Erfbelasting op de verzekeringsgift

Geschreven door Lexalert
Foto: photochem_PA

Sinds juni 2015 publiceert de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) administratieve standpunten waarin zijn visie wordt weergegeven over de toepassing in de praktijk van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Deze standpunten zijn het equivalent van de Federale Administratieve Beslissingen die zijn opgenomen in het “Repertoire RJ”. 

Op het vlak van de erfbelasting werden intussen een kleine dertigtal administratieve standpunten gepubliceerd. In sommige gevallen verfijnen de administratieve standpunten de door de FOD Financiën ingenomen administratieve beslissingen,  in andere gevallen wordt er van afgeweken.

Op 29 oktober 2015 werden drie nieuwe standpunten gepubliceerd:

Het nieuw administratief standpunt met betrekking tot de verzekeringsgift deed juridisch stof opwaaien. Deze gift wordt veel gebruikt om kapitaal over te dragen aan kinderen bij overlijden.

Een verzekeringsgift houdt in dat de persoon die een verzekeringspolis heeft afgesloten al zijn rechten, met inbegrip van de afkoopwaarde, van die polis volledig en onherroepelijk overdraagt aan een andere persoon. Daarbij wordt gebruik gemaakt van tak 21 of tak 23 beleggingsverzekeringen.

Voorbeeld

Vader sluit een levensverzekering af. Bij overlijden van de vader wordt aan zijn zoon een bepaald bedrag uitgekeerd.

Normaalgezien is de zoon gehouden erfbelasting te betalen op het uitgekeerde bedrag.

Indien de vader echter de rechten als verzekeringsnemer aan zijn zoon schenkt, dan krijgt deze het recht van afkoop, aanduiding van de begunstigde,...

Zijn vader blijft echter de verzekerde. Bij overlijden van de vader komt er maar één uitkering.

Lees ook: Bezwaartermijn verstreken? Niet noodzakelijk een man overboord!

Administratief standpunt

De Vlaamse belastingsdienst stelt in haar standpunt nr. 15133 van 12 oktober 2015 (publicatie 29 oktober 2015) dat de latere uitkering toch belast kan worden met erfbelasting omdat er geen toepassing kan worden gemaakt van de uitzondering die zegt dat er geen erfbelasting verschuldigd is indien het beding onderworpen werd aan de schenkbelasting (artikel 2.7.1.0.6, §2, laatste lid, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Het verleden

Het is niet duidelijk of de beslissing ook van toepassing is op verzekeringen die in het verleden geschonken werden. De Vlaamse belastingdienst zal de beslissing op dit punt nog verder verfijnen.