FOD Justitie publiceert brochure rolrechten

Geschreven door Lexalert
Foto: Thomas8047  

Op 1 februari 2019 gaat er een nieuwe regeling van start met betrekking tot rolrechten. Door wie en wanneer moeten deze betaald worden? Hierbij een beknopt overzicht.

Wat zijn rolrechten ? 

Rolrecht is een belasting die geheven wordt op de inschrijving van iedere zaak die wordt ingeschreven op de algemene rol, in het register van de verzoekschriften of in het register van de vorderingen in kort geding op de vredegerechten en de politierechtbanken, de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken, de hoven van beroep en het Hof van Cassatie. 

Strafzaken, fiscale zaken, vorderingen in het kader van een insolventieprocedure (faillissementszaken) of de gerechtelijke reorganisatie en sociale zaken die gebracht worden voor de arbeidsgerechten zijn in de regel vrijgesteld. 

In familiezaken is in eerste aanleg geen nieuw rolrecht verschuldigd wanneer in een reeds bestaand familiedossier een nieuw of aanvullend verzoekschrift wordt neergelegd m.b.t. zaken die geacht worden spoedeisend te zijn1 gelet op het principe van de voortdurende aanhangigheid voor de familierechtbank. 

In deze gevallen is echter wel rolrecht verschuldigd telkens wanneer hoger beroep wordt ingesteld. 

Ook ingeval van herinschrijving op de rol, nadat de zaak ambtshalve is weggelaten of van de rol werd doorgehaald op verzoek van partijen, is opnieuw rolrecht verschuldigd. 

Nieuwe regeling met ingang van 1 februari 2019. 

Vroeger moest eerst een rolrecht betaald worden door de eisende partij vooraleer een zaak op de rol kon worden ingeschreven,  zoniet kon de zaak niet behandeld worden. 

Nadien werd door de rechter beslist wie het rolrecht uiteindelijk moest dragen. 

Vanaf 1 februari 2019 moet het rolrecht niet langer meer worden betaald door de eisende partij op het ogenblik dat de zaak op de rol wordt ingeschreven. 

Zodra de rechter in de zaak een eindbeslissing neemt zal hij ook beslissen wie de rolrechten moet betalen. 

Het rolrecht wordt ook betaalbaar op het moment dat de zaak op verzoek van partijen op de rol wordt doorgehaald of ingeval deze ambtshalve door de rechter van de rol wordt weggelaten. 

Wie hoger beroep wenst in te stellen moet er rekening mee houden dat de rolrechten waartoe hij door de rechter in eerste aanleg eventueel werd veroordeeld eerst moeten betaald worden vooraleer de zaak kan worden ingeleid in graad van hoger beroep. 

Tarieven. 

Vredegerechten en politierechtbanken 

50 euro 

Rechtbanken van eerste aanleg en ondernemingsrechtbanken (vroegere 

rechtbanken van koophandel) 

165 euro 

Hoven van beroep 

400 euro 

Hof van Cassatie 

650 euro 

 

Volg het on demand seminarie Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (OKT 2020) met Roel VAN HEMELEN

Wie moet het rolrecht betalen? 

Dit is in principe de partij die in het ongelijk wordt gesteld. In bepaalde gevallen zal de rechter de rolrechten verdelen tussen de partijen in de mate waarin zij in het ongelijk worden gesteld. 

Ingeval de partijen om de doorhaling van de zaak op de rol verzoeken of ingeval de zaak ambtshalve van de rol wordt weggelaten worden de rolrechten ten laste gelegd van de partij die de zaak op de rol heeft doen stellen. 

Deze veroordeling heeft een definitief karakter en is onmiddellijk betaalbaar aan de fiscus. 

Wanneer moet het rolrecht worden betaald ? 

Wie door de rechter werd veroordeeld tot betaling van rolrechten ontvangt na verloop van tijd een uitnodiging tot betaling van de FOD Financiën. 

Dit bericht ziet er als volgt uit: 

In geval van betalingsproblemen kan u altijd proberen een afbetaling te krijgen. 

Boete bij laattijdige betaling. 

Opgelet: betaal tijdig zoniet riskeert u naast het rolrecht nog een boete van de helft van de rolrechten met een minimum van 25 euro en een maximum van 325 euro. 

Vragen ? 

Indien u over een advocaat beschikt is deze de meest aangewezen persoon om u verdere uitleg te geven waarom u dit bedrag moet betalen. 

Indien dit niet het geval is kan u aanvullende inlichtingen bekomen op de griffie. De griffie mag u echter geen verder advies geven i.v.m. uw rechten of de wijze waarop uw deze kan uitoefenen. 

Meer informatie ? 

De fiscale wetgeving m.b.t. de rolrechten vindt u hieronder: 

14 OKTOBER 2018. — Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen (BS, 20 december 2018) 

14 OKTOBER 2018. — Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen. — Erratum (BS, 8 mei 2019) 

28 JANUARI 2019. —  Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken (BS, 31 januari 2019) 

De omzendbrieven i.v.m. de toepassing van deze wetgeving vindt u hier: 

Circulaire 2010/C/16 van de FOD Financiën 

Omzendbrief 272 van de FOD Justitie