Flexijobs en verhoging overuren horeca

Geschreven door Lexalert

De wet van 16 november 2015 voert flexijobs in en verhoogt de overuren voor de horecasector.

In het regeerakkoord zijn drie bijkomende lastenverlagingen voor de Horeca opgenomen die ten laatste op 1 januari 2016 ingevoerd zullen worden.

Deze lastenverlagingen zijn allen gericht op het goedkoper en flexibeler maken van de arbeid in de sector. Het gaat om (i) het uitbreiden van het aantal goedkope overuren, (ii) het uitbreiden van het flexibele regime van de gelegenheidsarbeid en (iii) het invoeren van een nieuwe vorm van tewerkstelling, de flexijobs.

Dit ontwerp van wet geeft concrete vorm aan het invoeren van deze nieuwe vorm van tewerkstelling, de flexijobs, en het uitbreiden van de overuren, waarbij deze laatste bovendien tegelijk goedkoper en interessanter worden gemaakt. Deze nieuwe instrumenten moeten de Horecasector ondersteunen en zo de leefbaarheid en de kwaliteit van de sector helpen garanderen eens de gecertificeerde kassa in gebruik zal zijn.

Flexijobs

Het wetsontwerp introduceert het flexiloon. Dit is een niet baremiek nettoloon dat in onderlinge overeenkomst wordt vastgelegd, maar niet onder een wettelijk minimum mag gaan. Dit nettoloon wordt vrijgesteld van belastingen en er is een bijzondere bijdrage van 25 % voor de sociale zekerheid op verschuldigd. De werknemer houdt hierdoor netto meer over dan wat hij via een gewone tewerkstelling zou verdienen. Tegelijk is de totale kost voor de werkgever lager.

Om te kunnen werken onder het systeem van de flexijob, moet de werknemer bij een andere werkgever tewerkgesteld zijn voor een verhouding van minimaal 4/5e  van een voltijdse tewerkstelling en dit in het kwartaal T-3. Tussen de werkgever en werknemer wordt een kaderovereenkomst afgesloten. Vervolgens worden per tewerkstelling specifieke arbeidsovereenkomsten afgesloten die van bepaalde of onbepaalde duur kunnen zijn. Deze kunnen naar keuze van de partijen schriftelijk of mondeling zijn. Het al dan niet voldoen aan de voorwaarde van de 4/5e tewerkstelling op moment T-3 wordt gecontroleerd op het moment van het verrichten van de Dimona-aangifte. Indien er gewerkt wordt met een mondelinge overeenkomst wordt er gebruik gemaakt van een dag-Dimona. Indien er gewerkt wordt met een schriftelijke overeenkomst, wordt gebruik gemaakt van een gewone Dimona — indien de periode van de overeenkomst meerdere kwartalen overlapt, dient er een Dimona per kwartaal te gebeuren.

Naast de Dimona-aangifte dienen de prestaties zelf te worden geregistreerd in de gecertificeerde kassa of via het alternatieve registratiesysteem door de RSZ uitgewerkt op basis van de Dimona.

Overuren

Wat de overuren betreft dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen overuren die de werknemer op een later moment met behoud van wedde recupereert, en overuren die de werknemer niet recupereert en gewoon laat vergoeden. Deze laatste soort overuren worden volledig vrijgesteld van fiscale en parafiscale lasten Dit heeft niet enkel tot doel de uitbetaling van de overuren zelf officieel te maken, maar heeft ook als doel om de huidige deeltijdse overeenkomsten zoveel mogelijk te laten evolueren naar officiële voltijdse overeenkomsten waarbij op deze bijkomende officiële tewerkstelling wel volledige fiscale en parafiscale lasten worden geheven. Bovendien kan een voltijdse werknemer zijn nettoloon, dat op sectoraal niveau laag ligt, op een flexibele manier gevoelig gaan verhogen.

►Lees ook het artikel Flexijobs en overuren horeca - Toepassingsgebied, voorwaarden, flexiloon, raamovereenkomst,...

Indien er niet aan de wettelijke voorwaarden voor het uitoefenen van een flexijob is voldaan, dient de tewerkstelling beschouwd te worden als een gewone tewerkstelling en dienen de algemene regels, zowel arbeidsrechtelijk, fiscaal als parafiscaal, te worden toegepast. De werknemer dient bijgevolg betaald de worden volgens de op hem toepasbare loonbarema’s. De fiscale en parafiscale verplichtingen dienen eveneens op basis van deze loonbarema’s te worden voltrokken, zelfs indien pas na het leveren van de prestaties het niet voldoen aan de voorwaarden komt vast te staan.

Inwerkingtreding

De regeling omtrent de flexijobs treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Dat is dus 1 december 2015.

De wijzigingen met betrekking tot fiscaliteit treden in werking vanaf het aanslagjaar 2016.

De regeling met betrekking tot de overuren zijn van toepassing op de bezoldigingen die vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad worden betaald of toegekend.

Lees de volledige tekst van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken