Hervorming en uitbreiding 80%-regel in 2019

Geschreven door Lexalert
Foto: Ed Schipul  

In de beleidsbrief Financiën van 31 oktober 2018 kondigt de minister een hervorming en uitbreiding van de 80%-regel aan. 

De zgn. 80 % regel bepaalt de mate waarin de premies die worden betaald voor de opbouw van een extra aanvullend pensioen voor werknemers en bedrijfsleiders, fiscaal aftrekbaar zijn. Uitgangspunt daarbij is evenwel de laatste normale bruto jaarbezoldiging die dan wordt geëxtrapoleerd over de volledige loopbaan, zij het met een aantal correcties en beperkingen waaronder onder meer het wettelijk pensioen dat iemand reeds heeft opgebouwd.

Een aantal wijzigingen in de berekening van die 80 % dringen zich evenwel op, enerzijds om een aantal excessen tegen te gaan en anderzijds om de berekening te moderniseren door een aantal parameters uit die berekening aan te passen. Zo wordt het wettelijk pensioen dat één van die parameters is, ook nog bepaald aan de hand van het laatste jaarloon terwijl inmiddels een veel accuratere berekening mogelijk is via mypension.be.

Om diezelfde reden dient ook rekening gehouden worden met de databank van de aanvullende pensioenen (Sigedis) die thans operationeel is en die een correct beeld geeft van het extralegaal pensioen dat iemand tijdens zijn loopbaan reeds heeft opgebouwd.

Om ook zelfstandigen die niet werken via een vennootschap, de gelegenheid te geven een aanvullend pensioen op te bouwen op een fiscaal gunstige wijze, werd reeds beslist om ook voor deze groep een tweede pijler mogelijk te maken, de zgn. POZ of pensioenovereenkomst zelfstandigen. Bovenop het reeds bestaande VAPZ of vrij aanvullend pensioen zelfstandigen, zal een zelfstandige bijkomende premies kunnen storten voor een aanvullend pensioen. Fiscaal geeft dit hem recht op een belastingvermindering van 30 % en op het einde van de rit, bij de uitkering, is een belastingtarief van 10 % van toepassing.

Ook hier zal de grootte van de premie getoetst worden aan die zgn. 80 % grens, met dat verschil dat niet de laatste bruto jaarbezoldiging als referentie wordt genomen, want een zelfstandige heeft fiscaal gezien geen bezoldiging, maar wel het gemiddelde van de winst van de laatste drie jaar.

Tenslotte zal ook voor werknemers die geen aanvullende pensioenopbouw genieten via hun werkgever of via een CAO, de mogelijkheid gecreëerd worden om zelf te voorzien in zo’n extra legaal pensioen, dit is het Vrij Aanvullend Pensioen Werknemers (VAPW). Werknemers zullen met name het recht krijgen aan hun werkgever te vragen om een deel van hun nettoloon in te houden en te storten bij een pensioenverzekeraar. De premie zal de werknemer recht geven op een belastingvermindering van 30 % en ook hier zal het eindkapitaal belast worden tegen 10 %. Ook hier tenslotte zal de belastingvermindering slechts verleend worden in de mate dat de zgn. 80 % regel is voldaan.

Lees de volledige tekst van de beleidsbrief Financiën