Fiscaal voordeel rechtsbijstandsverzekering

Geschreven door Lexalert
Foto: Ian D. Keating  

Met het wetsvoorstel van 18 februari 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering besliste het Parlement een fiscaal voordeel toe te kennen aan de rechtsbijstandsverzekering. 

Het fiscale voordeel neemt de vorm aan van een belastingvermindering van 120 euro. De verzekeringnemer zal een verzekeringspremie betalen die hij van zijn belastingaangifte kan aftrekken.

Onder de rechtsbijstandverzekering vallen ook echtsscheidingsgeschillen en bouwgeschillen.

De maximumwaarborg van de verzekering wordt vastgesteld op ten minste 13.000 euro per geschil in burgerlijke zaken en 13.500 euro voor strafzaken. Voor een geschil met betrekking tot een echtscheiding of wettelijke samenwoning bedraagt de waarborg minstens 3.375 euro per verzekerde persoon en 6.750 euro voor wat betreft de contractuele geschillen in de bouw.

Er is geen wachttijd voor de rechtsbijstandverzekering behalve in bepaalde aangelegenheden waarbij de algemene regel maximaal 1 jaar wachttijd is. Voor de echtscheidingsgeschillen mag de termijn 3 jaar niet te boven gaan en voor bouwgeschillen bedraagt de wachttijd maximum 5 jaar. Indien de verzekerde van verzekeraar verandert, wordt rekening gehouden met de reeds verstreken wachttijd.

Na de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand en de oprichting van het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand zorgt dit voorontwerp opnieuw voor een betere toegang tot justitie.

Het stelsel van de juridische tweedelijnsbijstand garandeert dat personen met een laag inkomen gratis of tegen een lage vergoeding een beroep kunnen doen op de bijstand van een advocaat wanneer ze betrokken zijn bij een juridisch geschil. Momenteel wordt voor personen die niet genieten van de juridische bijstand onder bepaalde voorwaarden reeds een voordeel verleend voor rechtsbijstandsverzekeringen: contracten met een maximumpremie van 144 euro die een bepaalde dekking verlenen voor welbepaalde risico’s zijn vrijgesteld van de taks van 9,25 pct. op de verzekeringspremie (artikel 1762, 12°, Wetboek diverse rechten en taksen en koninklijk besluit van 15 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand moet voldoen om te worden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen bedoeld in artikel 176 van het Wetboek diverse rechten en taksen). Dit voordeel (iets meer dan 13 euro) is echter te beperk t gebleken om het aantal contracten inzake rechtsbijstandsverzekeringen aanzienlijk te laten toenemen. Daarom stellen de indieners van het wetsvoorstel voor om de vrijstelling van premietaks te vervangen door een belastingvermindering voor de premies voor rechtsbijstandsverzekeringen die aan een aantal strikte voorwaarden inzake gedekte risico’s, minimale dekking en waarborg en wachttermijnen voldoen. Deze voorwaarden worden vastgelegd in hoofdstuk 2 van het ontwerp.

► Lees ook: Rechtsbijstandsverzekering - FAQ

In tegenstelling tot de bestaande regeling inzake de vrijstelling van premietaks, stellen de indieners van het wetsvoorstel een ruimere dekking voor om ook bouwgeschillen en echtscheidingsgeschillen, twee vaak voorkomende geschillen, onder de verplichte waarborg te brengen. Voor deze zaken kan wel een langere wachttijd en een lagere maximumwaarborg worden opgelegd. De maximumwaarborg is ook hoger dan in de bestaande regeling. Uiteindelijk zullen de verzekerden een iets hogere premie betalen, maar zij zullen ook profiteren van een ruimere dekking met een hogere maximumwaarborg. Zij zullen ook een fiscaal voordeel genieten dat voordeliger is dan het huidige. Wat de premie betreft, laat dit wetsvoorstel het concurrentiemechanisme spelen om een zo laag mogelijke premie te bekomen. Opdat dit product van rechtsbijstandsverzekering toegankelijk zou zijn voor een zo breed mogelijk publiek, is het verkieslijk dat de premie zou afgestemd zijn op het bedrag dat de fiscus in rekening neemt.

Koen Geens: “Justitie moet toegankelijk zijn voor iedereen. Door de rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar te maken, hopen we dat mensen zich op die manier kunnen beschermen. Iedereen kan immers in aanraking komen met justitie en in sommige zaken kunnen de kosten snel oplopen. Door een verzekering af te sluiten, kunnen mensen een hoge factuur achteraf vermijden.”

Lees hier het wetsvoorstel van 18 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering.