Flexijobs en overuren horeca - Toepassingsgebied, voorwaarden, flexiloon, raamovereenkomst,...

Geschreven door Lexalert

De wet van 16 november 2015 voert flexijobs in en verhoogt de overuren voor de horecasector. Deze werd op 26 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt op 1 december 2015 in werking.

In het artikel Flexijobs en verhoging overuren horeca gaf de juridische nieuwslijn Lexalert een inleiding over de wet.

Hieronder vindt u meer gedetaillerde informatie over toepassingsgebied, voorwaarden, flexiloon, raamovereenkomst,...

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de wet beperkt wordt tot werkgevers die vallen onder het paritair comité voor het Hotelbedrijf of onder het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder het paritair comité voor het Hotelbedrijf.

Ook een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid die gesloten werd onder dezelfde voorwaarden wordt gelijkgesteld met een flexijob-arbeidsovereenkomst op voorwaarde dat de activiteit van de gebruiker ressorteert onder het paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302).

Voorwaarden flexijobs

Een tewerkstelling in het kader van een flexi-job is mogelijk wanneer de betrokken werknemer bij één of meerdere andere werkgever(s) al een tewerkstelling heeft die minimaal gelijk is aan vier vijfden van een voltijdse referentiepersoon van de sector waarin de vier vijfden tewerkstelling wordt gepresteerd, gedurende het referentiekwartaal T-3, en voor zover de werknemer gedurende dezelfde periode in het kwartaal T:

a) op hetzelfde moment niet is tewerkgesteld onder een andere arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling van minimaal vier vijfden van een voltijdse referentiepersoon van de sector bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent;

b) zich niet in een periode bevindt gedekt door een verbrekingsvergoeding of ontslagcompensatievergoeding ten laste van de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent;

c) zich niet bevindt in een opzeggingstermijn.

Om te voldoen aan de minimale tewerkstelling van vier vijfden van een voltijdse referentiepersoon wordt voor de berekening in het kwartaal T-3 rekening gehouden met alle door de werkgever betaalde periodes en alle niet door de werkgever betaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Voor de berekening van de geleverde arbeidsprestaties in het kwartaal T-3 wordt geen rekening gehouden met prestaties:

  • geleverd in het kader van een flexi-job;
  • als leerling;
  • als student;
  • van gelegenheidswerknemers in landen tuinbouw;
  • als gelegenheidswerknemer in de horeca;

Flexiloon

Het flexiloon zoals bedoeld in artikel 3, 2°, wordt vastgelegd in de raamovereenkomst.

Het flexiloon bedraagt minimaal 8,82 euro per uur. Dit minimaal bedrag van het flexiloon wordt aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

Het flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het flexiloon en dient samen met het flexiloon te worden uitbetaald aan de werknemer.

Raamovereenkomst

De werknemer en werkgever sluiten voorafgaandelijk aan de uitvoering van de eerste flexijob-arbeidsovereenkomst een raamovereenkomst af. Uit deze overeenkomst blijkt de bedoeling van de partijen om toepassing te maken van de flexijob-arbeidsovereenkomst.

De raamovereenkomst kan worden gesloten voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Zij is een overeenkomst die de toekomstige arbeidsovereenkomst(en) kadert. Zij is zelf dus geen arbeidsovereenkomst. Als accessorium bij de arbeidsovereenkomst is de arbeidsrechtbank wel bevoegd.

De raamovereenkomst zelf houdt geen verbintenis in om één of meerdere arbeidsovereenkomsten te sluiten. Het legt enkel het kader vast waarbinnen één of meerdere arbeidsovereenkomsten kunnen worden gesloten. Er is geen verplichting om een arbeidsovereenkomst te sluiten.

Deze raamovereenkomst moet minstens de volgende informatie bevatten:

  • de identiteit van de partijen:
  • de wijze waarop en de voorafgaandelijke termijn waarbinnen de flexijob-arbeidsovereenkomst door de werkgever aan de werknemer moet worden voorgesteld;
  • een korte beschrijving van de uit te oefenen functie(s);
  • het flexiloon waarbij het minimumloon wordt gerespecteerd (zie artikel 5, § 2 van deze wet);
  • de verplichting dat de flexijobwerknemer voldoet aan de minimale tewerkstelling van vier vijfden van een voltijdse referentiepersoon.

De beëindiging van een flexijob-arbeidsovereenkomst heeft geen gevolgen voor het voortbestaan van de raamovereenkomst.

Een werknemer kan ook met verschillende werkgevers een raamovereenkomst sluiten. Dit is niet uitgesloten.

Wanneer er geen raamovereenkomst werd gesloten of wanneer deze overeenkomst niet de verplichte vermeldingen bevat, kan (of kunnen) de arbeidsovereenkomst(en) die in dat kader word(t)(en) gesloten, niet worden beschouwd als een flexijobarbeidsovereenkomst. Dit betekent dat in dat geval de hieraan verbonden specifieke bepalingen niet van toepassing zijn.

Naar analogie met de overeenkomst waaruit de bedoeling blijkt om een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten, heeft de raamovereenkomst slechts uitwerking wanneer in dit kader een arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Zonder arbeidsovereenkomst kunnen aan een raamovereenkomst die slechts de verplichte vermeldingen bevat geen rechten en verplichtingen ontleend worden. Om die reden zijn de geldingsduur en de beëindigingswijze niet als verplichte vermelding opgenomen.

De arbeidsovereenkomst

De flexijob-arbeidsovereenkomst is een overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk is die schriftelijk of mondeling kan worden gesloten.

Alle bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zijn van toepassing op dat type van overeenkomst, tenzij wanneer specifieke bepalingen voorzien in deze onderafdeling ervan afwijken.

In geval van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, is artikel 10 van voormelde wet van 3 juli 1978 van toepassing, waarbij de aard van de arbeid verricht in het kader van de flexijob toelaat af te wijken van het verbod van het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Wanneer toepassing wordt gemaakt van variabele uurroosters, kan er worden gewerkt buiten het kader van de uurroosters die opgenomen zijn in het arbeidsreglement. De regels inzake bekendmaking zijn niet van toepassing.

Verhoging overuren

De maximumgrens van 143 overuren die niet moeten worden ingehaald in de horecasector, wordt verhoogd tot 300 uren en 360 uren voor de horecaondernemingen die gebruik maken van de zogenaamde “witte kassa”.

Voor uitbetaalde overuren wordt er dus een onderscheid gemaakt, waarbij indien er geen geregistreerde kassa is er 300 uren het fiscaal voordeel krijgen, terwijl indien er wel en geregistreerde kassa is er 360 uren dit voordeel krijgen. Voor de gerecupereerde overuren wordt dit onderscheid niet gemaakt en geldt algemeen 360 uren.

Inwerkingtreding

De regeling omtrent de flexijobs treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Dat is dus 1 december 2015.

De wijzigingen met betrekking tot fiscaliteit treden in werking vanaf het aanslagjaar 2016.

De regeling met betrekking tot de overuren zijn van toepassing op de bezoldigingen die vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad worden betaald of toegekend.

Lees de volledige tekst van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken