Geautomatiseerde inning BTW-schulden via innings- en invorderingsregister

Geschreven door Lexalert
Foto: Ky0n Cheng

Elke onbetaalde fiscale schuld die thans het voorwerp uitmaakt van een administratief dwangbevel, uitgevaardigd door de ontvanger van de btw, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de adviseur-generaal van de administratie belast met de btw of door een door hem aangewezen ambtenaar, zal in de toekomst door de taxatiediensten opgenomen worden in het innings- en invorderingsregister.

Ten gevolge van een nieuwe administratieve organisatie, voorziet dit wetsontwerp, voor de onbetaalde fiscale schulden, in de creatie van een uitvoerbare titel – het innings- en invorderingsregister – door middel van een geautomatiseerd systeem.

Het innings- en invorderingsregister, dat een authentieke akte is, zal voortaan, in de plaats van het dwangbevel, het administratieve “privilège du préalable” (het vermoeden van wettigheid) en het “privilège de l’exécution d’office” (de uitvoering van ambtswege) uitdrukken. In tegenstelling tot het dwangbevel, dat een individuele uitvoerbare titel is, is het innings- en invorderingsregister evenwel een algemene lijst die periodiek en op een geautomatiseerde wijze wordt opgemaakt en die de identificatie van de verschillende belastingschuldigen  evenals het bedrag van de belasting, interesten, fiscale boeten en toebehoren bevat die nog door elk van hen zijn verschuldigd.

Door de ontvanger belast met de invordering van een btw-schuld te ontheffen van de verplichting om de uitvoerbare titel op te stellen, wat nu met name op het gebied van directe belastingen reeds het geval is, laat dit wetsontwerp toe een stap voorwaarts te zetten in de harmonisatie en de automatisering van de invorderingsprocessen van de fiscale schuldvorderingen en kan het de werkzaamheden van de diensten van de FOD Financiën, en in het bijzonder deze van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, optimaliseren.

Het wetsontwerp wijzigt en moderniseert de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde.

Inzake btw wordt de belasting opeisbaar vanaf het belastbare feit dat zich voordoet op het tijdstip waarop de belastbare handelingen plaatsvinden of bij de ontvangst van de prijs of een deel ervan indien deze plaatsvindt voor het tijdstip van de belastbare handeling, hetgeen inhoudt dat de Schatkist volgens de wet van dan af rechten kan laten gelden voor de betaling ervan.

De aanzuivering van de schuld wordt door de belastingplichtige verzekerd door de verplichting om het verschil tussen de verschuldigde en de aftrekbare sommen in zijn aangifte op te nemen.

Hieruit volgt dat de vrijwillige betaling door de belastingschuldige de schuld rechtsgeldig doet uitdoven zonder dat de administratie zich vooraf een titel van schuldvordering moet verschaffen.

Het is slechts bij gebrek aan betaling dat de administratie zich krachtens de fiscale wetgeving, met het oog op de gedwongen tenuitvoerlegging, een uitvoerbare titel verschaft. In de huidige stand van de wetgeving is deze uitvoerbare titel het administratief dwangbevel.

Krachtens artikel 85, § 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek (hierna Wetboek) wordt het dwangbevel uitgevaardigd door de met de invordering belaste ambtenaar. Het wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de adviseur-generaal van de administratie belast met de btw of door een door hem aangewezen ambtenaar.

Het opmaken van de uitvoerbare titel vereist in dit verband de tussenkomst van zowel de ambtenaren die belast zijn met de vestiging van de belasting als van deze die belast zijn met de invordering.

Ten gevolge van een nieuwe administratieve organisatie, voorziet dit wetsontwerp, voor de onbetaalde fiscale schulden, in de creatie van een uitvoerbare titel – het innings- en invorderingsregister – door middel van een geautomatiseerd systeem.

Lees ook: Wijziging van het Btw-Wetboek mbt vouchers en diensten niet-belastingplichtigen

Het innings- en invorderingsregister, dat een authentieke akte is, zal voortaan, in de plaats van het dwangbevel, het administratieve “privilège du préalable” (het vermoeden van wettigheid) en het “privilège de l’exécution d’office” (de uitvoering van ambtswege) uitdrukken. Net als het dwangbevel (zie Cass., 9 maart 2006, A.R. nr. C.04 0284.N en Cass., 16 oktober 2008, A.R. nr. C.06 0433.F), maakt het innings- en invorderings- register dus de uitvoerbare titel uit voor de invordering van de fiscale schuld en concretiseert het de schuld. In tegenstelling tot het dwangbevel, dat een individuele uitvoerbare titel is, is het innings- en invorderingsregister evenwel een algemene lijst die periodiek en op een geautomatiseerde wijze wordt opgemaakt en die de identificatie van de verschillende belastingschuldigen evenals het bedrag van de belasting, interesten, fiscale boeten en toebehoren bevat die nog door elk van hen zijn verschuldigd. Het betreft dus in beginsel een algemene uitvoerbare titel aangezien het de fiscale schulden van verschillende belastingschuldigen bevat, zelfs al verhindert niets dat een innings- en invorderingsregister, in bijzondere omstandigheden, slechts een enkele fiscale schuld bevat.

De opname van de fiscale schuld in een innings- en invorderingsregister zal, omdat het een uitvoerbare titel vormt die vervolgingen toelaat, zoals in het verleden, plaatsvinden bij niet-betaling van deze schuld.

Elke onbetaalde fiscale schuld die thans het voorwerp uitmaakt van een administratief dwangbevel, uitgevaardigd door de ontvanger van de btw, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de adviseur-generaal van de administratie belast met de btw of door een door hem aangewezen ambtenaar, zal in de toekomst door de taxatiediensten opgenomen worden in een innings- en invorderingsregister.

De innings- en invorderingsregisters zullen dus opgemaakt en uitvoerbaar verklaard worden door de administrateur-generaal belast met de belasting over de toegevoegde waarde of door de door hem gemachtigde ambtenaar.

Door de ontvanger belast met de invordering van een btw-schuld te ontheffen van de verplichting om de uitvoerbare titel op te stellen, wat nu met name op het gebied van directe belastingen reeds het geval is, laat dit wetsontwerp toe een stap voorwaarts te zetten in de harmonisatie en de automatisering van de invorderingsprocessen van de fiscale schuldvorderingen en kan het de werkzaamheden van de diensten van de FOD Financiën, en in het bijzonder deze van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, optimaliseren (zie het koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën van 3 december 2009, laatst gewijzigd door het konink- lijk besluit van 2 december 2015).

Rekening houdende met de nieuwe organisatiestructuur van deze administratie, zijn de Teams Invordering en de polyvalente Teams immers belast met de in- vordering van belastingen en taksen van allerlei aard (btw, inkomstenbelastingen en voorheffingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, diverse taksen) bij de belastingschuldigen van hun ambtsgebied (zie het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 juni 2015 houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en organisatie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie, laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 31 maart 2017).

De rationalisatie van de invorderingswerkzaamheden zal gepaard gaan met de beperking van de kosten van de invorderingsacties, wat alleen maar ten goede kan komen aan zowel de burgers, de ondernemingen als aan de Staat.

Tot slot laat het wetsontwerp toe een onderscheid te maken tussen de bestuurshandelingen die deel uitmaken van de vestiging van de belasting en deze die betrekking hebben op de invordering. Het geeft uitvoering aan het principe van het onderscheid tussen de ordonnateur (degene die de belasting vaststelt) en de rekenplichtige van de Staat, dat in de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat wordt vooropgesteld.

Bekijk de volledige tekst van het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft