FAQ - Erkenning COVID-19 als arbeidsongeval/beroepsziekte

Geschreven door Lexalert

Het federaal agentschap voor beroepsrisico's, FEDRIS, publiceerde een FAQ over de gevallen waarin COVID-19 beschouwd kan worden als een arbeidsongeval of een beroepsrisico. 

Erkenning Covid-19 als arbeidsongeval

Kan Covid-19 erkend worden als arbeidsongeval?

Hoewel het begrip "arbeidsongeval" in principe niet uitgesloten kan worden, meent Fedris toch dat er zich in de praktijk een belangrijk bewijsprobleem zal stellen.

Een arbeidsongeval veronderstelt immers dat 4 voorwaarden tegelijk moeten zijn vervuld: een plotse gebeurtenis (1), een letsel veroorzaakt hebben (2) en opgetreden zijn tijdens (3) en door het feit (4) van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het slachtoffer dat aanspraak maakt op een vergoeding moet het bewijs leveren van het optreden van de plotse gebeurtenis, van het letsel en van het feit dat het slachtoffer zich wel degelijk in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst bevond, en dus onder de autoriteit van zijn werkgever stond op het ogenblik van de feiten. Als het slachtoffer erin slaagt het bewijs van die drie elementen te leveren, veronderstelt men dat het letsel in verband staat met het ongeval en dat het wel degelijk wegens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst is dat de plotse gebeurtenis is opgetreden. Ten slotte verduidelijken we nog dat een plotse gebeurtenis om als zodanig erkend te worden volgens de rechtsleer en de rechtspraak in tijd en ruimte moet worden beperkt en geïdentificeerd moet zijn als aan de basis liggend van het letsel.

De medische sector kan momenteel niet met zekerheid de manier bepalen waarop dit virus zich verspreidt. De WGO vermeldt op zijn site dat Covid-19 wordt overgedragen door personen die drager zijn van het virus. De ziekte kan overgaan van de ene op de andere persoon via ademhalingsdruppeltjes die via de neus of de mond worden uitgestoten wanneer een persoon hoest of niest. Die druppeltjes kunnen op voorwerpen of oppervlakten terechtkomen rond de persoon in kwestie. Men kan dus Covid-19 oplopen als men die voorwerpen of oppervlakten aanraakt en vervolgens de ogen, neus of mond aanraakt. Het is ook mogelijk Covid-19 op te lopen door het inademen van druppeltjes van een zieke persoon die heeft gehoest of geniest. De WGO volgt het lopende onderzoek naar de manier waarop Covid-19 zich verspreidt en ze zal de geactualiseerde resultaten meedelen. De studies die tot nu toe werden gevoerd, lijken aan te geven dat het virus verantwoordelijk voor Covid-19 vooral overgedragen wordt door het contact met ademhalingsdruppeltjes, veeleer dan via de lucht."

Technisch kan het uitstoten van ademhalingsdruppeltjes of het contact met een oppervlakte bedekt met die druppeltjes dus gekwalificeerd worden als plotse gebeurtenis, aangezien het gaat om een goed bepaalde gebeurtenis in tijd en ruimte die men kan isoleren en aanwijzen als de oorsprong van het letsel. Echter, die plotse gebeurtenis is bijna onwaarneembaar (in de meeste gevallen). Bepalen welk contact juist aan de oorsprong van de besmetting ligt, zal in de grote meerderheid van de gevallen onmogelijk blijken, temeer daar de incubatieperiode varieert van 5 tot 21 dagen. Zelfs ervan uitgaand dat het precieze contact dat de besmetting veroorzaakte, kan worden geïsoleerd en geïdentificeerd, dan nog moet het slachtoffer het optreden ervan bewijzen. In de meeste van die gevallen zal het slachtoffer echter geen spoor bewaard hebben van dit precieze contact.

Gezien die beschouwingen meent Fedris dat het bijna onmogelijk zal zijn om de voorwaarden tegelijk te vervullen nodig voor de erkenning van een arbeidsongeval. Elke aanvraag die in die zin zal worden gedaan, zal uiteraard aandachtig worden onderzocht.

Erkenning Covid-19 als beroepsziekte

Kan Covid-19 erkend worden als beroepsziekte?

Ja, personen met Covid-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

 Daaronder vallen:

 • ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van Covid-19-patiënten;

·         in de ziekenhuizen:

o    het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;

o    het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;

o    het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met Covid-19 zijn opgenomen;

o    personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met Covid-19;

·         het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van Covid-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen).

In de voornoemde diensten gaat het over alle personen die er werkzaam zijn (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) en bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit. De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

Gevallen van Covid-19 bij personeelsleden of stagiairs die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een Covid-19-patiënt.

Wie niet in de gezondheidssector werkt, kan eventueel erkend worden via het ‘open systeem’. Deze personen moeten niet alleen blootgesteld zijn aan het beroepsrisico van de ziekte, zij moeten bovendien bewijzen dat zij de ziekte werkelijk door het werk hebben opgelopen.

De aanvrager hoeft niet aan te geven via welk systeem hij erkend wil worden. Fedris zal dat zelf uitmaken en zo nodig bijkomende vragen stellen.

Fedris volgt de evolutie van de epidemie op de voet en zal zijn beleid, indien nodig, bijsturen aan de hand van nieuwe informatie die beschikbaar komt. Alle nieuwe informatie hieromtrent zal beschikbaar gemaakt worden op onze website.

Is Covid-19 opgenomen in de lijst van beroepsziekten?

Covid-19 bij het personeel in de gezondheidssector kan via de beroepsziektelijst erkend worden onder code 1.404.03 van de lijst van erkende beroepsziekten (andere infectieziekten bij de leden van het personeel dat werkzaam is op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis of laboratoriumwerk en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat).

Wie niet in de gezondheidssector werkt, kan eventueel erkend worden via het ‘open systeem’. Deze personen moeten niet alleen blootgesteld zijn aan het beroepsrisico van de ziekte, zij moeten bovendien bewijzen dat zij de ziekte werkelijk door het werk hebben opgelopen.

De aanvrager hoeft niet aan te geven via welk systeem hij erkend wil worden. Fedris zal dat zelf uitmaken en zo nodig bijkomende vragen stellen.

Wat wordt er precies vergoed bij een schadeloosstelling vanwege een besmetting met Covid-19?

Personen bij wie Fedris Covid-19 als een beroepsziekte erkent (de voorwaarden zijn terug te vinden op onze website) hebben recht op:

·         Een terugbetaling van het persoonlijk aandeel van de kosten voor geneeskundige verzorging die verband houden met de erkende beroepsziekte (het zogenaamde remgeld).

Let op: geneesmiddelen van categorie D, waarvoor er geen tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering is (bijvoorbeeld basispijnstillers), kunnen ook door Fedris niet terugbetaald worden.

·         Een vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat deze arbeidsongeschiktheid minstens 15 (kalender)dagen duurt. Voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft de getroffene recht op een dagelijkse vergoeding van 90 procent van het gemiddelde dagbedrag (berekend op basis van het geplafonneerde loon van betrokkene). Het bedrag van de vergoeding aan de getroffen werknemer wordt verminderd met het gewaarborgd loon (dat aan de werkgever wordt terugbetaald) en met de betalingen die het ziekenfonds heeft uitgekeerd.

·         Als er sprake is van blijvende schade kan ook een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend worden.

In geval van een overlijden naar aanleiding van een besmetting met Covid-19 kunnen de rechthebbenden ook aanspraak maken op bepaalde vergoedingen.

Krijgt de werkgever het gewaarborgd loon terugbetaald?

Ja, het bedrag van de vergoeding dat aan de getroffen werknemer wordt betaald, wordt verminderd met het gewaarborgd loon en dat wordt aan de werkgever terugbetaald. Fedris informeert de werkgever automatisch over zijn recht op terugvordering van het gewaarborgd loon bij een positieve beslissing.

Betaalt Fedris de kosten van de arbeidsarts in het kader van een erkende Covid-19 besmetting terug aan de werkgever?

Neen, zoals voor alle andere ziekten die zich voordoen in een bedrijf komt Fedris niet tussen in de kosten van de arbeidsarts. Welzijn en veiligheid op het werk zijn een verplichting voor de werkgever die, overeenkomstig de codex voor welzijn op het werk, over een interne of externe arbeidsgeneeskundige dienst moet beschikken.

Kunnen zelfstandigen (bijvoorbeeld zelfstandige thuisverpleegsters) in aanmerking komen voor een schadeloosstelling beroepsziekten naar aanleiding van een besmetting met Covid-19?

Neen, zelfstandigen vallen niet onder het toepassingsgebied van de beroepsziektewetgeving en kunnen dus ook niet in aanmerking komen voor een schadeloosstelling van een beroepsziekte in het kader van Covid-19.

Kan het zorgpersoneel uit instellingen waar geen uitbraak is, maar die toch een besmetting hebben opgelopen erkend worden? Er niet altijd sprake van een besmetting via patiënten.

Gevallen van Covid-19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een Covid-19-patiënt. De besmetting moet dus wel steeds via een patiënt verlopen en niet bijvoorbeeld via een collega.

Kan een medewerker die besmet is met Covid-19, maar die minder dan 15 dagen arbeidsongeschikt is toch een aanvraag indienen bij Fedris voor tussenkomst in de dokterskosten en farmaceutische kosten?

Alleen de vergoeding voor een tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt op voorwaarde van een minimumduur van 15 dagen toegekend. Dat de minimumduur van 15 dagen arbeidsongeschiktheid niet bereikt wordt, belet niet dat het bestaan van een beroepsziekte erkend wordt en ook niet dat de andere schade die ermee gepaard gaat (kosten gezondheidszorg, blijvende arbeidsongeschiktheid, vergoeding in het kader van een overlijden) vergoed wordt.

In geval van een positieve beslissing kunnen de gezondheidszorgen tot 120 dagen vóór het indienen van de aanvraag terugbetaald worden.

Erkenning Covid-19 als beroepsziekte – procedure

Hoe moet een aanvraag tot schadeloosstelling gedaan worden?

Personen die in aanmerking komen, hebben er belang bij een aanvraag tot schadeloosstelling in te dienen. Voor een vlotte afhandeling van deze aanvraag is het van groot belang zoveel mogelijk informatie te verschaffen over:

·         de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteit in de laatste weken voor het optreden van de symptomen;

·         de medische evolutie van de aandoening (bij een verwikkeld verloop met longinfectie: medisch-specialistische verslagen toevoegen);

·         de laboratoriumuitslagen die de infectie door het SARS-CoV-2-virus aantonen; deze uitslagen zijn absoluut noodzakelijk;

·         de duur van de arbeidsongeschiktheid die door de arts werd voorgeschreven.

Fedris staat in voor de verzekering tegen beroepsziekten van werknemers in de privésector, van stagiairs en van personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (provincies, steden, gemeenten, OCMW’s, intercommunales).

Werknemers uit de privésector en stagiairs kunnen hun aanvraag rechtstreeks bij Fedris indienen: https://fedris.be/nl/slachtoffer/beroepsziekten-privesector

Personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten moeten hun aanvraag via hun werkgever indienen: https://fedris.be/nl/slachtoffer/beroepsziekten-provinciale-en-plaatselijke-overheidsdiensten/aanvraag

Personeelsleden van andere overheden (federale overheid, Gewesten, Gemeenschappen) worden niet door Fedris verzekerd. Zij moeten hun aanvraag bij hun werkgever (de overheidsdienst) indienen, volgens de voorgeschreven procedure.

Let op: ook wie een aanvraag tot schadeloosstelling bij Fedris indient, moet nog steeds een aangifte van arbeidsongeschiktheid indienen bij zijn werkgever en zijn ziekenfonds.

Kunnen wij op één of andere manier een collectieve of anderszins vereenvoudigde aangifte doen?

Een collectieve aanvraag is in geen geval mogelijk, de handtekening van het slachtoffer is altijd noodzakelijk. Er wordt wel een leidraad voorbereid voor een vereenvoudigde aanvraag, waarbij enkel de noodzakelijke velden van het formulier ingevuld zullen moeten worden.

Moet de aanvraag via post gebeuren of kan dit ook online of via e-mail?

Gezien de huidige gezondheidssituatie raden we u aan om de aanvragen via e-mail in te dienen met de documenten als bijlage in pdf-formaat via volgend e-mailadres: beroepsziekte [at] fedris.be

Is het echt nodig om de aanvraag in de periode van de symptomen te doen?

De aanvraag moet in ieder geval zo snel mogelijk ingediend worden. De maximale terugwerkende kracht voor het terugbetalen van de gezondheidszorgen is 120 dagen vóór het indienen van de aanvraag. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan tot 365 dagen voor het indienen van de aanvraag vergoed worden.

