Formulieren bij tax shelter start-up vanaf aanslagjaar 2018

Geschreven door Lexalert
Foto:   Eric zijn fotoos

Startende vennootschappen kunnen moeilijkheden ondervinden om kapitaal te verzamelen. Het doel is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine vennootschappen die met een financieringstekort kampen.

Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien. Als alle voorwaarden zijn vervuld, krijgen de burgers die investeren in die vennootschappen een belastingvermindering van 30 % of 45 % van het in de betrokken vennootschap geïnvesteerde bedrag.

Deze vermindering is van toepassing op de uitgaven voor het verwerven van aandelen van startende vennootschappen die worden uitgegeven vanaf 01.07.2015.

Bij aanvang was de enige mogelijkheid om te investeren in startende kleine vennootschappen met recht op het fiscaal voordeel, het rechtstreeks verwerven van aandelen van deze vennootschappen.

Er was eveneens voorzien dat kon worden geïnvesteerd in startende kleine vennootschappen via een erkend crowdfundingplatform of door het verwerven van rechten van deelneming van een startersfonds dat op zijn beurt investeerde in startende vennootschappen. Het juridisch kader dat deze andere investeringsmogelijkheden regelt, is slechts recent vastgelegd.

Vanaf aanslagjaar 2017 werden nieuwe investeringsmogelijkheden toegevoegd. Burgers kunnen zo voortaan op verschillende manieren investeren in aandelen van de beoogde startende vennootschappen:

 • rechtstreeks, door het verwerven van nieuwe aandelen van die vennootschap, al dan niet via een crowdfundingplatform;
 • of onrechtstreeks, door het verwerven van:
  • nieuwe beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door een financieringsvehikel,
  • nieuwe rechten van deelneming op naam in een openbaar startersfonds,
  • nieuwe rechten van deelneming op naam in een private startersprivak, die op hun beurt investeren in aandelen van startende vennootschappen.

Deze belastingvermindering wordt bepaald in artikel 145-26, WIB 92.

Voor een gedetailleerde bespreking kunnen geïnteresseerden de FAQ raadplegen die de FOD Financiën op haar website (http://finances.belgium.be/nl) en in de databank Fisconetplus (www.fisconetplus.be) heeft gepubliceerd.

Om de belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de administratie.

Artikel 6312/1 van het KB/WIB 92 bepaalt de manier waarop deze documenten moeten worden opgesteld door, naargelang het geval, de startende vennootschap, het financieringsvehikel, het openbaar startersfonds of de private startersprivak. Een afschrift van die documenten moet, door de uitreiker ervan, aan de administratie worden bezorgd.

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit via de maandelijkse, online seminaries "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)

I. UIT TE REIKEN DOCUMENTEN

I.A. Investering in nieuwe aandelen van startende vennootschappen, al dan niet via een crowdfundingplatform, en investering in nieuwe beleggingsinstrumenten uitgegeven door een financieringsvehikel

De startende vennootschap of het financieringsvehikel moet volgende documenten opstellen:

 1. een document voor het jaar van verwerving van de aandelen van de startende vennootschap of van de nieuwe beleggingsinstrumenten;
 2. een document voor elk van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving;
 3. een document voor het jaar van vervreemding van de aandelen of beleggingsinstrumenten indien de investeerder ze vervreemdt binnen de 48 maanden na de verwerving ervan.

In dat laatste geval zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.

I.A.1. Het document op te stellen voor het jaar van verwerving van de aandelen van de startende vennootschap of van de nieuwe beleggingsinstrumenten moet:

 • bevestigen of de startende vennootschap waarin wordt geïnvesteerd al dan niet voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 14526, § 3, eerste lid, WIB 92 (het betreft 11 voorwaarden eigen aan de startende vennootschap, bijvoorbeeld betreffende de grootte van de vennootschap of de aard van haar activiteit);
 • het tarief van de vermindering vermelden dat overeenkomstig artikel 14526, § 3, vijfde of zesde lid, WIB 92 van toepassing is. De belastingvermindering is gelijk aan 30 % van het bedrag van de investeringen in een kleine vennootschap na aftrek:
  • van de vergoeding voor de intermediaire rol in de investering;
  • van eventuele andere verbonden kosten.
 • Het tarief kan worden verhoogd tot 45 % voor aandelen van een microvennootschap (art. 14526, § 3, zesde lid, WIB 92).
 • het bedrag vermelden dat recht geeft op de vermindering. Dit betekent dat bovenop de hiervoor vermelde voorwaarden, ook de hierna vermelde voorwaarden moeten worden gerespecteerd (met name deze vermeld in artikel 14526, §§ 1 en 3, derde en vierde lid, WIB 92):

Voor de investeringen in nieuwe aandelen van startende vennootschappen, al dan niet via een crowdfundingplatform

 1. de investering moet betrekking hebben op nieuwe aandelen;
 2. op naam;
 3. verworven met inbrengen in geld (inbrengen in natura zijn uitgesloten, evenals quasi-inbrengen als bedoeld in de artikelen 220 (bvba), 396 (cvba), 445 (nv) of 657 (Comm.VA) van het Wetboek van Vennootschappen);
 4. die een fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van een in artikel 14526, § 3, eerste lid, WIB 92 bedoelde vennootschap (voldoen aan de 11 voorwaarden eigen aan de startende vennootschap);
 5. waarop de belastingplichtige heeft ingeschreven, hetzij rechtstreeks, hetzij via een crowdfundingplatform, naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting ervan;
 6. die de belastingplichtige volledig heeft volstort (volledig betaald);
 7. de investeerder mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks een bedrijfsleider zijn in de startende vennootschap;
 8. de vertegenwoordiging in het maatschappelijk kapitaal van de startende vennootschap mag niet meer dan 30 % bedragen. De betalingen waardoor een vertegenwoordiging van meer dan 30 % wordt bekomen, geven geen recht op de belastingvermindering. De berekening van deze vertegenwoordiging van 30 % moet gebeuren op basis van het aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en, in het geval van een kapitaalverhoging, in functie van de situatie na de kapitaalverhoging;
 9. de investeringen komen voor de belastingvermindering in aanmerking tot een bedrag van 100.000 euro per belastbaar tijdperk en per persoon.

Dit maximumbedrag van 100.000 euro geldt ongeacht de manier van investeren:

 • rechtstreeks, door het verwerven van nieuwe aandelen van die vennootschappen, al dan niet via een crowdfundingplatform:
 • of onrechtstreeks, door het verwerven van:
  • nieuwe beleggingsinstrumenten uitgegeven door een financieringsvehikel,
  • of nieuwe rechten van deelneming in een openbaar startersfonds,
  • of nieuwe rechten van deelneming in een private startersprivak.

Dit maximumbedrag wordt niet geïndexeerd.

Echtgenoten (of wettelijk samenwonenden) hebben elk recht op dit maximumbedrag voor hun eigen uitgaven.

Lees ook: FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen

Voor de investeringen in nieuwe beleggingsinstrumenten uitgegeven door een financieringsvehikel

 1. de investering moet betrekking hebben op nieuwe beleggingsinstrumenten uitgegeven door een financieringsvehikel;
 2. als bedoeld in de wet van 18.12.2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën;
 3. waarop de belastingplichtige via een crowdfundingplatform heeft ingeschreven;
 4. het financieringsvehikel moet de betalingen van de belastingplichtigen, desgevallend na aftrek van een vergoeding voor zijn intermediaire rol, rechtstreeks investeren in nieuwe aandelen op naam;
 5. die een fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van een in artikel 14526, § 3, eerste lid, WIB 92 bedoelde vennootschap (voldoen aan de 11 voorwaarden eigen aan de startende vennootschap);
 6. naar aanleiding van de oprichting van die vennootschap of een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting ervan;
 7. en die volledig zijn volstort;
 8. de investeerder mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks een bedrijfsleider zijn in de startende vennootschap;
 9. de vertegenwoordiging in het maatschappelijk kapitaal van de startende vennootschap mag niet meer dan 30 % bedragen. De betalingen waardoor een vertegenwoordiging van meer dan 30 % wordt bekomen, geven geen recht op de belastingvermindering. De berekening van deze vertegenwoordiging van 30 % moet gebeuren op basis van het aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en, in het geval van een kapitaalverhoging, in functie van de situatie na de kapitaalverhoging;
 10. de aandelen van de voormelde startende vennootschap moeten zijn verworven met inbrengen in geld (inbrengen in natura zijn uitgesloten, evenals quasi-inbrengen als bedoeld in de artikelen 220 (bvba), 396 (cvba), 445 (nv) of 657 (Comm.VA) van het Wetboek van Vennootschappen);
 11. de investeringen komen voor de belastingvermindering in aanmerking tot een bedrag van 100.000 euro per belastbaar tijdperk en per persoon.

Dit maximumbedrag van 100.000 euro geldt ongeacht de manier van investeren:

 • rechtstreeks, door het verwerven van nieuwe aandelen van die vennootschappen, al dan niet via een crowdfundingplatform:
 • of onrechtstreeks, door het verwerven van:
  • nieuwe beleggingsinstrumenten uitgegeven door een financieringsvehikel,
  • of nieuwe rechten van deelneming in een openbaar startersfonds,
  • of nieuwe rechten van deelneming in een private startersprivak.

Dit maximumbedrag wordt niet geïndexeerd.

Echtgenoten (of wettelijk samenwonenden) hebben elk recht op dit maximumbedrag voor hun eigen uitgaven.

Opmerking voor de twee voormelde manieren van investeren

In geval van investering via een crowdfundingplatform, moet dit platform:

 1. een Belgisch platform zijn;
 1. of een platform naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
 2. dat als alternatieve-financieringsplatform is vergund door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten of wordt uitgebaat door een Belgische gereglementeerde onderneming of een gereglementeerde onderneming naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die, op grond van haar statuut, een dergelijke activiteit mag verrichten, conform de wet van 18.12.2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën.
 • bevestigen dat de investeerder de aandelen of de beleggingsinstrumenten in het belastbaar tijdperk heeft aangeschaft en dat hij deze op het einde van het belastbaar tijdperk nog steeds in zijn bezit heeft (overeenkomstig artikel 14526, § 4, WIB 92).

I.A.2. Het document op te stellen voor elk van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving van de aandelen of beleggingsinstrumenten moet bevestigen dat:

 • de aandelen of beleggingsinstrumenten nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31 december van het belastbaar tijdperk;
 • de startende vennootschap nog steeds voldoet aan volgende vier voorwaarden (voorzien in artikel 14526, § 3, tweede lid, WIB 92):
 1. Zij is geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap.
 2. Zij is geen vennootschap met als statutair hoofddoel of voornaamste activiteit de oprichting, de verwerving, het beheer, de verbouwing, de verkoop of de verhuur van vastgoed voor eigen rekening of het bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijk doel.
 1. Zijn eveneens uitgesloten, vennootschappen waarin onroerende goederen (of andere zakelijke rechten met betrekking tot dergelijke goederen) zijn ondergebracht, waarvan een bedrijfsleider of diens echtgenoot of niet-ontvoogde minderjarige kinderen, het gebruik hebben.
 2. Een startende vennootschap die eigenaar is van een onroerend goed waarin de bedrijfsleider (natuurlijk persoon) woont, is dus zonder meer uitgesloten.
 3. Zij is niet opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst of is geen vennootschap die haar voornaamste bron van inkomsten haalt uit management- of bestuurdersovereenkomsten.
 4. Zij gebruikt de sommen ontvangen in het kader van de tax shelter niet voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen.

Als deze voorwaarden niet langer zijn vervuld gedurende de 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen, zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.

I.A.3. Het document op te stellen voor het jaar van vervreemding van de aandelen of beleggingsinstrumenten.

De vennootschap of het financieringsvehikel moet dit document opstellen als de investeerder de aandelen of beleggingsinstrumenten vervreemdt binnen de 48 maanden na de verwerving ervan.

In dat geval zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen, behoudens in geval van overlijden van de investeerder.

Deze terugname gebeurt voor het jaar waarin de voorwaarde niet langer is vervuld, onder de vorm van een belastingvermeerdering. De terugname wordt berekend in functie van het aantal `ontbrekende volle maanden' vanaf de datum waarop de voorwaarde niet langer is vervuld, tot het einde van de termijn van 48 maanden.

Het voormelde document moet dus het aantal nog niet verlopen maanden vermelden dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de terugname van de belastingvermindering.

I.B. Investering in nieuwe rechten van deelneming in een openbaar startersfonds of een private startersprivak

Het openbaar startersfonds of de private startersprivak moet volgende documenten opstellen:

 1. een document voor het belastbaar tijdperk waarin de datum van 31 december valt waarop aan de investeringsvoorwaarden is voldaan (wat overeenkomt met het jaar waarvoor de vermindering wordt toegekend);
 2. een document voor elk van de vier volgende jaren;
 3. een document voor het jaar van vervreemding van de rechten van deelneming indien de investeerder ze vervreemdt binnen de 48 maanden na het einde van het belastbaar tijdperk waarvoor de belastingvermindering wordt toegekend.

In dat laatste geval zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.

I.B.1. Het document op te stellen voor het belastbare tijdperk waarin de datum van 31 december valt waarop aan de investeringsvoorwaarden is voldaan, moet:

 • bevestigen dat het openbare startersfonds of de private startersprivak voldoet aan de voorwaarde opgenomen in artikel 14526, § 2, derde lid, WIB 92 (investeringsvoorwaarden). Dit betekent dat het openbare startersfonds en de private startersprivak de inbrengen, desgevallend na aftrek van een vergoeding voor hun intermediaire rol, uitsluitend moeten investeren in de hierna vermelde investeringen en binnen de hierna vermelde grenzen:

1° ten minste 80 pct. wordt

 • rechtstreeks geïnvesteerd in nieuwe aandelen op naam,
 • die een fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van een in art. 14526, § 3, eerste lid, WIB 92 bedoelde vennootschap (voldoen aan de 11 voorwaarden eigen aan de startende vennootschap),
 • uitgegeven naar aanleiding van de oprichting van een dergelijke vennootschap of een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting ervan,
 • en die volledig worden volstort.

2° ten hoogste 20 pct. wordt

 • aangehouden onder de vorm van contanten,
 • op een rekening in euro of in een munt van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte,
 • bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
 • Indien een openbaar startersfonds of een private startersprivak compartimenten opricht, gelden de hiervoor vermelde voorwaarden voor elk compartiment afzonderlijk.
  • het tarief van de vermindering vermelden dat overeenkomstig artikel 14526, § 3, vijfde lid, WIB 92 van toepassing is. De belastingvermindering bedraagt 30 % van het bedrag van de investeringen na aftrek van:
  • de vergoeding van het openbaar startersfonds en de private startersprivak voor hun intermediaire rol;
  • eventuele andere verbonden kosten.
  • het bedrag vermelden dat recht geeft op de vermindering. Dit betekent dat de voorwaarden voorzien in artikel 14526, §§ 1 t.e.m. 3, WIB 92 zijn vervuld. Dit betekent dat bovenop de hiervoor vermelde voorwaarden, ook de hierna vermelde voorwaarden moeten worden gerespecteerd:
 1. de investering moet betrekking hebben op nieuwe rechten van deelneming;
 2. op naam;
 3. verworven met inbrengen in geld;
 4. die een fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal in een openbaar startersfonds of een private startersprivak;
 5. waarop de belastingplichtige heeft ingeschreven naar aanleiding van de uitgifte van die rechten van deelneming;
 6. die voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 14526, § 2, WIB 92. Dit betekent dat het openbaar startersfonds of de private startersprivak bovenop het respecteren van die investeringsvoorwaarden:
  • een beleggingsvennootschap moet zijn;
  • met een vast aantal rechten van deelneming;
  • respectievelijk opgenomen op de lijst van openbare startersfondsen opgesteld door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, en de lijst van private startersprivaks opgesteld door de FOD Financiën;
  • die bepaalde wederbeleggingsvoorwaarden respecteren (zie art. 14526, § 2, zesde lid, WIB 92) in geval van vervreemding van aandelen van startende vennootschappen tijdens de termijn van 48 maanden na het einde van het belastbaar tijdperk waarvoor de belastingvermindering wordt toegekend;
 7. de investeerder mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks een bedrijfsleider zijn in de startende vennootschap;
 8. de vertegenwoordiging in het maatschappelijk kapitaal van de startende vennootschap mag niet meer dan 30 % bedragen. De betalingen waardoor een vertegenwoordiging van meer dan 30 % wordt bekomen, geven geen recht op de belastingvermindering. De berekening van deze vertegenwoordiging van 30 % moet gebeuren op basis van het aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en, in het geval van een kapitaalverhoging, in functie van de situatie na de kapitaalverhoging;
 9. de investeringen komen voor de belastingvermindering in aanmerking tot een bedrag van 100.000 euro per belastbaar tijdperk en per persoon.

Dit maximumbedrag van 100.000 euro geldt ongeacht de manier van investeren:

 • rechtstreeks, door het verwerven van nieuwe aandelen van die vennootschappen, al dan niet via een crowdfundingplatform:
 • of onrechtstreeks, door het verwerven van:
  • nieuwe beleggingsinstrumenten uitgegeven door een financieringsvehikel,
  • of nieuwe rechten van deelneming in een openbaar startersfonds,
  • of nieuwe rechten van deelneming in een private startersprivak.
 • Dit maximumbedrag wordt niet geïndexeerd.
 • Echtgenoten (of wettelijk samenwonenden) hebben elk recht op dit maximumbedrag voor hun eigen uitgaven.
 • bevestigen dat de investeerder de rechten van deelneming heeft aangeschaft in het beoogde belastbaar tijdperk of een vorige periode en deze op het einde van dat belastbaar tijdperk nog in zijn bezit heeft (overeenkomstig artikel 14526, § 4, WIB 92).

I.B.2. Het document op te stellen voor elk van de vier volgende jaren moet bevestigen dat:

 • de rechten van deelneming nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31 december van het belastbaar tijdperk;
 • de startende vennootschap(pen) waarin werd geïnvesteerd nog steeds de volgende vier voorwaarden respecteert/respecteren (voorzien in artikel 14526, § 3, tweede lid, WIB 92):
 1. Zij is geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap.
 2. Zij is geen vennootschap met als statutair hoofddoel of voornaamste activiteit de oprichting, de verwerving, het beheer, de verbouwing, de verkoop of de verhuur van vastgoed voor eigen rekening of het bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijk doel.

Zijn eveneens uitgesloten, vennootschappen waarin onroerende goederen (of andere zakelijke rechten met betrekking tot dergelijke goederen) zijn ondergebracht, waarvan een bedrijfsleider of diens echtgenoot of niet-ontvoogde minderjarige kinderen, het gebruik hebben.

Een startende vennootschap die eigenaar is van een onroerend goed waarin de bedrijfsleider (natuurlijk persoon) woont, is dus zonder meer uitgesloten.

 1. Zij is niet opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst of is geen vennootschap die haar voornaamste bron van inkomsten haalt uit management- of bestuurdersovereenkomsten.
 2. Zij gebruikt de sommen ontvangen in het kader van de tax shelter niet voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen.

Als deze voorwaarden niet langer zijn vervuld gedurende de 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen, zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.

I.B.3. Het document op te stellen voor het jaar van vervreemding van de rechten van deelneming.

Het openbaar startersfonds of de private startersprivak moet dit document opstellen voor het jaar van vervreemding van de rechten van deelneming als de investeerder deze overdraagt binnen de 48 maanden na het einde van het belastbaar tijdperk waarvoor de belastingvermindering wordt toegekend.

In dat geval zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen, behoudens in geval van overlijden van de investeerder.

Deze terugname gebeurt voor het jaar waarin de voorwaarde niet langer is vervuld, onder de vorm van een belastingvermeerdering. De terugname wordt berekend in functie van het aantal `ontbrekende volle maanden' vanaf de datum waarop de voorwaarde niet langer is vervuld, tot het einde van de termijn van 48 maanden.

Het voormelde document moet dus het aantal nog niet verlopen maanden vermelden dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de terugname van de belastingvermindering.

II. TERMIJN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE DOCUMENTEN

II.A. Investering in nieuwe aandelen van startende vennootschappen, al dan niet via een crowdfundingplatform, en investering in nieuwe beleggingsinstrumenten uitgegeven door een financieringsvehikel

De startende vennootschap of het financieringsvehikel moet de voormelde documenten aan de investeerder bezorgen vóór 31 maart* van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstorte aandelen of de nieuwe beleggingsinstrumenten en van de vier daaropvolgende jaren. De startende vennootschap of het financieringsvehikel moet eveneens een afschrift hiervan binnen dezelfde termijn aan de administratie bezorgen (zie hierna).

* Wat het aanslagjaar 2017 betreft, is deze datum 31 mei 2017. Er werd evenwel bijkomend uitstel verleend tot 31 juli 2017.

Voorbeeld: rechtstreekse investering in aandelen van een startende vennootschap in 2017.

De startende vennootschap moet de investeerder:

10- het document voor het jaar 2017 (jaar van verwerving) bezorgen vóór 31.03.2018;

 • het document voor het jaar 2018 (eerste jaar van de behoudtermijn van 4 jaar) bezorgen vóór 31.03.2019;
 • zelfde principe voor de drie volgende jaren.

Als de investeerder in het voorbeeld de aandelen in 2018 vervreemdt, moet de vennootschap hem een attest bezorgen met het aantal nog niet verlopen maanden dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de terugname van de belastingvermindering. Dit attest moet zij hem bezorgen vóór 31.03.2019.

II.B. Investering in nieuwe rechten van deelneming in een openbaar startersfonds of een private startersprivak

Het openbaar startersfonds of de private startersprivak moet de voormelde documenten aan de investeerder bezorgen vóór 31 maart* van het jaar dat volgt op het belastbare tijdperk waarin de datum van 31 december valt waarop het openbaar startersfonds of de private startersprivak aan de investeringsvoorwaarde voldoet (= jaar waarvoor de vermindering wordt toegekend), en van de vier daaropvolgende jaren. Het openbaar startersfonds of de private startersprivak moet eveneens een afschrift hiervan binnen dezelfde termijn aan de administratie bezorgen (zie hierna).

 • Wat het aanslagjaar 2017 betreft, is deze datum 31 mei 2017. Er werd evenwel bijkomend uitstel verleend tot 31 juli 2017.

Voorbeeld: verwerving van rechten van deelneming in een openbaar startersfonds in 2017.

Op 31.12.2018 wordt vastgesteld dat het openbaar startersfonds aan de investeringsverplichting voldoet. Als alle andere voorwaarden zijn vervuld, kan de belastingvermindering dus worden toegekend voor het jaar 2018 (aanslagjaar 2019).

Het openbaar startersfonds moet de investeerder:

 • het document voor het jaar 2018 (jaar waarvoor de vermindering wordt toegekend) bezorgen vóór 31.03.2019;
 • het document voor het jaar 2019 (eerste jaar van de behoudtermijn van 4 jaar) bezorgen vóór 31.03.2020;
 • zelfde principe voor de drie volgende jaren.

Als de investeerder in het voorbeeld de rechten van deelneming in 2019 vervreemdt, moet het openbaar startersfonds hem een attest bezorgen met het aantal nog niet verlopen maanden dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de terugname van de belastingvermindering. Dit attest moet zij hem bezorgen vóór 31.03.2020.

III. OVERDRACHT VAN DE DOCUMENTEN AAN DE ADMINISTRATIE

De uitreiker van de documenten (naargelang het geval: startende vennootschap, financieringsvehikel, openbaar startersfonds of private startersprivak) moet een afschrift van de documenten aan de administratie bezorgen.

Hij moet dit doen binnen dezelfde termijn als deze waarbinnen hij de documenten aan de investeerder moet bezorgen.

Om deze verplichting na te komen, zijn er twee mogelijkheden:

1. Deze documenten kunnen elektronisch worden verstuurd via de toepassing Belcotax-on-web. Die toepassing is toegankelijk via het adres: https://finances.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb

2. Deze documenten kunnen eveneens (op papier of via e-mail) worden verstuurd naar de volgende dienst:

KMO Centrum Brussel II - Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing

Kruidtuinlaan 50, bus 3406

1000 Brussel

Tel.: 0257 529 90

Kmo.bv.bru2.prp.pme [at] minfin.fed.be

IV. NIET-VERPLICHTE MODELATTESTEN

De administratie heeft twee modelattesten opgesteld, waarvan het gebruik niet verplicht is, maar dat de uitreikers van de documenten vrijblijvend kunnen gebruiken. Deze modellen worden hierna weergegeven.

Lees de volledige tekst van het bericht tot vaststelling van twee nieuwe modellen van attest die toelaten het vereiste bewijs te leveren inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen overeenkomstig artikel 14526, §§ 4 t.e.m. 6, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en artikel 6312/1, van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92 (KB/WIB 92). Dit bericht wijzigt het model van attest verschenen in het Belgisch Staatsblad van 16.09.2016.