Gids Belgische mededingingsautoriteit - Uitwisseling van informatie in het kader van ondernemingsverenigingen

Geschreven door Lexalert
Foto: Pete Toscano  

De BMA krijgt regelmatig vragen over de marktgegevens die ondernemingsverenigingen, bijvoorbeeld beroepsverenigingenen federaties van vrije beroepen, mogen uitwisselen met hun leden en de tools die zijen andere dienstverlenersmogen verstrekken aan hun leden of cliënten.

Met deze gidswillen wij aanwijzingen geven over wat kan en zeker niet kan. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen periodieke overzichtenvan markten (gegevens uithet verleden), prijsvergelijkingen, meer toekomstgerichte informatie over marktontwikkelingen, en tools om leden te helpen bij het bepalen van prijzen.

De gidsbetreft informatie die aangeleverd wordt doorondernemingsverenigingenofdoor organisaties of ondernemingen voor marktonderzoek.

Behoudensenkele uitzonderingen, behandeltde gids niet de rechtstreekse uitwisseling van informatie tussen concurrenten, en zeker niet de uitwisseling van informatiein het kader van een kartel1. De gids heeft evenmin betrekkingopinformatie-uitwisseling die strikt gebeurt in het kader van een horizontaal samenwerkingsverband dat geniet van een groepsvrijstelling of een individuele ontheffing bij toepassing van de artikelen IV.1(3) WER of 101(3) VWEU2.

De gids gaat wel over ondernemingsverenigingen waarvan de leden concurrenten zijnen geeft aanwijzingen over de uitwisseling van informatie tussen de leden in het kader van de ondernemingsvereniging. De rol die de vereniging daarbij mag spelen wordt naderbelicht. 

►Lees ook: Overheidsopdrachten – Nieuwe bekendmakingsdrempels

Deze gids bevat slechts algemene principes. Elke zaak moet op basis van de specifieke feitelijke omstandigheden worden beoordeeld.

De gids moet samen gelezen worden met de beslissingspraktijk en de horizontale richtsnoeren van de Europese Commissie waarvan de relevante passages zijn opgenomen in bijlage.