Formulier COV 275 - Carry back

Geschreven door Lexalert
Foto: Jope  

In het Belgisch Staatsblad van 1 september 2020 verscheen het KB van 22 augustus 2020 tot vastlegging van het in artikel 194septies/1, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bedoelde model van de opgave en de in datzelfde artikel bedoelde nadere regels. Het betreft het formulier met betrekking tot de vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, kortweg "carry back". 

Het KB geeft volgende richtlijnen ivm het invullen van het formulier mee: 

  • In het geval het aanslagjaar waarop de opgave betrekking heeft het aanslagjaar is waarvoor aanspraak wordt gemaakt op de vrijstelling, vult de belastingplichtige in deze opgave de vakken "Vaststelling van de tijdelijk vrijgestelde reserve" en "Detail van de rubrieken van het vak 'Belastbare gereserveerde winst' die werden verlaagd bij de vorming of verhoogd bij de terugname van de vrijgestelde reserve" in.
  • In het geval het aanslagjaar waarop de opgave betrekking heeft het aanslagjaar is waarin het totale tijdens het vorige aanslagjaar vrijgestelde bedrag wordt gereintegreerd in de belastbare gereserveerde winst, vult de belastingplichtige in deze opgave de vakken "Detail van de rubrieken van het vak 'Belastbare gereserveerde winst' die werden verlaagd bij de vorming of verhoogd bij de terugname van de vrijgestelde reserve" en "Gegevens met betrekking tot de re-integratie van de vrijgestelde reserve in de belastbare gereserveerde winst" in.
  • In het geval de opgave betrekking heeft op een belastbaar tijdperk dat verbonden is met het aanslagjaar 2019 of 2020, waarbij de aangifte reeds is ingediend op het ogenblik waarop dit koninklijk besluit in werking is getreden, wordt deze opgave ten laatste op 30 november 2020 verzonden naar de bevoegde belastingdienst die wordt vermeld op het aangifteformulier.
Volg op 19 oktober 2020 van 12 uur tot 14 uur het online seminar Hoe zorgt u dat uw B2B-contracten geldig én afdwingbaar blijven onder de nieuwe B2B-Wet? met Brahim BÉNICHOU

De opgave wordt na de ontvangst ervan door deze bevoegde belastingdienst toegevoegd aan de reeds ingediende aangifte die betrekking heeft op aanslagjaar 2019 of 2020 en maakt er integraal deel van uit.

Lees de volledige tekst van het KB van 22 augustus 2020