Groottecriteria – Boekjaar korter of langer dan 12 maanden

Geschreven door Lexalert
Foto: Dafne Cholet  

Aan de Commissie werd de vraag gesteld op welke wijze de groottecriteria moeten worden beoordeeld wanneer het boekjaar een duur heeft van minder of meer dan twaalf maanden. Het Wetboek van vennootschappen vermeldt hierover het volgende:

Heeft het boekjaar uitzonderlijk een duur van minder of meer dan twaalf maanden, waarbij deze duur niet langer kan zijn dan vierentwintig maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in paragraaf 1, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het betrokken boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.”

Concreet  wordt  de  vraag  gesteld  op  welke  wijze  het  aantal  maanden  in  de  teller  van bovenvermelde breuk moet worden bepaald.

Aantal maanden in de teller

De Commissie is van mening dat wanneer het aantal maanden van een boekjaar niet gelijk is aan twaalf maanden, het aantal maanden dat in de teller moet worden vermeld het aantal maanden is dat het betrokken boekjaar bestrijkt. Hierbij moet conform de wettelijke bepalingen elke begonnen maand voor een volle maand worden geteld. De berekening van het aantal maanden dat een boekjaar bestrijkt wanneer het boekjaar langer of korter is dan twaalf maanden, wordt, bij afwezigheid van een andersluidende bepaling in het Wetboek van vennootschappen, berekend in functie van het aantal effectief verstreken maanden en dus niet volgens het aantal kalendermaanden die een dag bevatten van het boekjaar. Deze berekeningswijze wordt geïllustreerd aan de hand van onderstaande voorbeelden.

Voorbeelden

Een vennootschap voert haar boekhouding van 15/1/N tot 14/1/N+1 en heeft bijgevolg een boekjaar van twaalf maanden.

Een vennootschap die haar jaarrekening in principe afsluit op 20 december heeft haar boekjaar uitzonderlijk verlengd tot 15 februari. Het boekjaar loopt aldus van 21/12/N tot 15/2/N+2. Dit boekjaar telt aldus 13 maanden en 26 dagen. De teller in de breuk vermeld in het voorgaande paragraaf bedraagt aldus 14.

Lees de volledige advies 2017/03 – Groottecriteria – Boekjaar korter of langer dan 12 maanden

Ander interessant artikel: CBN-advies - Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn.