FAQ – Belastingvermindering voor dakisolatie

Geschreven door Lexalert
Foto: Mark Evans  

De FOD FInanciën publiceerde op 15 februari 2019 een FAQ over de belastingvermindering voor dakisolatie. Art. 145/47, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en art. 63/18/15, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92 (KB/WIB 92).

BIJLAGE 1 (aanslagjaar 2018)

BIJLAGE 2 (aanslagjaar 2019 en volgende)

Inhoudstafel

1. Inleiding over energiebesparing
2. Dakisolatie

2.1 Situatie per gewest
2.2 Fiscaal voordeel voor uitgaven voor dakisolatie
2.3 Voor wie?
2.4 Welke woningen?
2.5 Technische voorwaarden voor dakisolatie
2.6 Voorbeelden – uitgaven van het jaar 2017
2.7 Modelattest
2.8 Aangifte

3. Overdrachten

1. Inleiding over energiebesparing

Vanaf aanslagjaar 2014 (d.w.z. uitgaven vanaf het jaar 2013), werd de belastingvermindering voor alle energiebesparende uitgaven opgeheven, behalve voor de uitgaven voor dakisolatie.

2. Dakisolatie

Vanaf aanslagjaar 2015, zijn de gewesten exclusief bevoegd voor een reeks van belastingverminderingen, waaronder de belastingvermindering voor dakisolatie.

Verschillende gewesten hebben besloten deze belastingvermindering op te heffen.

2.1 Situatie per gewest

2.1.1 Bestaat de belastingvermindering nog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Neen, vanaf aanslagjaar 2017 (uitgaven vanaf het jaar 2016), heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belastingvermindering voor dakisolatie opgeheven.

Dit betreft personen die hun fiscale woonplaats op 1 januari van het aanslagjaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben. Het is uw situatie op 1 januari van het aanslagjaar die bepalend is en niet de plaats waar de woning waaraan de werken worden uitgevoerd, gelegen is. Voor meer informatie hierover, zie FAQ 2.1.4 'Hoe het bevoegde gewest bepalen?'.

2.1.2 Bestaat de belastingvermindering nog in het Waalse Gewest?

Ja, deze belastingvermindering is nog steeds van toepassing in het Waalse Gewest.

2.1.3 Bestaat de belastingvermindering nog in het Vlaamse Gewest?

Voor aanslagjaar 2017 (uitgaven van het jaar 2016), zijn er geen wijzigingen. De belastingvermindering wordt dus verleend zoals voorheen.

Vanaf aanslagjaar 2018 (d.w.z. uitgaven vanaf het jaar 2017), heeft het Vlaamse Gewest de belastingvermindering voor dakisolatie opgeheven, maar heeft wel een overgangsmaatregel voorzien. U kan de belastingvermindering nog krijgen voor uitgaven voor dakisolatie betaald in 2017, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Overgangsbepaling

De belastingvermindering blijft behouden voor de uitgaven die in 2017 zijn betaald, voor zover:

-       de uitgaven uiterlijk op 31.12.2017 werkelijk zijn betaald;

-       en betrekking hebben op werken die worden verricht in het kader van een overeenkomst die uiterlijk 31.12.2016 werd gesloten;

-       en waarvoor uiterlijk 31.12.2016 een voorschot werd betaald.

Een loutere offerte volstaat niet om aan de voorwaarde met betrekking tot de aannemingsovereenkomst te voldoen. Een gehandtekende bestelbon of een schriftelijke bevestiging van een offerte geldt als bewijs.

Aan het begrip 'betalen' moet de betekenis worden gegeven die is bepaald in de artikelen 1235 tot 1248 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent in het bijzonder dat wanneer door de belastingplichtige een voorschot is gestort aan de aannemer, er een onderscheid moet worden gemaakt naargelang dit voorschot, op grond van de specifieke bepalingen van het aannemingscontract, al dan niet door de aannemer definitief is verworven. Het voorschot moet worden beschouwd als betaald op het moment dat het definitief is verworven door de aannemer.

Om te bepalen of het voorschot uiterlijk op 31.12.2016 werd betaald, wordt gekeken naar de datum waarop u de bedoelde betaling heeft uitgevoerd en niet de datum waarop de bankinstelling van de begunstigde deze bedragen effectief ontvangt of deze effectief ter beschikking stelt van deze laatste.

In geval van betaling met een bankoverschrijving is het dus de datum waarop deze betaling effectief in mindering is gebracht van uw rekening die in aanmerking moet worden genomen. In geval van een verschil tussen de werkelijke debetdatum en de 'valutadatum', moet de werkelijke debetdatum genomen worden.

Het voorschot dat uiterlijk op 31.12.2016 werd betaald, komt in aanmerking voor de belastingvermindering voor aanslagjaar 2017 (uitgaven van het jaar 2016), op voorwaarde dat het op dat ogenblik definitief is verworven door de aannemer en op voorwaarde dat de werken zijn uitgevoerd op het ogenblik van de indiening van de aangifte in de inkomstenbelastingen. Indien de werken op dat ogenblik nog niet zijn uitgevoerd, mag u in uw aangifte geen belastingvermindering vragen. U kan evenwel nadat de werken zijn uitgevoerd en de bijlage met verplichte vermeldingen werd opgesteld en uitgereikt, een rechtzetting van uw aangifte vragen. Een dergelijke rechtzetting kan evenwel slechts gebeuren binnen de bezwaartermijnen die zijn opgenomen in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).

Wanneer u in 2016 een overeenkomst sluit en een voorschot betaalt aan aannemer A, maar u de werken uiteindelijk laat uitvoeren door aannemer B, waarmee u pas in 2017 een overeenkomst heeft gesloten, zijn de voorwaarden van de overgangsbepaling niet vervuld.

Voorbeeld

U sluit op 06.12.2016 een overeenkomst af met aannemer A en betaalt op diezelfde dag een voorschot. Nadien blijkt evenwel dat aannemer A de werken niet in 2017 zal kunnen uitvoeren. U sluit op 16.01.2017 een nieuwe overeenkomst met aannemer B en betaalt op die dag ook een voorschot. De werken worden door aannemer B uitgevoerd in april 2017. Het saldo wordt betaald in mei 2017.

De voorwaarden van de overgangsbepaling zijn in dit geval niet vervuld. De uitgaven die in 2017 werden betaald, hebben geen betrekking op werken die worden verricht in het kader van een overeenkomst die uiterlijk 31.12.2016 werd gesloten (de overeenkomst met aannemer B werd gesloten op 16.01.2017). Voor deze werken werd evenmin uiterlijk 31.12.2016 een voorschot betaald (het voorschot aan aannemer B werd betaald op 16.01.2017).

Uitgaven van het jaar 2018

Vanaf aanslagjaar 2019 (d.w.z. uitgaven vanaf het jaar 2018), wordt de belastingvermindering niet meer verleend.

2.1.4 Hoe het bevoegde gewest bepalen?

De regel om het bevoegde gewest te bepalen, verschilt naargelang men rijksinwoner of niet-rijksinwoner is. Rijksinwoners zijn belastbaar in de personenbelasting en niet-rijksinwoners zijn belastbaar in de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen.

Rijksinwoners (personenbelasting)

Het gewest waarvan de bepalingen zullen worden toegepast, is het gewest waar u uw fiscale woonplaats heeft op 1 januari van het aanslagjaar.

U heeft uw fiscale woonplaats in het gewest waar u uw woonplaats, of bij gebrek aan woonplaats in België, uw zetel van fortuin heeft gevestigd.

Het is bijgevolg niet determinerend waar de woning waaraan de werken worden uitgevoerd, gelegen is.

Niet-rijksinwoners (belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen)

Voor niet-inwoners gelden specifieke lokalisatieregels. Zo hangt het bevoegde gewest bijvoorbeeld af van de hoogte van de beroepsinkomsten die in een gewest werden verkregen.

Het is bijgevolg niet determinerend waar de woning waaraan de werken worden uitgevoerd, gelegen is.

Voorbeeld

U bent gelokaliseerd in het Vlaamse Gewest. U laat het dak isoleren van één van uw woningen, nl. van uw woning gelegen in Schaarbeek.

Het zijn de regels van toepassing in het Vlaamse Gewest die zullen bepalen of u voor die uitgevoerde werken recht heeft op de belastingvermindering voor dakisolatie.

2.2 Fiscaal voordeel voor uitgaven voor dakisolatie

2.2.1 Wat is het percentage van de belastingvermindering?

De belastingvermindering bedraagt 30 % van de werkelijk gedane uitgaven. Het gaat om de gefactureerde bedragen, btw inbegrepen.

Voor het aanslagjaar 2018 (uitgaven van het jaar 2017) bedraagt de vermindering per woning maximum 3.130 euro.

Voor het aanslagjaar 2019 (uitgaven van het jaar 2018) bedraagt de vermindering per woning maximum 3.200 euro.

Bent u eigenaar van verschillende woningen waarin u energiebesparende werken laat uitvoeren, dan heeft u dus voor elk van deze woningen recht op de belastingvermindering.

Om het belastingvoordeel te kunnen genieten, moet u voor de werken facturen bezitten, en deze moeten betaald zijn in 2017 (aanslagjaar 2018) / 2018 (aanslagjaar 2019), ongeacht het ogenblik waarop de werken werden uitgevoerd (*).

(*) Zie evenwel de bijzondere eisen is het Vlaamse Gewest, wat betreft de betaling van een voorschot in 2016, in het kader van de overgangsmaatregel. Voor meer informatie, zie FAQ 2.1.3 Bestaat de belastingvermindering nog in het Vlaamse Gewest?

Vanaf aanslagjaar 2019 (d.w.z. uitgaven vanaf het jaar 2018), is de belastingvermindering enkel nog van toepassing in het Waalse Gewest.

De eerste ingebruikname van de woning moet plaats gevonden hebben minstens 5 jaar voor de start van de werken waarvoor u de belastingvermindering vraagt.

2.2.2 Ik heb al een financiële bijdrage van een regionale overheid gekregen (premie, subsidie …). Heb ik dan nog recht op de belastingvermindering?

Ja!

Ook als de uitgaven al aanleiding hebben gegeven tot een financiële bijdrage van een regionale overheid, heeft u nog recht op de belastingvermindering.

De belastingverminderingen toegekend op federaal niveau moeten dus worden onderscheiden van de financiële bijdragen toegekend door andere overheden.

U mag die verschillende voordelen dan ook cumuleren.

Meer info over de gewestelijke premies:

-       Vlaamse Gewest

-       Brussels Hoofdstedelijk Gewest

-       Waals Gewest

2.2.3 Ik gebruik de woning waarvan ik eigenaar ben voor beroepsdoeleinden. Kan ik de uitgaven voor dakisolatie als beroepskosten inbrengen en tegelijkertijd de belastingvermindering krijgen?

Als de energiebesparende uitgaven worden ingebracht als beroepskosten of recht geven op de investeringsaftrek, komen zij niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

2.3 Voor wie?

Voor wie is de belastingvermindering voor dakisolatie bedoeld?

2.3.1 Wie heeft recht op de belastingvermindering?

U moet gelokaliseerd zijn in een gewest dat de belastingvermindering toekent. Voor meer informatie, zie FAQ 2.1.4 Hoe het bevoegde gewest bepalen? 

Daarenboven moet u, om recht te hebben op de belastingvermindering, eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van de woning zijn.

Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont. Het kan namelijk ook een verhuurde woning zijn.

Als een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering voor dakisolatie omgedeeld op basis van het belastbaar inkomen van elke echtgenoot.

Opmerking: voor dit fiscaal voordeel is het niet bepalend of u de uitgaven zelf heeft betaald.

Voorbeelden

-       Betaling van de uitgaven door uw partner of echtgenoot;

-       Betaling van de uitgaven door een familielid.

De uitgaven mogen dus ook door uw echtgenoot worden betaald zelfs wanneer jullie als alleenstaanden worden belast.

Voorbeeld

Gehuwden waarvan één van beide Europees ambtenaar is en die als alleenstaanden worden belast.

Het spreekt echter voor zich dat u en de persoon die de uitgave heeft betaald, de belastingvermindering niet kunnen vragen voor eenzelfde uitgave.

Voorbeeld

Een mevrouw is vruchtgebruiker van een woning. Haar zoon heeft de naakte eigendom ervan. De energiebesparende uitgaven, die normaal voor rekening van mevrouw zijn in haar hoedanigheid van vruchtgebruiker, worden volledig door de zoon betaald. De moeder vraagt de belastingvermindering op basis van de betaling die door de zoon werd gedaan. De zoon kan voor dezelfde uitgave geen belastingvermindering vragen.

2.3.2 Ik heb werken voor dakisolatie laten uitvoeren in de woning die ik huur. Kan ik daarvoor een belastingvermindering krijgen?

Ja. Als huurder kunt u in principe een belastingvermindering krijgen.

Let echter wel op:

Aangezien de uitgaven die recht geven op een belastingvermindering normalerwijze niet ten laste van de huurder zijn, kunt u de vermindering in principe slechts krijgen als uw naam wordt vermeld in de huurovereenkomst.

Het is zonder belang of u de woning gedurende het volledige jaar of slechts voor een gedeelte van het jaar heeft gehuurd. Hetzelfde geldt indien u de woning niet meer huurt op het ogenblik van de betaling van de facturen.

In elk geval moet u huurder zijn op het ogenblik dat u zich voor de uitvoering van de werken op vaste en definitieve wijze verbindt ten opzichte van de aannemer.

2.3.3 Ik heb werken voor dakisolatie laten uitvoeren in de woning die ik huur. De eigenaar heeft eveneens zulke werken laten uitvoeren. Wie kan de belastingvermindering krijgen?

In dit geval kunt u allebei de belastingvermindering krijgen, ieder voor zijn eigen uitgaven.

De belastingvermindering wordt afzonderlijk berekend, enerzijds, voor de eigenaar en, anderzijds, voor de huurder. De vermindering is voor allebei beperkt tot 3.200 euro (aanslagjaar 2019, uitgaven van het jaar 2018).

2.3.4 Ik heb werken voor dakisolatie laten uitvoeren in een woning die ik huur. Ik woon in deze woning met een (of meerdere) andere perso(o)n(en). Wie kan de belastingvermindering krijgen?

U wordt belast als alleenstaande en het huurcontract staat alleen op uw naam

Als u in de woning woont met een of meerdere andere personen die afzonderlijk worden belast (bijvoorbeeld: feitelijk gezin, gehuwden of wettelijk samenwonenden die afzonderlijk worden belast voor het jaar van huwelijk of wettelijke samenwoning, medehuurders, enz.) en als alleen u huurder bent (huurcontract opgesteld op uw naam alleen), kan alleen u de belastingvermindering voor dakisolatie krijgen.

U wordt belast als alleenstaande en het huurcontract staat op naam van u én de andere huurder(s)

Als u daarentegen in de woning woont met een of meerdere andere personen die afzonderlijk worden belast (bijvoorbeeld: feitelijk gezin, gehuwden of wettelijk samenwonenden die afzonderlijk worden belast voor het jaar van huwelijk of wettelijke samenwoning, medehuurders, enz.) en als allen of sommigen huurder zijn (huurcontract op naam van allen of sommigen), kan de belastingvermindering worden toegekend aan elke huurder.

Die vermindering moet door de medehuurder worden beperkt door het grensbedrag van 3.200 euro (aanslagjaar 2019, uitgaven van het jaar 2018) te delen door het aantal medehuurders van de woning.

Of de factuur is opgesteld op uw naam of op naam van een andere bewoner (of van allen) is zonder belang.

Voorbeeld

Vijf vriendinnen, gelokaliseerd in het Waalse Gewest, huren samen een woning en het huurcontract is op naam van deze vijf vriendinnen opgesteld.

In 2018 laten de vijf vriendinnen dakisolatie plaatsen die aan alle voorwaarden beantwoordt om de belastingvermindering te krijgen. Ze hebben de factuur volledig betaald in 2018. De woning is bij de aanvang van de werken al minstens 5 jaar in gebruik.

Ze betalen elk 2.200 euro, dus in totaal 11.000 euro.

Berekening van de belastingvermindering:

Vriendin 1: 2.200 euro x 30 % = 660 euro beperkt tot 640 euro (3.200 euro gedeeld door 5)
Vriendinnen 2, 3, 4 en 5: idem

U woont samen met uw echtgenoot of wettelijke samenwonende partner en u wordt samen belast

Als u in de woning woont met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner en u wordt gezamenlijk belast, geniet u beide de belastingvermindering. Het speelt geen rol dat:

-       het huurcontract op beide namen staat of niet;

-       de factuur op uw naam of op naam van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (of op naam van beiden) wordt opgesteld;

-       de betaling door uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner of door uzelf wordt uitgevoerd.

Bij een gemeenschappelijke aanslag, wordt de belastingvermindering voor het gezin berekend en omgedeeld tussen de belastingplichtigen in functie van hun belastbare inkomsten.

2.3.5 Heb ik ook recht op een fiscaal voordeel als ik geen belasting moet betalen?

Neen.

2.3.6 Ik heb werken voor dakisolatie laten uitvoeren in verschillende woningen waarvan ik eigenaar ben. Kan ik voor elk van die woningen een belastingvermindering krijgen?

Ja, voor zover die werken beantwoorden aan alle voorwaarden om de belastingvermindering te krijgen.

Voor het aanslagjaar 2019 (uitgaven van het jaar 2018) bedraagt de vermindering maximum 3.200 euro per woning.

Voorbeeld

Mijnheer Janssens, gelokaliseerd in het Waalse Gewest, is alleenstaande en eigenaar van twee woningen die al meer dan 5 jaar bewoond zijn.

Hij laat in 2018 werken voor dakisolatie aan beide woningen uitvoeren (werken die beantwoorden aan alle voorwaarden om de belastingvermindering te krijgen) en hij betaalt de uitgaven volledig in 2018.

Woning 1: werken voor 5.000 euro (btw inbegrepen)

berekening van de vermindering: 5.000 euro x 30 % = 1.500 euro

Woning 2: werken voor 11.000 euro (btw inbegrepen)

berekening van de vermindering: 11.000 euro x 30 % = 3.300 euro beperkt tot 3.200 euro

Totaal bedrag van de belastingvermindering: 1.500 euro + 3.200 euro = 4.700 euro

2.3.7 Ik heb zelf werken voor dakisolatie uitgevoerd. Kan ik daarvoor een belastingvermindering krijgen?

Wanneer u zelf materialen aankoopt en zelf de plaatsing doet, kunt u geen belastingvermindering krijgen.

In het geval dat u zelf materialen aankoopt en ze daarna door een aannemer laat plaatsen, geven de uitgaven m.b.t. de plaatsing wel recht op een belastingvermindering.

2.4 Welke woningen?

2.4.1 Welke woningen komen in aanmerking?

De woning moet bij het begin van de werken al minstens 5 jaar in gebruik zijn.

Het moet gaan om een woning, d.w.z. een gebouw (of een gedeelte van een gebouw) dat, door zijn aard, normaal bestemd is om te worden bewoond door één of meerdere personen (eengezinswoning, appartement, …).

Wanneer in dat gebouw een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, moet het zijn aard van bewoning behouden om de belastingvermindering te kunnen krijgen.

De werken voor dakisolatie die betrekking hebben op het deel van de woning dat door de belastingplichtige (eigenaar of huurder) voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid wordt gebruikt, geven geen recht op belastingvermindering als die uitgaven:

-       ingebracht worden als beroepskosten;

-       recht geven op de investeringsaftrek.

Opgelet!

Komen niet in aanmerking:

-       kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen ...);

-       studentenkamers;

-       kamers voor seizoenarbeiders;

-       gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard uitsluitend beroepsmatig zijn (winkels, magazijnen …).

Opmerking:

Bepaalde gewesten hebben de belastingvermindering opgeheven, maar om te bepalen welk gewest bevoegd is, is het niet determinerend waar de woning waaraan de werken worden uitgevoerd, gelegen is.

Voor meer informatie hierover, zie FAQ:

-       2.1.4 Hoe het bevoegde gewest bepalen?

-       2.1.1 Bestaat de belastingvermindering nog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

-       2.1.2 Bestaat de belastingvermindering nog in het Waalse Gewest?

-       2.1.3 Bestaat de belastingvermindering nog in het Vlaamse Gewest?

2.5 Technische voorwaarden voor dakisolatie

2.5.1 Welke zijn de voorwaarden voor dakisolatie?

Voor aanslagjaar 2018 (uitgaven van het jaar 2017), gelden andere vereisten inzake thermische weerstand (R-waarde) in het Vlaamse en Waalse Gewest.

Vanaf aanslagjaar 2019 (d.w.z. uitgaven vanaf het jaar 2018) wordt de belastingvermindering niet meer verleend in het Vlaamse Gewest. Voor meer informatie hierover, zie FAQ 2.1.3 Bestaat de belastingvermindering nog in het Vlaamse Gewest?

Voor meer informatie over het bepalen van het bevoegde gewest, zie FAQ 2.1.4 Hoe het bevoegde gewest bepalen?

Waals Gewest

Het gebruikte isolatiemateriaal moet een thermische weerstand R hebben die gelijk is aan of groter dan 2,5 vierkante meter Kelvin per watt. Deze isolatienorm is onveranderd.

In geval van uitgaven voor de plaatsing van bijkomende isolatie aan een reeds geïsoleerd dak, mag de reeds bestaande isolatie mee in rekening worden gebracht om de isolatienorm te bepalen. Het volstaat dus in dat geval dat de nieuwe en bestaande isolatie samen een R-waarde van 2,5 vierkante meter Kelvin per watt hebben.

Vlaams Gewest

Tot en met aanslagjaar 2017 (uitgaven van het jaar 2016), moet het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R hebben die gelijk is aan of groter dan 2,5 vierkante meter Kelvin per watt.

Voor aanslagjaar 2018 (uitgaven van het jaar 2017) verhoogt het Vlaamse Gewest de vereiste thermische weerstand van het isolatiemateriaal. Concreet betekent dit dat de isolatienorm wordt gewijzigd voor de toepassing van de overgangsbepaling (*), maar dan enkel voor de uitgaven gedaan in 2017. Het in 2016 betaalde voorschot ontsnapt aan deze strengere isolatienorm.

(*) Voor meer informatie over deze overgangsbepaling, zie FAQ 2.1.3 Bestaat de belastingvermindering nog in het Vlaamse Gewest?

De aannemer moet waarborgen dat het voor de isolatie van het dak nieuw geplaatste isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 4,5 vierkante meter Kelvin per watt.

De R-waarde van 4,5 vierkante meter Kelvin per watt geldt voor het nieuw geplaatste isolatiemateriaal en dus niet voor de bestaande en nieuwe isolatie samen.

Voorheen volstond het dat de nieuwe en bestaande isolatie samen een R-waarde van 2,5 vierkante meter Kelvin per watt hadden.

In verband met het contract gesloten uiterlijk op 31.12.2016 kunnen zich volgende situaties voordoen:

Situatie 1: in 2016 heeft u een contract gesloten en een voorschot betaald. Het contract vermeldt een R-waarde van 2,5 vierkante meter Kelvin per watt voor de nieuw te plaatsen isolatie. Het contract wordt op die manier uitgevoerd en in 2017 wordt het saldo van de factuur betaald.

Aangezien de R-waarde voor het nieuw geplaatste isolatiemateriaal voor aanslagjaar 2018 4,5 vierkante meter Kelvin per watt moet zijn, heeft u geen recht op de belastingvermindering voor uw betaling in 2017. De aannemer mag dan enkel voor het voorschot betaald in 2016 attesteren (voor de uitgaven gedaan in 2016 is de vereiste R-waarde 2,5).

Situatie 2: in 2016 heeft u een contract gesloten en een voorschot betaald. Het contract vermeldt een R-waarde van 2,5 vierkante meter Kelvin per watt voor de nieuw te plaatsen isolatie. Het contract wordt in 2017 echter aangepast, zodat de R-waarde van de nieuw te plaatsen isolatie wel 4,5 vierkante meter Kelvin per watt is. Het saldo van de factuur wordt in 2017 betaald.

Het oorspronkelijke contract en de aanpassing daaraan worden administratief beschouwd als hetzelfde contract, zodat het voorschot betaald in 2016 effectief kan worden beschouwd als een voorschot van het aangepaste contract. Zowel het voorschot (in 2016) als de betaling van het saldo (in 2017) kunnen in dat geval in aanmerking komen voor de belastingvermindering.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vanaf aanslagjaar 2017 (uitgaven vanaf het jaar 2016), heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belastingvermindering voor dakisolatie opgeheven.

Dit betreft personen die hun fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben. Voor meer informatie hierover, zie FAQ 2.1.4 'Hoe het bevoegde gewest bepalen?'.

2.5.2 Mijn woning heeft een onbewoonbare zolder. Heb ik recht op de belastingvermindering als ik de vloer van die zolder (of het plafond van de bovenste verdieping) isoleer?

In principe is de belastingvermindering beperkt tot de isolatie van het dak. Voor onbewoonbare zolders wordt echter aanvaard dat de isolatie van de vloer van de zolder (of de isolatie van het plafond van de bovenste verdieping) ook voor de belastingvermindering in aanmerking komt.

Als de zolder echter effectief ingericht is en een functie vervult als bewoonbare ruimte, bijvoorbeeld als slaapkamer, hobbykamer, …, kan die zolder niet meer als onbewoonbaar worden beschouwd. De belastingvermindering kan dan niet worden toegekend voor de isolatie van de vloer van de zolder (of voor de isolatie van het plafond van de bovenste verdieping).

De bepaling van het al dan niet bewoonbaar zijn van de zolder gebeurt voor elk geval afzonderlijk op basis van de feitelijke omstandigheden. In de volgende gevallen is er sprake van een onbewoonbare zolder:

-       Wanneer in de zolder geen nutsvoorzieningen zijn aangebracht, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, water of verwarming.

-       Wanneer de hoogte van de zolder of het dakgebinte geen normaal gebruik van de ruimte toelaat.

-       Wanneer de zolder niet is ingericht of afgewerkt en niet wordt bestemd of gebruikt als een leefruimte.

2.5.3 Geeft het leggen van roofing of het vervangen van dakpannen recht op de belastingvermindering?

Neen, het leggen van alleen roofing of het louter vervangen van dakpannen voldoet niet aan de gestelde voorwaarden.

2.6 Voorbeelden – uitgaven van het jaar 2017

Voorbeeld 1

U heeft op 15.12.2016 een overeenkomst afgesloten voor de isolatie van het dak van uw woning gelegen in Vlaanderen en van uw woning gelegen in de Ardennen (R-waarde van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal = 4,5 vierkante meter Kelvin per watt). Voor beide werven heeft u, eveneens op 15.12.2016, een voorschot betaald.

In 2017 betaalt u het saldo van beide facturen.

U bent gelokaliseerd (voor de lokalisatieregels, zie FAQ 2.1.4 Hoe het bevoegde gewest bepalen? ):

-       In het Vlaamse Gewest: u kan voor de betalingen gedaan in 2017 aanspraak maken op de belastingvermindering voor dakisolatie (overgangsbepaling Vlaamse Gewest).

-       In het Waalse Gewest: u kan voor de betalingen gedaan in 2017 aanspraak maken op de belastingvermindering voor dakisolatie (belastingvermindering Waalse Gewest).

-       In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: u kan geen aanspraak maken op de belastingvermindering (opgeheven vanaf 2016 (aj. 2017) door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Voorbeeld 2

U heeft op 15.12.2016 een overeenkomst afgesloten voor de isolatie van het dak van uw woning gelegen in Vlaanderen en van uw woning gelegen in de Ardennen (R-waarde van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal = 2,5 vierkante meter Kelvin per watt). Voor beide werven heeft u, eveneens op 15.12.2016, een voorschot betaald.

In 2017 worden de werken uitgevoerd (R-waarde 2,5) en betaalt u het saldo van beide facturen.

U bent gelokaliseerd (voor de lokalisatieregels, zie FAQ 2.1.4 Hoe het bevoegde gewest bepalen? :

-       In het Vlaamse Gewest: u kan voor de betalingen gedaan in 2017 geen aanspraak maken op de belastingvermindering voor dakisolatie. De vereiste R-waarde van 4,5 vierkante meter Kelvin per watt voor de nieuw geplaatste isolatie wordt immers niet bereikt.

-       In het Waalse Gewest: u kan voor de betalingen gedaan in 2017 aanspraak maken op de belastingvermindering voor dakisolatie (belastingvermindering Waalse Gewest). De vereiste R-waarde van 2,5 vierkante meter Kelvin per watt voor het Waalse Gewest is gerespecteerd.

-       In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: u kan geen aanspraak maken op de belastingvermindering (opgeheven vanaf 2016 (aj. 2017) door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Voorbeeld 3

U heeft op 15.12.2016 een overeenkomst afgesloten voor de isolatie van het dak van uw woning gelegen in Vlaanderen en van uw woning gelegen in de Ardennen (R-waarde van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal = 2,5 vierkante meter Kelvin per watt). Voor beide werven heeft u, eveneens op 15.12.2016, een voorschot betaald.

In 2017 wordt het contract aangepast naar R-waarde 4,5 vierkante meter Kelvin per watt. De werken worden uitgevoerd (R-waarde 4,5) en u betaalt het saldo van beide facturen.

U bent gelokaliseerd (voor de lokalisatieregels, zie FAQ 2.1.4 Hoe het bevoegde gewest bepalen? ):

-       In het Vlaamse Gewest: u kan voor de betalingen gedaan in 2017 aanspraak maken op de belastingvermindering voor dakisolatie (overgangsbepaling Vlaamse Gewest).

-       In het Waalse Gewest: u kan voor de betalingen gedaan in 2017 aanspraak maken op de belastingvermindering voor dakisolatie (belastingvermindering Waalse Gewest).

-       In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: u kan geen aanspraak maken op de belastingvermindering (opgeheven vanaf 2016 (aj. 2017) door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Voorbeeld 4

U heeft op 15.12.2016 een overeenkomst afgesloten voor de isolatie van het dak van uw woning gelegen in Vlaanderen (R-waarde van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal = 1,5 vierkante meter Kelvin per watt; R-waarde van de nieuwe en bestaande isolatie samen = 4,5 vierkante meter Kelvin per watt). U heeft hiervoor, eveneens op 15.12.2016, een voorschot betaald.

In 2017 betaalt u het saldo van de factuur.

U bent gelokaliseerd (voor de lokalisatieregels, zie FAQ 2.1.4 Hoe het bevoegde gewest bepalen? ):

-       In het Vlaamse Gewest: u kan voor de betalingen gedaan in 2017 geen aanspraak maken op de belastingvermindering voor dakisolatie. De R-waarde van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal bedraagt immers geen 4,5 vierkante meter Kelvin per watt.

-       In het Waalse Gewest: u kan voor de betalingen gedaan in 2017 aanspraak maken op de belastingvermindering voor dakisolatie (belastingvermindering Waalse Gewest). De R-waarde van de nieuwe en bestaande isolatie samen bedraagt immers 4,5 vierkante meter Kelvin per watt (vereist: 2,5 vierkante meter Kelvin per watt).

-       In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: u kan geen aanspraak maken op de belastingvermindering (opgeheven vanaf 2016 (aj. 2017) door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

2.7 Modelattest

De bijlage aan de factuur van de aannemer kan het model opgesteld door de administratie volgen.

Uitgaven van het jaar 2017, aanslagjaar 2018

Voor aanslagjaar 2018 gelden andere vereisten inzake thermische weerstand (R-waarde) in het Vlaamse en Waalse Gewest.

Voor meer informatie hierover, zie FAQ 2.5.1 Welke zijn de voorwaarden voor dakisolatie?

Voor aanslagjaar 2018 moet de aannemer attesteren:

-       Voor personen gelokaliseerd in het Vlaamse Gewest: dat het voor de isolatie van het dak nieuw geplaatste isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 4,5 vierkante meter Kelvin per watt.

-       Voor personen gelokaliseerd in het Waalse Gewest: dat het voor de isolatie van het dak gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5 vierkante meter Kelvin per watt.

Het is mogelijk dat aannemers zowel voor klanten die in het Vlaamse Gewest zijn gelokaliseerd als voor klanten die in het Waalse Gewest zijn gelokaliseerd, moeten attesteren, eventueel zelfs voor dezelfde werken (vb. appartementsgebouw aan de kust). Bovendien weet een aannemer niet altijd waar een klant is gelokaliseerd, bijvoorbeeld waar deze zijn fiscale woonplaats zal hebben op 1 januari van het aanslagjaar.

Omwille hiervan heeft de administratie een modelattest  opgesteld waarop beide vermeldingen voorkomen. De aannemer moet dan aankruisen aan welke thermische weerstand de werken voldoen.

Naargelang het gewest waaronder hij ressorteert, moet de klant beoordelen of hij de belastingvermindering kan vragen. Zie FAQ 2.1.4 Hoe het bevoegde gewest bepalen?

Voorbeeld:

Een aannemer plaatst in 2017 nieuwe isolatie met een thermische weerstand R van 3,5 vierkante meter Kelvin per watt. Het contract voor deze werken werd gesloten in 2016 en u heeft in 2016 al een voorschot betaald. Het saldo wordt betaald in 2017.

Na uitvoering van de werken attesteert de aannemer:

-       Met betrekking tot het voorschot betaald in 2016 (aanslagjaar 2017): dat het voor de isolatie van het dak gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter dan 2,5 vierkante meter Kelvin per watt.

-       Met betrekking tot het saldo betaald in 2017 (aanslagjaar 2018): dat het voor de isolatie van het dak gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter dan 2,5 vierkante meter Kelvin per watt. Hij kan daarentegen niet attesteren dat het nieuw geplaatste isolatiemateriaal een thermische weerstand heeft die gelijk is aan of groter is dan 4,5 vierkante meter Kelvin per watt.

M.b.t. het voorschot (aj. 2017)

Indien u in het Vlaamse Gewest bent gelokaliseerd, komt de betaling van het voorschot in 2016 in aanmerking voor de belastingvermindering voor aanslagjaar 2017.

Indien u in het Waalse Gewest bent gelokaliseerd, komt de betaling van het voorschot in 2016 in aanmerking voor de belastingvermindering voor aanslagjaar 2017.

Indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bent gelokaliseerd, heeft u geen recht op de belastingvermindering voor aanslagjaar 2017 (opgeheven door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2016 (aj. 2017)).

M.b.t. het saldo (aj. 2018)

Indien u in het Vlaamse Gewest bent gelokaliseerd, heeft u geen recht op de belastingvermindering voor de betaling van het saldo in 2017 (aj. 2018) (de R-waarde van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal bedraagt immers geen 4,5 vierkante meter Kelvin per watt).

Indien u in het Waalse Gewest bent gelokaliseerd, heeft u wel recht op de belastingvermindering voor aanslagjaar 2018.

Indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bent gelokaliseerd, heeft u geen recht op de belastingvermindering voor aanslagjaar 2018 (opgeheven door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016 (aj. 2017)).

Uitgaven van het jaar 2018, aanslagjaar 2019

Dit is het modelattest.

De belastingvermindering is enkel nog mogelijk in het Waalse Gewest.

2.8 Aangifte

Hoe vul ik mijn aangifte in?

2.8.1 Hoe moet ik de belastingvermindering vragen?

U vult de juiste bedragen in naast de daarvoor bestemde codes in vak X, I, E (Vlaamse Gewest) of X, I, D (Waalse Gewest) van uw belastingaangifte (aj. 2018).

U houdt de volgende documenten ter beschikking van de FOD Financiën:

-       de facturen

-       het betalingsbewijs van de gefactureerde bedragen

-       de documenten die aantonen dat de woning bij het begin van de werken ten minste vijf jaar in gebruik is.

De door de aannemer uitgereikte factuur of de bijlage ervan moet een aantal elementen vermelden: zie FAQ 2.5.1 Welke zijn de voorwaarden voor dakisolatie?  en rubriek 2.7 Modelattest.

2.8.2 Ik gebruik de woning waarvan ik eigenaar ben voor beroepsdoeleinden. Kan ik de uitgaven voor dakisolatie als beroepskosten inbrengen en tegelijkertijd de belastingvermindering krijgen?

Als de uitgaven voor dakisolatie worden ingebracht als beroepskosten of recht geven op de investeringsaftrek, komen zij niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

3. Overdrachten

Sinds het uitgavenjaar 2016 (aanslagjaar 2017), is het niet meer mogelijk om van een overdracht van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven te genieten.

Interne ref.: 717.023