Hervorming van de vennootschapsbelasting - Brochure FOD Financiën

Geschreven door Lexalert
Foto: Abi Skipp  

De hervorming van de vennootschapsbelasting dat eind 2017 werd doorgevoerd heeft een grote impact. Sindsdien zijn er al verschillende aanpassingen gebeurt. De FOD financiën heeft hiervoor een brochure samengesteld met een overzicht van de belangrijkste pijlers. De inhoudstafel  kan je hieronder terugvinden.

1.   Verlaging van de belastingtarieven

2.   Bijkomende incentives

   2.1.            Verhoging van de aftrek voor definitief belaste inkomsten (DBI) naar 100 %

   2.2.            Tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek (IA)

   2.3.            Uitbreiding van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

   2.4.            Verhoging van de internationale aantrekkelijkheid – Invoering van een fiscale consolidatie – Aftrek van groepsbijdragen

 

► Volg op 15 januari 2019 van 12 uur tot 14 uur het online seminarie Lijfrente - Burgerrechtelijk, fiscaal en boekhoudkundig met Guy POPPE

 

3.   Harmonisatie

   3.1.            Autokosten in de personenbelasting

   3.2.            Stopzettingsmeerwaarden

4.   Compenserende maatregelen: fase 1

   4.1.            Aftrek voor risicokapitaal (ook: notionele interestaftrek of NIA)

   4.2.            Opheffing van de investeringsreserve

   4.3.            Korf (minimum belastbare basis)

   4.4.            Strijd tegen de vervennootschappelijking

   4.5.            Kapitaalverminderingen

   4.6.                Meerwaarden op aandelen

      4.6.1.     Afschaffing van het minimumtarief van 0,4 %

      4.6.2.    Harmonisatie van de vrijstellingsvoorwaarden van de meerwaarden op aandelen en van de DBI-voorwaarden

   4.7.            Moratorium- en nalatigheidsinteresten

   4.8.            Inschakelingsbedrijven

   4.9.            Verhoging van het absolute minimum van de belastbare winst bij niet-aangifte in de vennootschapsbelasting

   4.10.          Voorafbetalingen

   4.11.          Vooruitbetaalde kosten

   4.12.          Beperking van de voorzieningen voor risico’s en kosten

   4.13.          Belastbaarheid van de herbeleggingsmeerwaarden

   4.14.          Effectieve belasting van de supplementen naar aanleiding van belastingcontroles

   4.15.          Beperking van de DBI-overschotten bij reorganisaties naar analogie met de overgedragen verliezen

 

Meer weten over Fiscale nalatigheid: Fiscale nalatigheidsintrest 2019 - Intrestvoet en FAQ

 

5.   Compenserende maatregelen: fase 2

   5.1.           ATAD – interestaftrek

   5.2.           Omzetting van andere ATAD-maatregelen

      5.2.1.  CFC (Controlled Foreign Companies)

      5.2.2.   Exit taxatie (Exit tax)

      5.2.3.   Hybride mismatches

   5.3.            Problematiek met betrekking tot vaste inrichtingen

   5.4.            Verrekening van beroepsverliezen van buitenlandse vaste inrichtingen

   5.5.            Disconto op schulden

   5.6.            Mobilisatie van vrijgestelde reserves

   5.7.            Verduidelijking van het criterium marktrente

   5.8.            Wijziging van de afschrijvingsregimes

   5.9.            Aftrekbeperking van bepaalde uitgaven

   5.10.          Autokosten in de vennootschapsbelasting

   5.11.          Andere diverse wijzigingen

De volledige brochure vindt u hier terug: Hervorming vennootschapsbelasting W 25.12.2017 (BS 29.12.2017)