Hervorming Deposito- en Consignatiekas – De krachtlijnen

Geschreven door Lexalert

De Deposito- en Consignatiekas is een afzonderlijke dienst binnen de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze kas heeft als opdracht de ontvangst, de bewaring en de teruggave aan de rechthebbenden van geconsigneerde roerende goederen. Consigneren wil zoveel zeggen als overmaken van fondsen aan de Deposito- en Consignatiekas opdat deze ze bewaart voor de rechthebbende ervan. Het gaat bijvoorbeeld om faillissementsgelden, slapende tegoeden, borgtochten voor overheidsopdrachten enz.

Sinds 2015 is de Deposito- en Consignatiekas bezig aan een grote reorganisatie die haar activiteiten moet rationaliseren. Tegen deze achtergrond drong een volledige herschrijving van de wetgeving  zich op. Het KB nr. 150 van 1935 (met kracht van wet) dat momenteel de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas regelt, is op vele vlakken achterhaald. Dit wetsontwerp heft het KB nr. 150 op en zorgt voor een grondige modernisering van de wetgeving.

Het ontwerp van wet brengt de volgende vernieuwingen met zich:

1. Het laat toe elektronische dossiers aan te leggen via MyMinfin. De professionele en particuliere gebruikers zullen online hun consignatiedossier kunnen beheren, naar het voorbeeld van tax-on-web

2. Particulieren zullen aan de hand van hun rijksregisternummer en rechtspersonen aan de hand van hun KBO-nr. geïdentificeerd worden

3. De Deposito- en Consignatiekas krijgt de mogelijkheid om werkelijk gedragen kosten door te rekenen aan de persoon in wiens voordeel het dossier geopend werd, en dit onder de vorm van een retributie

4. Het interestsysteem van de  Deposito – en Consignatiekas wordt vereenvoudigd

5. De publicatieprocedure voor de bijna verjaarde consignaties wordt vereenvoudigd en aan de moderne communicatiemiddelen aangepast

6. De terminologie wordt eenvormig gemaakt

7. De agentschappen  van de  Deposito en Consignatiekas, die feitelijk al sinds 1 januari 2016 niet meer bestonden, worden uit de wettekst gehaald

8. De geconsigneerde bedragen van minder of gelijk aan 20 euro die inactief zijn gebleven sinds meer dan 5 jaar op het moment van de inwerkingtreding van deze wet, worden onmiddellijk in de Schatkist gestort. Het gaat om een eenmalige operatie die toelaat een groot aantal vergeten of inactieve dossiers te sluiten bij de overgang naar de elektronische toepassing.