FAQ FOD Financiën - Flexijobs buiten horeca - Berekeningsnota aanslagbiljet

Geschreven door Lexalert

Deze FAQ van de FOD Financiën bespreekt de uitbreiding van het systeem van flexi-jobs naar andere sectoren dan de horecasector en de vermelding van de vrijgestelde bezoldigingen uit flexi-jobs op de berekeningsnota bij het aanslagbiljet.

Lees ook FAQ FOD Financiën: Horeca - Flexijobs & overuren

Inhoudstafel

1. Inleiding

1.1 Waaruit bestaat de uitbreiding van de flexi-jobs?
1.2 Wie wordt precies beoogd door de flexi-jobs?

2. Flexi-jobs

2.1 Wat is een flexi-job?
2.2 Waarop heeft de vrijstelling voor flexi-jobs precies betrekking?
2.3 Wat omvat het flexiloon?
2.4 Wat zijn de vergoedingen, premies en voordelen die geen deel uitmaken van de notie flexiloon?
2.5 Valt het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een ter beschikking gestelde bedrijfswagen onder de vrijstelling voor flexi-jobs?
2.6 Als de flexi-jobwerknemer bij dezelfde werkgever ook een deeltijdse activiteit uitoefent in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst, moet er dan een pro rata vrijstelling worden berekend voor de vergoedingen, premies en voordelen?
2.7 Aan welke voorwaarden moeten de werknemer en werkgever voldoen om toegang te hebben tot het stelsel van flexi-jobs?

Voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen
Voorwaarden waaraan de werknemer en werkgever moeten voldoen

2.8 Kunnen gepensioneerden een flexi-job uitoefenen?
2.9 Kunnen contractuele tijdelijke leerkrachten een flexi-job uitoefenen?
2.10 Wat indien de werknemer en werkgever een raamovereenkomst hebben gesloten, maar geen arbeidsovereenkomst?
2.11 Wat indien de werknemer en werkgever een flexi-jobarbeidsovereenkomst hebben gesloten, maar geen raamovereenkomst?
2.12 Heeft het beëindigen van een flexi-jobarbeidsovereenkomst gevolgen voor de raamovereenkomst?
2.13 Kan een werknemer met verschillende werkgevers een raamovereenkomst sluiten?
2.14 Aan welke voorwaarden moeten de werkgever en werknemer voldoen wanneer de flexi-jobwerknemer een uitzendkracht is?
2.15 Mogen de twee werkgevers voor de minstens 4/5de tewerkstelling in T-3 en voor de flexi-job in T, beide uitzendondernemingen zijn?
2.16 Om een flexi-job te kunnen uitoefenen, moet de werknemer in T-3 een tewerkstelling hebben van minimaal 4/5de bij een andere werkgever. Moet het gaan om een tewerkstelling in dezelfde sector?
2.17 Staat er een maximale limiet op het aantal uren gepresteerd in het kader van een flexi-job?
2.18 Staat er een maximale limiet op het inkomen uit een flexi-job?
2.19 Staat er een limiet op het aantal flexi-jobwerknemers waarop een werkgever een beroep kan doen?
2.20 Wat zijn de gevolgen indien niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor het uitoefenen van een flexi-job?
2.21 Moeten het flexiloon en flexivakantiegeld worden opgenomen op de aangifte in de bedrijfsvoorheffing (aangifte 274)?
2.22 Vanaf wanneer treedt de belastingvrijstelling voor flexi-jobs in werking?

3. Referenties

3.1 Welke wet heeft deze maatregel ingevoerd?

1. Inleiding

1.1 Waaruit bestaat de uitbreiding van de flexi-jobs?

Er werd een nieuwe vorm van gelegenheidswerk gecreëerd in de horeca: de flexi-jobs. Het doel was de flexibele inzet van werknemers te stimuleren en zwartwerk tegen te gaan. Er werden FAQ gepubliceerd over verschillende maatregelen eigen aan deze sector (flexi-jobs, vrijstelling, belastingvermindering en vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor bepaalde overuren).

Deze vorm van tewerkstelling krijgt, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvrijstelling (en vrijstelling van gewone sociale zekerheidsbijdragen).

Vanaf 01.01.2018 werd het systeem van flexi-jobs op verschillende manieren gewijzigd. Het systeem werd vooreerst uitgebreid naar een beperkt aantal andere sectoren dan de horecasector.

De sectoren die het meest nood hebben aan het systeem van flexi-jobs, zijn de sectoren die omwille van hun activiteit vaak met fluctuerende pieken worden geconfronteerd en dus effectief nood hebben om bepaalde piekmomenten met flexibele arbeidskrachten op te vangen. Het gaat bovendien om arbeidsintensieve sectoren met een grote arbeidskost.

Het systeem van flexi-jobs werd ook uitgebreid naar de gepensioneerden.

Daarnaast wordt een aanpassing van de voorwaarden voorzien voor contractuele tijdelijke leerkrachten

Tot slot worden de vrijgestelde bezoldigingen in het kader van flexi-jobs nu vermeld op de berekeningsnota die gevoegd is bij het aanslagbiljet inzake personenbelasting.

1.2 Wie wordt precies beoogd door de flexi-jobs?

Het stelsel is van toepassing op werknemers en werkgevers die ressorteren onder:

-       het paritair comité voor de handel in voedingswaren (PC 119);

-       het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);

-       het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);

-       het paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01);

-       het paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302);

-       het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);

-       het paritair comité voor de warenhuizen (PC 312);

-       het paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314);

-       het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder een van de bovengenoemde paritaire comités of onder het (hierna genoemde) Waarborg- en Sociaal fonds.

Het systeem van flexi-jobs is eveneens van toepassing op werkgevers en werknemers die vallen onder het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij, en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht in de schoot van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118), subsector voor industriële broodbakkerijen.

2. Flexi-jobs

2.1 Wat is een flexi-job?

Een flexi-job is een vorm van gelegenheidswerk in bepaalde sectoren, waardoor personen die al een tewerkstelling van minimaal 4/5de hebben in een hoofdactiviteit, een bijkomende tewerkstelling kunnen aanvatten onder voordelige voorwaarden.

Om een flexi-job te creëren, moeten de werknemer en werkgever voldoen aan bepaalde voorwaarden inzake sociaal recht en arbeidsrecht, meer bepaald door het sluiten van een specifieke raamovereenkomst en een arbeidsovereenkomst.

Voor meer informatie hierover, zie vraag 2.7 'Aan welke voorwaarden moeten de werknemer en werkgever voldoen om toegang te hebben tot het stelsel van flexi-jobs?'

2.2 Waarop heeft de vrijstelling voor flexi-jobs precies betrekking?

De fiscale vrijstelling heeft betrekking op de bezoldigingen betaald of toegekend in uitvoering van de flexi-jobarbeidsovereenkomst. Voor de omschrijving van die bezoldiging moet worden gekeken naar de sociale bepalingen die duidelijk stellen dat daar enkel het flexiloon en flexivakantiegeld onder vallen.

Het 'flexiloon' is het loon betaald in het kader van een flexi-job.
 

Het 'flexivakantiegeld' is het vakantiegeld verschuldigd voor een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job.

Deze bezoldigingen zijn ook vrijgesteld van gewone sociale zekerheidsbijdragen. De werkgever is wel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25 % verschuldigd, die fiscaal aftrekbaar is.

Voor meer informatie op het vlak van sociale zekerheidsbijdragen, kan u contact opnemen met:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
02 528 60 11

social.security [at] minsoc.fed.be
http://www.socialsecurity.belgium.be/nl 

2.3 Wat omvat het flexiloon?

Het flexiloon omvat:

-       een basisloon (netto) ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job

-       alle vergoedingen, premies en voordelen (van welke aard ook) die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie en waarop gewone sociale zekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn indien deze prestaties werden uitgevoerd in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst.

Voorbeelden: toeslag voor nachtwerk, eindejaarspremie, gewaarborgd loon bij ziekte en langdurige afwezigheid van de flexi-jobwerknemer, ….

De fiscale vrijstelling is van toepassing indien deze bezoldigingen daadwerkelijk onderworpen zijn aan de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 25 %.

2.4 Wat zijn de vergoedingen, premies en voordelen die geen deel uitmaken van de notie flexiloon?

De vergoedingen, premies en voordelen die zijn uitgesloten uit het loonbegrip voor de berekening van de gewone sociale zekerheidsbijdragen.

Het gaat onder andere over:

-       premies, vergoedingen, voordelen bedoeld in art. 19, § 2, KB 28.11.1969:

* verplaatsingsvergoedingen
* vergoedingen voor arbeidskledij en –gereedschap
* tariefvoordelen
* stortingen die de werkgever verricht om aan zijn personeelsleden of hun rechtverkrijgenden buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom en vroegtijdige dood te verlenen
* het voordeel van het gebruik van een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden
* opzeggingsvergoedingen
* …

-       maaltijdcheques toegekend conform de voorwaarden van art. 19bis van het KB 28.11.1969

-       … .

Het betreft alle vergoedingen, premies en voordelen die niet zijn onderworpen aan de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 25 %.

Op de voormelde sommen zijn geen gewone sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd (maar er kunnen wel andere types van bijdragen verschuldigd zijn, zoals de solidariteitsbijdrage op een bedrijfswagen).

Dat deze sommen zijn uitgesloten uit de notie flexiloon, betekent niet noodzakelijk dat zij aan de inkomstenbelasting zullen worden onderworpen. Op fiscaal vlak volgen zij elk hun eigen stelsel.

2.5 Valt het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een ter beschikking gestelde bedrijfswagen onder de vrijstelling voor flexi-jobs?

Neen.

Alle voordelen die op sociaal vlak zijn uitgesloten uit het loonbegrip, inclusief de vergoedingen waarvoor een bijzondere bijdrage geldt, maken geen deel uit van het flexiloon. Het betreft alle vergoedingen, premies en voordelen die niet zijn onderworpen aan de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 25 %.

Dit omvat eveneens de vergoedingen waarvoor een andere bijzondere bijdrage verschuldigd is (zoals bijvoorbeeld de solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens).

Dit is het geval voor het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een ter beschikking gestelde bedrijfswagen, dat in de inkomstenbelastingen belastbaar is volgens het specifiek stelsel voorzien voor de voordelen van alle aard.

2.6 Als de flexi-jobwerknemer bij dezelfde werkgever ook een deeltijdse activiteit uitoefent in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst, moet er dan een pro rata vrijstelling worden berekend voor de vergoedingen, premies en voordelen?

Neen, aangezien:

-       ofwel zijn deze vergoedingen, premies, voordelen specifiek verworven in het kader van de flexi-job (en het gaat wel degelijk om vergoedingen, premies en voordelen waarop gewone sociale zekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn indien deze prestaties werden uitgevoerd in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst):

* geen gewone sociale zekerheidsbijdragen
* bijzondere werkgeversbijdrage van 25 %
* belastingvrijstelling

-       ofwel zijn deze vergoedingen, premies, voordelen verworven in het kader van de gewone arbeidsovereenkomst:

* de gewone sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd indien deze sommen niet zijn uitgesloten uit het loonbegrip voor de berekening van de gewone sociale zekerheidsbijdragen of andere types van bijdragen zijn verschuldigd zoals de solidariteitsbijdrage op een bedrijfswagen
* geen bijzondere werkgeversbijdrage van 25 %
* geen belastingvrijstelling als flexiloon.

Opmerking: als deze vergoedingen, premies, voordelen reeds vroeger bestonden (voor de start van de flexi-job), zijn zij NIET in het kader van de flexi-jobarbeidsovereenkomst verkregen.

2.7 Aan welke voorwaarden moeten de werknemer en werkgever voldoen om toegang te hebben tot het stelsel van flexi-jobs?

Voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen

Een tewerkstelling in het kader van een flexi-job gebeurt steeds op kwartaalbasis. Elk kwartaal opnieuw moet beoordeeld worden of de werknemer onder het stelsel van flexi-jobs mag werken.

De werknemer moet aan bepaalde voorwaarden voldoen in het derde kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal van de tewerkstelling (ꞌkwartaal T-3ꞌ) EN hij moet aan bepaalde voorwaarden voldoen in het kwartaal van de tewerkstelling (ꞌkwartaal Tꞌ).

Voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen in trimester T-3

Een tewerkstelling in het kader van een flexi-job is mogelijk wanneer de betrokken werknemer in T-3 bij één of meerdere andere werkgever(s) al een tewerkstelling heeft die minimaal gelijk is aan 4/5de van een voltijdse job van een referentiepersoon van de sector waarin de 4/5de tewerkstelling wordt gepresteerd.

Deze voorwaarde moet niet worden voldaan in het geval van gepensioneerden

Er is een aanpassing van deze voorwaarde voorzien voor contractuele tijdelijke leerkrachten.

Bepaalde periodes worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties voor de berekening van de 4/5de tewerkstelling. Zo wordt rekening gehouden met alle door de werkgever betaalde periodes en alle niet door de werkgever betaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Voor meer informatie over de periodes die worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties, kan u contact opnemen met:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
02 528 60 11

social.security [at] minsoc.fed.be
http://www.socialsecurity.belgium.be/nl

Er wordt daarentegen geen rekening gehouden met prestaties geleverd:

-       in het kader van een flexi-job;

-       als leerling;

-       als student;

-       als werknemers als bedoeld in art. 5bis, KB 28.11.1969 (*), die tijdens de periode (die eindigt op 31 december van het jaar waarin zij de leeftijd van achttien jaar bereiken) krachtens een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn;

-       als gelegenheidswerknemer in land- en tuinbouw;

-       als gelegenheidswerknemer in de horeca.

(*) Koninklijk besluit van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen in trimester T

Gedurende het kwartaal van de flexi-job (T):

-       is de werknemer niet op hetzelfde moment tewerkgesteld onder een andere arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling van 4/5de of meer van een voltijdse job van een referentiepersoon van de sector bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent;

-       bevindt de werknemer zich niet in een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding of ontslagcompensatievergoeding ten laste van de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent;

-       bevindt de werknemer zich niet in een opzeggingstermijn.

Voor meer informatie over de tewerkstellingen die niet worden beoogd, kan u contact opnemen met:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
02 528 60 11

social.security [at] minsoc.fed.be
http://www.socialsecurity.belgium.be/nl

Voorwaarden waaraan de werknemer en werkgever moeten voldoen

De werknemer en werkgever moeten verplicht een raamovereenkomst EN een arbeidsovereenkomst sluiten, behalve wanneer de werknemer een uitzendkracht is. De raamovereenkomst vormt een geheel met de arbeidsovereenkomst.

Wanneer de werknemer een uitzendkracht is, moet de raamovereenkomst niet worden opgemaakt. Voor meer informatie over de verplichtingen die in dat geval gelden, zie vraag 2.14 'Aan welke voorwaarden moeten de werkgever en werknemer voldoen wanneer de flexi-jobwerknemer een uitzendkracht is?

De raamovereenkomst

De raamovereenkomst moet gesloten worden voorafgaandelijk aan de uitvoering van de eerste flexi-jobarbeidsovereenkomst.

Uit deze raamovereenkomst blijkt de bedoeling van de partijen om toepassing te maken van de flexi-jobarbeidsovereenkomst.

De raamovereenkomst moet schriftelijk worden afgesloten.

De raamovereenkomst kan voor een bepaalde of voor onbepaalde tijd worden gesloten. Zij is een overeenkomst die de toekomstige arbeidsovereenkomst kadert en is dus zelf geen arbeidsovereenkomst.

De raamovereenkomst houdt geen verbintenis in om één of meerdere arbeidsovereenkomsten te sluiten. Ze legt enkel het kader vast waarbinnen één of meerdere arbeidsovereenkomsten kunnen worden gesloten. Er is geen verplichting om een arbeidsovereenkomst te sluiten.

Deze raamovereenkomst moet bepaalde verplichte vermeldingen bevatten (voor meer informatie, zie de opmerking hieronder).

Wanneer er geen raamovereenkomst werd gesloten of wanneer deze overeenkomst niet de verplichte vermeldingen bevat, kan (of kunnen) de arbeidsovereenkomst(en) die in dat kader word(t)(en) gesloten, niet worden beschouwd als een flexi-jobarbeidsovereenkomst.

De raamovereenkomst heeft slechts uitwerking wanneer in dit kader een arbeidsovereenkomst wordt gesloten.

De werkgever moet de raamovereenkomst bijhouden op de plaats van tewerkstelling van de flexi-jobwerknemer.

De flexi-jobarbeidsovereenkomst

De flexi-jobarbeidsovereenkomst is een overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk.

Deze arbeidsovereenkomst kan schriftelijk of mondeling worden gesloten.

De werkgever bewaart de flexi-jobarbeidsovereenkomst op de plaats van tewerkstelling van de flexi-jobwerknemer.

Er kunnen meerdere arbeidsovereenkomsten worden gesloten.

Opmerking

De werkgever moet eveneens andere voorschriften respecteren, zoals verplichte vermeldingen in de raamovereenkomst en formaliteiten op sociaal vlak (vb. Dimona-aangifte, registratie van de prestaties). Voor meer informatie hierover kan u contact opnemen met:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
02 528 60 11

social.security [at] minsoc.fed.be
http://www.socialsecurity.belgium.be/nl

Voor meer informatie over flexi-jobs inzake arbeidsrecht, kan u zich richten tot:

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:
http://www.werk.belgie.be/home.aspx

2.8 Kunnen gepensioneerden een flexi-job uitoefenen?

Ja, vanaf 01.01.2018.

Vanaf die datum werd het systeem van flexi-jobs uitgebreid tot de gepensioneerden (*) om hen toe te laten om dit type van activiteit uit te oefenen en hiermee een hoger netto inkomen te verwerven. Dit inkomen wordt als beroepsinkomen beschouwd en hiermee wordt rekening gehouden bij het beoordelen van de grenzen van de toegelaten cumulatie.

(*) Met ꞌgepensioneerdeꞌ wordt hier bedoeld, de persoon die een pensioen geniet zoals bedoeld in artikel 68, § 1, eerste lid, a) en b), van de wet van 30.03.1994 houdende sociale bepalingen, met uitzondering van de overgangsuitkering.

De gepensioneerden die aanspraak kunnen maken op een flexi-job zijn dus de personen die het genot hebben van een eerstepijlerpensioen ten laste:

-       van een Belgisch pensioenstelsel; of

-       van een buitenlands pensioenstelsel; of

-       van een pensioenstelsel van een internationale instelling.

Personen die genieten van een overgangsuitkering zijn uitgesloten, om hen te motiveren om allereerst een klassieke professionele activiteit te zoeken, alvorens te kunnen genieten van een flexi-job.

Eén van de voorwaarden waaraan de flexi-jobwerknemer moet voldoen, is dat hij in het derde kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal van de tewerkstelling (ꞌkwartaal T-3ꞌ) bij één of meerdere andere werkgevers al een tewerkstelling heeft die minimaal gelijk is aan 4/5de van een voltijdse job.

Om flexi-jobs voor de hier bedoelde gepensioneerden mogelijk te maken, is de vereiste van tewerkstelling van minimaal 4/5de in kwartaal T-3, niet van toepassing indien de werknemer een gepensioneerde is in het referentiekwartaal T-2.

2.9 Kunnen contractuele tijdelijke leerkrachten een flexi-job uitoefenen?

De vereiste van tewerkstelling van minimaal 4/5de in kwartaal T-3, vormde een probleem voor contractuele tijdelijke leerkrachten die in de maanden juli en augustus geen loon krijgen en geen prestaties leveren.

Wanneer zij dan drie kwartalen later, namelijk in het tweede kwartaal van het volgende jaar, een flexi-job willen uitoefenen, was dit niet mogelijk omdat zij in kwartaal T-3 geen 4/5de tewerkstelling hebben.

Dit is nu rechtgezet door de dagen gedekt door uitgestelde bezoldiging betaald door de departementen onderwijs van de gemeenschapen voor tijdelijke werknemers of, voor degenen die hier niet van kunnen genieten, door de werkloosheidsuitkeringen betaald door de RVA met vrijstelling van het zoeken naar werk gedurende de zomervakantie, gelijk te stellen met gewerkte dagen.

2.10 Wat indien de werknemer en werkgever een raamovereenkomst hebben gesloten, maar geen arbeidsovereenkomst?

Zonder arbeidsovereenkomst kunnen aan een raamovereenkomst die slechts de verplichte vermeldingen bevat, geen rechten en verplichtingen worden ontleend.

2.11 Wat indien de werknemer en werkgever een flexi-jobarbeidsovereenkomst hebben gesloten, maar geen raamovereenkomst?

Wanneer geen raamovereenkomst, die de verplichte vermeldingen bevat, wordt gesloten, kan de arbeidsovereenkomst die in dat kader wordt gesloten, niet worden beschouwd als een flexi-jobarbeidsovereenkomst.

Wanneer de flexi-jobwerknemer een uitzendkracht is, moet de raamoverereenkomst echter niet opgesteld worden. Voor informatie over de verplichtingen die in dat geval moeten worden nageleefd, zie vraag 2.14 ꞌAan welke voorwaarden moeten de werkgever en werknemer voldoen wanneer de flexi-jobwerknemer een uitzendkracht is?ꞌ.

2.12 Heeft het beëindigen van een flexi-jobarbeidsovereenkomst gevolgen voor de raamovereenkomst?

Neen, de beëindiging van een flexi-jobarbeidsovereenkomst heeft geen gevolgen voor het voortbestaan van de raamovereenkomst.

2.13 Kan een werknemer met verschillende werkgevers een raamovereenkomst sluiten?

Ja.

2.14 Aan welke voorwaarden moeten de werkgever en werknemer voldoen wanneer de flexi-jobwerknemer een uitzendkracht is?

Wanneer de flexi-jobwerknemer een uitzendkracht is, moet de raamovereenkomst niet worden opgemaakt.

Er moet al een overeenkomst worden gesloten tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht waaruit de bedoeling blijkt om een arbeidsovereenkomst te sluiten. De betrokken partijen moeten nagaan of de vermeldingen die verplicht moeten voorkomen in de raamovereenkomst, worden opgenomen in de overeenkomst gesloten tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht.

Bij ontstentenis van die vermeldingen in de overeenkomst, kunnen de arbeidsovereenkomsten die in dat kader worden gesloten, niet worden beschouwd als een flexi-jobarbeidsovereenkomst. Dit betekent dat in dat geval de hieraan verbonden specifieke bepalingen niet van toepassing zijn.

2.15 Mogen de twee werkgevers voor de minstens 4/5de tewerkstelling in T-3 en voor de flexi-job in T, beide uitzendondernemingen zijn?

Ja, de twee werkgevers kunnen beiden uitzendondernemingen zijn, op voorwaarde dat het om verschillende ondernemingen gaat en dat een werknemer niet tegelijkertijd voor die twee ondernemingen aan de slag is.

2.16 Om een flexi-job te kunnen uitoefenen, moet de werknemer in T-3 een tewerkstelling hebben van minimaal 4/5de bij een andere werkgever. Moet het gaan om een tewerkstelling in dezelfde sector?

Neen. Het mag gaan om een tewerkstelling in een andere sector, zolang de flexi-job zelf wordt gepresteerd in een sector waarin flexi-jobs kunnen worden uitgevoerd.

2.17 Staat er een maximale limiet op het aantal uren gepresteerd in het kader van een flexi-job?

Neen.

2.18 Staat er een maximale limiet op het inkomen uit een flexi-job?

Neen.

2.19 Staat er een limiet op het aantal flexi-jobwerknemers waarop een werkgever een beroep kan doen?

Neen.

2.20 Wat zijn de gevolgen indien niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor het uitoefenen van een flexi-job?

Indien er niet aan de wettelijke voorwaarden voor het uitoefenen van een flexi-job is voldaan, moet de tewerkstelling beschouwd worden als een gewone tewerkstelling. In dat geval moeten de algemene regels, zowel arbeidsrechtelijk, fiscaal als parafiscaal, worden toegepast.

De werknemer moet bijgevolg betaald worden volgens de op hem toepasbare loonbarema's.

De fiscale en parafiscale verplichtingen moeten ook op basis van deze loonbarema’s worden voldaan, zelfs indien pas na het leveren van de prestaties wordt vastgesteld dat niet is voldaan aan de voorwaarden.

2.21 Moeten het flexiloon en flexivakantiegeld worden opgenomen op de aangifte in de bedrijfsvoorheffing (aangifte 274)?

Neen.

2.22 Vanaf wanneer treedt de belastingvrijstelling voor flexi-jobs in werking?

Voor werkgevers en werknemers die in hoofdzaak een activiteit uitoefenen in de horecasector, d.w.z. zij die vallen onder:

-       het paritair comité voor het hotelbedrijf (paritair comité nr. 302);

-       het paritair comité voor de uitzendarbeid (paritair comité nr. 322) indien de gebruiker valt onder het paritair comité van het hotelbedrijf (paritair comité nr. 302).

De fiscale wet voorziet dat de vrijstelling in werking treedt vanaf het jaar 2015 (aanslagjaar 2016), maar in de praktijk viseert de vrijstelling de bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 01.12.2015 (de flexi-jobs bestonden niet vóór die datum).

Voor de andere sectoren:

Het systeem van flexi-jobs treedt in werking op 01.01.2018.

3. Referenties

3.1 Welke wet heeft deze maatregel ingevoerd?

Voor de horecasector is dit de wet van 16.11.2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. Zij verscheen in het Belgisch Staatsblad van 26.11.2015.

Deze materie werd gewijzigd door de artikelen 90 tot 95 van de Programmawet van 26.12.2015 (I) (BS 30.12.2015, ed. 2).

De uitbreiding naar andere sectoren en naar gepensioneerden, evenals de opname van de vrijgestelde bezoldigingen in het kader van flexi-jobs op de berekeningsnota die bij het aanslagbiljet is gevoegd, werden ingevoerd door de Programmawet van 25.12.2017. Zij verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29.12.2017.

Interne ref.: 714.634