Fedris volgt de evolutie van de epidemie op de voet en zal zijn beleid, indien nodig, bijsturen aan de hand van nieuwe informatie die beschikbaar komt. Alle nieuwe informatie hieromtrent zal beschikbaar gemaakt worden op onze website.

Welke arts moet het formulier 503 of 603 invullen? De urgentieartsen hebben hier geen tijd voor en de arbeidsgeneesheren ontvangen nu geen mensen.

Elke betrokken arts mag het medische luik invullen (arbeidsarts, huisarts, specialist…).

Vanaf wanneer wordt de vergoeding betaald, vanaf de datum van de aangifte, vanaf de datum van de labo-uitslag, met terugwerkende kracht vanaf de vaststelling of vanaf de eerste ziekte dag…

Wanneer de beroepsziekte een tijdelijke arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, heeft de getroffene recht op een vergoeding die ingaat op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat de tijdelijke ongeschiktheid ten minste vijftien dagen duurt. De vergoeding die toegekend wordt omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan ten vroegste 365 dagen voor de datum van de aanvraag ingaan.

De vergoeding voor een blijvende arbeidsongeschiktheid kan niet vroeger ingaan dan 120 dagen voor de datum van het indienen van de aanvraag.

Het recht op terugbetaling van geneeskundige verzorging kan eveneens ten vroegste 120 voor de datum van de indiening van de aanvraag toegekend worden

Erkende beroepscategorieën Covid-19 – zorgsector (brede zin)

Kan Covid-19 bij thuisverpleegkundigen, medewerkers in de gezinszorg en medewerkers in de aanvullende thuiszorg erkend worden als beroepsziekte?

Gevallen van Covid-19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een Covid-19-patiënt.

Kan Covid-19 bij medewerkers uit de gehandicaptenzorg (ambulant en residentieel) erkend worden als beroepsziekte?

Voor medewerkers uit de residentiele gehandicaptenzorg op voorwaarde dat er zich op hun werkplaats een uitbraak van Covid-19 (twee of meer geclusterde gevallen) heeft voorgedaan. Zij vallen in dat geval binnen de categorie “personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van Covid-19 heeft voorgedaan”. Het moet dan gaan om een risico dat uitgaat van hun cliënten, niet van de collega's. Anders is het geen beroepsrisico.

Gevallen van Covid-19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, bijvoorbeeld medewerkers uit de ambulante gehandicaptenzorg, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een Covid-19-patiënt.

Kan Covid-19 bij medewerkers uit de bijzondere jeugdzorg (ambulant en residentieel) erkend worden als beroepsziekte?

De bijzondere jeugdzorg wordt niet gelijkgesteld met de gezondheidszorg. Het personeel in de bijzondere jeugdzorg komt dus niet in aanmerking voor erkenning op grond van de code 1.404.03 van de beroepsziektelijst.

Wie niet in de gezondheidssector werkt, kan eventueel erkend worden via het ‘open systeem’. Deze personen moeten niet alleen blootgesteld zijn aan het beroepsrisico van de ziekte, zij moeten bovendien bewijzen dat zij de ziekte werkelijk door het werk hebben opgelopen.

De aanvrager hoeft niet aan te geven via welk systeem hij erkend wil worden. Fedris zal dat zelf uitmaken en zo nodig bijkomende vragen stellen.

Fedris volgt de evolutie van de epidemie op de voet en zal zijn beleid, indien nodig, bijsturen aan de hand van nieuwe informatie die beschikbaar komt. Alle nieuwe informatie hieromtrent zal beschikbaar gemaakt worden op onze website.

Kan Covid-19 bij medewerkers van centra voor ambulante revalidatie erkend worden als beroepsziekte?

Gevallen van Covid-19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, bijvoorbeeld medewerkers uit de ambulante gehandicaptenzorg, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een Covid-19-patiënt.

Kan Covid-19 bij medewerkers van een medisch secretariaat erkend worden als beroepsziekte?

Ja, personen met Covid-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

 Daaronder vallen:

 • ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van Covid-19-patiënten;

·         in de ziekenhuizen:

o    het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;

o    het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;

o    het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met Covid-19 zijn opgenomen;

o    personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met Covid-19;

·         het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van Covid-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen).

In de voornoemde diensten gaat het over alle personen die er werkzaam zijn (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) en bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit. De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

Als er zich in de instelling dus een uitbraak heeft voorgedaan, komen ook de medewerkers van het medisch secretariaat in aanmerking.

Kan Covid-19 bij medewerkers van wijkgezondheidscentra erkend worden als beroepsziekte?

Gevallen van Covid-19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een Covid-19-patiënt.

Erkende beroepscategorieën Covid-19 – hulpverleners en politie

Kan Covid-19 bij politieagenten erkend worden als beroepsziekte?

Personen die tot de volgende beroepscategorieën behoren, komen in aanmerking voor een beroepsziektevergoeding in geval van een besmetting met Covid-19:

 • ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van Covid-19-patiënten;
 • het personeel dat in de ziekenhuizen werkt:
  • het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;
  • het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;
  • het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met Covid-19 zijn opgenomen;
  • personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met Covid-19;
 • het personeel werkzaam in andere diensten in de gezondheidszorg en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van Covid-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen).

Politieagenten behoren dus niet tot deze beroepscategorieën. Wie niet in de gezondheidssector werkt, kan eventueel erkend worden via het ‘open systeem’. Deze personen moeten niet alleen blootgesteld zijn aan het beroepsrisico van de ziekte, zij moeten bovendien bewijzen dat zij de ziekte werkelijk door het werk hebben opgelopen. Indien een agent denkt besmet te zijn geraakt tijdens het uitoefenen van de functie kan er dus wel een aanvraag tot schadeloosstelling worden ingediend bij Fedris, op voorwaarde dat hij/zij in dienst is bij een plaatselijke of provinciale overheid, Fedris is immers bevoegd om voor deze overheidsdiensten het onderzoek van de aanvraag te verrichten. Het is daarbij belangrijk dat ze de activiteit waarbij ze het virus denken opgelopen te hebben goed omschrijven.

De aanvrager hoeft niet aan te geven via welk systeem hij erkend wil worden. Fedris zal dat zelf uitmaken en zo nodig bijkomende vragen stellen.

Voor de federale politie is Fedris niet bevoegd. Hun aanvragen moeten ingediend worden bij bevoegde gezondheidsdienst (meestal Medex).

Fedris volgt de evolutie van de epidemie op de voet en zal zijn beleid, indien nodig, bijsturen aan de hand van nieuwe informatie die beschikbaar komt. Alle nieuwe informatie hieromtrent zal beschikbaar gemaakt worden op onze website.

Kan Covid-19 bij professionele brandweerlieden en ambulanciers van de hulpverleningszones erkend worden als beroepsziekte?

Alleen de beroepsambulanciers betrokken bij het transport van patiënten besmet met Covid-19 maken deel uit van de categorie van personen die aanspraak kunnen maken op de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte via het lijstsysteem. De aanvraag tot schadeloosstelling moeten worden ingediend m.b.v. het formulier 601 (in te vullen door de aanvrager en zijn werkgever) en het medische attest 603 ingevuld door een arts. Die formulieren moeten vergezeld gaan van een positieve Covid-19-test.

Wie niet in de gezondheidssector werkt, kan eventueel erkend worden via het ‘open systeem’. Deze personen moeten niet alleen blootgesteld zijn aan het beroepsrisico van de ziekte, zij moeten bovendien bewijzen dat zij de ziekte werkelijk door het werk hebben opgelopen. Wanneer een professionele brandweerman dus meent Covid-19 te hebben opgelopen tijdens zijn dienst, wordt aanbevolen een aanvraag tot schadeloosstelling in te dienen die door Fedris zal worden onderzocht. Het is daarbij belangrijk dat ze de activiteit waarbij ze het virus denken opgelopen te hebben goed omschrijven.

De aanvrager hoeft niet aan te geven via welk systeem hij erkend wil worden. Fedris zal dat zelf uitmaken en zo nodig bijkomende vragen stellen.

Fedris volgt de evolutie van de epidemie op de voet en zal zijn beleid, indien nodig, bijsturen aan de hand van nieuwe informatie die beschikbaar komt. Alle nieuwe informatie hieromtrent zal beschikbaar gemaakt worden op onze website.

Erkende beroepscategorieën Covid-19 – andere sectoren

Kan Covid-19 bij erkend worden als beroepsziekte buiten de gezondheidszorg (bijvoorbeeld bij huishoudhulpen, in de voedingssector…) ?

Personen die tot de volgende beroepscategorieën behoren, komen in aanmerking voor een beroepsziektevergoeding in geval van een besmetting met Covid-19:

 • ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van Covid-19-patiënten;
 • het personeel dat in de ziekenhuizen werkt:
  • het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;
  • het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;
  • het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met Covid-19 zijn opgenomen;
  • personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met Covid-19;
 • het personeel werkzaam in andere diensten in de gezondheidszorg en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van Covid-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen).

Gevallen van Covid-19 bij personeelsleden of stagiairs die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een Covid-19-patiënt.

Wie niet in de gezondheidssector werkt, kan eventueel wel erkend worden via het ‘open systeem’. Deze personen moeten niet alleen blootgesteld zijn aan het beroepsrisico van de ziekte, zij moeten bovendien bewijzen dat zij de ziekte werkelijk door het werk hebben opgelopen.

De aanvrager hoeft niet aan te geven via welk systeem hij erkend wil worden. Fedris zal dat zelf uitmaken en zo nodig bijkomende vragen stellen.

Fedris volgt de evolutie van de epidemie op de voet en zal zijn beleid, indien nodig, bijsturen aan de hand van nieuwe informatie die beschikbaar komt. Alle nieuwe informatie hieromtrent zal beschikbaar gemaakt worden op onze website.

Studenten en stagiairs

Kan Covid-19 bij studenten en stagiairs erkend worden als beroepsziekte?

Personen die tot de volgende beroepscategorieën behoren, komen in aanmerking voor een beroepsziektevergoeding in geval van een besmetting met Covid-19:

 • ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van Covid-19-patiënten;
  • het personeel dat in de ziekenhuizen werkt:
   • het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;
   • het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;
   • het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met Covid-19 zijn opgenomen;
   • personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met Covid-19;
 • het personeel werkzaam in andere diensten binnen de gezondheidszorg en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van Covid-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen).

In de voornoemde diensten gaat het over alle personen die er werkzaam zijn (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) en bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit. De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

Gevallen van Covid-19 bij personeelsleden of stagiairs die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een Covid-19-patiënt.

Laboratoriumtesten

Voor een erkenning van een besmetting met Covid-19 als beroepsziekte is een bevestigde diagnose door middel van een laboratoriumtest noodzakelijk. Er zijn echter maar een beperkt aantal tests beschikbaar en enkel de heel zware gevallen worden getest. Vallen personen die men niet wil testen uit de boot of is een vermoeden van besmetting in die gevallen voldoende?

Volgens de FOD Volksgezondheid worden de tests momenteel voorbehouden voor het doelpubliek, namelijk gezondheidsmedewerkers die mogelijk besmet zijn en die koorts hebben en de zwaarste gevallen die hospitalisatie vereisen. De laboresultaten zijn noodzakelijk omdat er een bewijs moet zijn van de ziekte en niet enkel een vermoeden. Er zijn andere ziekten met vergelijkbare symptomen, bijvoorbeeld griep, die niet erkend worden als een beroepsziekte. Binnenkort zullen andere (types van) testen beschikbaar worden. De resultaten daarvan zullen mogelijk ook aanvaard worden, de zeer veranderlijke situatie wordt van dichtbij opgevolgd. Een aanvraag kan nu reeds gedaan worden en het officiële bewijs kan later nog overgemaakt worden. Alle nieuwe informatie hieromtrent zal beschikbaar gemaakt worden op onze website.

Worden de laboratoriumtesten terugbetaald in geval van een erkenning van een besmetting met Covid-19 als beroepsziekte?

Het RIZIV voorziet de integrale terugbetaling van deze laboratoriumtesten voor Covid-19, zonder dat er een supplement kan aangerekend worden. Aangezien Fedris in het kader van beroepsziekten enkel het remgeld ten laste neemt, kan in dit geval dus geen terugbetaling door Fedris voorzien worden.

Werkverwijdering

Komen personen die niet besmet zijn met Covid-19, maar die wel verwijderd werden van hun werkplek omdat ze tot een risicogroep behoren in aanmerking voor een erkenning?

Nee, personen die niet besmet zijn met Covid-19 komen niet in aanmerking voor een schadeloosstelling door Fedris naar aanleiding van een beroepsziekte omdat zij de ziekte niet hebben opgelopen. Voor het bekomen van een erkenning zijn de laboratoriumuitslagen die de infectie door het SARS-CoV-2-virus aantonen absoluut noodzakelijk.