Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Andere diverse aanpassingen

Geschreven door Lexalert

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. andere diverse aanpassingen

Afschaffing van het regime van de gespreide taxatie van de meerwaarde op sommige overheidseffecten.

Afschaffing van de vrijstellingen voor:

  • aanvullend personeel (opheffing art. 67 WIB 92)
  • bijkomend personeel (opheffing art. 67ter WIB 92)
  • 40% van het loon van stagiairs (opheffing art. 67bis WIB 92)
  • meerwaarden op onroerende goederen van vennootschappen voor huisvestingskrediet (art. 191 WIB 92), die reeds van een VENB-tarief van 5% genieten (art. 216, 2°, b, WIB 92)
  • meerwaarde op bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens) bij herbelegging in nieuwe meer ecologische exemplaren (art. 44bis)
  • meerwaarden  op  voertuigen  voor  gemeenschappelijk  vervoer  van personeelsleden tussen woon-werk (in de mate dat geen rekening wordt gehouden met de verhoogde afschrijving van 20%)

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen