Handelshuurhernieuwing en ‘op dezelfde wijze’: het Hof van Cassatie volhardt in formalisme

Geschreven door Mr. Ewoud Willaert, Schoups Advocaten, www.schoups.be
Foto: Achim Hepp  

De handelshuurder die de hernieuwing wenst, dient deze aan te vragen per aangetekende brief of via gerechtsdeurwaardersexploot. Verder dient de aanvraag conform artikel 14 van de Handelshuurwet “de vermelding [te] bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde”.

De letterlijke overname van deze wettekst is evenwel onvoldoende voor een geldige aanvraag. Reeds in een arrest van 2 maart 2006 had het Hof van Cassatie vermeld dat de huurder uitdrukkelijk moet vermelden op welke wijze de verhuurder kan antwoorden, zijnde hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot. De vermelding “op dezelfde wijze” is onvoldoende. Het Hof heeft dit in een recent arrest van 16 februari 2018 herbevestigd.

Hoewel dit een herhaling van een vorig wat ouder arrest betreft, was er wat onzekerheid of het Hof nog zou vasthouden aan deze zeer strenge en formele interpretatie, nadat het in meer recente beslissingen (over andere onderdelen van de aanvraag) had gespecifieerd dat de hernieuwingsaanvraag niet in sacrale bewoordingen diende te gebeuren. Wat dit aspect betreft, volhardt het Hof van Cassatie alvast in een zeer streng formalisme.