Erelonen en onkosten van gerechtsdeskundigen in strafzaken vanaf 4 oktober 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: T.J. Hawk  

De omzendbrief 131/5 van 25 september 2018 geeft de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken, tarieven voor de takeling en de stalling van voertuigen en de verplaatsingsvergoeding. Deze omzendbrief is onmiddellijk van toepassing op de vorderingen ingediend vanaf de dag van publicatie van deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad, namelijk 4 oktober 2018.

Gerechtskosten in strafzaken.
Bijlage van ministeriële omzendbrief
131/5

 
 

 Tari(e)f 2018

Kilometervergoeding

0,5397

   

AFDELING I. - DESKUNDIGEN

 

HOOFDSTUK I. - MEDISCHE EXPERTISES

 

AFDELING I. - ONDERZOEK VAN LIJKEN

 

A. Er wordt toegekend:
1° voor het uitwendig onderzoek van een foetus of van een lijk

76,73

2° voor het uitwendig onderzoek van een foetus of van een lijk, wanneer het onderzoek plaats heeft meer dan twee dagen na het overlijden

158,15

3° voor de lijkschouwing, met inbegrip van het uitwendig onderzoek van het lijk uitgevoerd op het ogenblik van de lijkschouwing, de diverse prelevementen voor microscopische, toxicologische en andere onderzoeken, en het sluiten van het lichaam, per deskundige

469,36

4° wanneer de lijkschouwing voorgeschreven wordt meer dan twee dagen na het overlijden

619,06

5° voor het afzonderen van bloed, van urine of andere substanties verricht buiten het kader van de lijkschouwing, per aard van afname

22,94

6° voor het gebruik van een door de deskundige zelf verstrekte venule

8,77

7° voor de lijkschouwing van een foetus van minder dan zes maanden met inbegrip van het uitwending onderzoek

152,44

B. Er wordt toegekend, voor de speciale onderzoeken verricht in het kader van een lijkschouwing, voor de voorbereiding en de gedetailleerde dissectie van anatomische stukken :
1° hart : coronarografie (N400)

307,63

gedetailleerde dissectie

115,06

2° hoofd : invriezing

68,96

gedetailleerde dissectie

115,06

3° hersenen : formolisatie

68,96

gedetailleerde dissectie

115,06

4° dissectie onder een versterkingsscherm

115,06

5° andere organen : de gedetailleerde dissectie dient verantwoord te worden in het gerechtelijk geneeskundig verslag

115,06

C. Wanneer de deskundige zich ter plaatse begeeft om tot een uitwendige schouwing of tot een lijkschouwing over te gaan en deze taak door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil niet kan vervullen, wordt hem toegekend:

25,11

AFDELING II. - ONDERZOEKEN VAN ZIEKEN EN GEWONDEN

 

A. Er wordt toegekend :
1° voor een lichamelijk onderzoek

38,30

2° voor een klinisch onderzoek met summiere anamnese

74,47

3° voor een deskundig onderzoek, bestaande uit een klinische studie en het onderzoek van de medische dossiers

386,58

4° voor een meer diepgaand onderzoek, bestaande onder meer uit de schatting van de graad van werkongeschiktheid, zal de kostenstaat opgemaakt worden naar geweten, overeenkomstig de uurlonen voorzien in hoofdstuk X.

 

B. Er wordt toegekend :
1° aan de dokter die zich voor het verrichten van een opdracht ter plaatse heeft begeven en hij de taak, door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil, niet heeft kunnen vervullen

24,73

2° aan de dokter die zijn opdracht niet heeft kunnen uitvoeren, omdat de te onderzoeken persoon geen gevolg heeft gegeven aan zijn oproeping

17,20

AFDELING III. -VASTSTELLING VAN DE STAAT VAN DRONKENSCHAP

 

Er wordt toegekend voor een klinisch onderzoek, met of zonder aderpunctie

28,67

AFDELING IV. - LABORATORIUMONDERZOEKEN

 

A. Er wordt toegekend :
1° voor het afnemen van bloed of urine op een levend persoon

15,84

2° voor het gebruik van een door de deskundige zelf verstrekte venule

8,77

3° voor het beschrijvend onderzoek van de overtuigingsstukken andere dan ingewanden : * voor het eerste voorwerp

41,36

* voor ieder der volgende voorwerpen

10,25

B. Er wordt toegekend voor de volgende bijzondere onderzoeken :
1° histologisch onderzoek met beschrijving der letsels

140,82

2° microscopische opsporing van spermatozoïden

140,82

3° vaststelling van de aard van vlekken andere dan bloed- en spermavlekken

140,82

4° diverse microscopische onderzoeken die niet onder de drie vorige onderzoeken voorkomen

140,82


Indien voor de gevolgtrekkingen verscheidene voorwerpen, monsters of organen aan een gelijksoortig onderzoek moeten onderworpen worden, zijn de honoraria sub 1° tot 4° vastgesteld als volgt :
voor het onderzoek van het tweede stuk

117,42

van het derde stuk

93,82

en voor elk volgend stuk

70,36

C. Er wordt toegekend voor de bijzondere onderzoeken, ongeacht het aantal voorwerpen, monsters of organen :

 

1° voor de aanvullende kleuringen en/of bijkomende histo-chemische navorsingen, volgens de aard ervan

140,82

2° voor de histologische onderzoeken door bevriezing

140,82

3° voor de histo-chemische onderzoeken door immuno-histo-chemie

 

per opzoeking

66,29

met een maximum van

165,07

AFDELING V. - GEESTESONDERZOEKEN

 

Er wordt toegekend :

 

A. Voor de psychologische onderzoeken :

 

1° voor het onderzoek van een persoon met studie van het dossier, summier geestesonderzoek en bondig verslag

126,69

2° voor het onderzoek van een persoon met studie van het strafdossier, het onderzoek naar de erfelijkheid en de sociale en medische antecedenten, het somatisch onderzoek, daarin begrepen de grondige neurologische en geestesonderzoeken, het opstellen van een uitvoerig verslag met beschrijving, bespreking en samenvatting van het geval

391,77

3° Wanneer de geneesheer een psychologisch onderzoek heeft verricht met volledige reeks testen

159,26

4° voor het nemen en het lezen van een electro-encefalogram met verslag

161,27

B. Voor prestaties geleverd krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

 

1° voor het bijstaan van de zieke tijdens het bezoek van de vrederechter of de rechter, evenals tijdens de terechtzitting (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen)

76,51

2° voor het schriftelijk verslag betreffende de geestestoestand van de zieke (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen)

76,51

3° voor het uitvoerig schriftelijk verslag betreffende de geestestoestand van de zieke, dat de resultaten bevat van het onderzoek naar de erfelijkheid en naar de medische en sociale antecedenten, van het somatisch en neurologisch onderzoek en van het onderzoek naar de geestestoestand van betrokkene, voor zover die onderzoeken door de aangewezen geneesheer persoonlijk zijn verricht (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en andere artikelen)

153,10

4° aan de wetsdokter die door de Procureur des Konings werd gevorderd om, in het kader van de wet van 26 juni 1990 (artikel 9, § 2), schriftelijk advies te geven over de geestestoestand van een zieke

57,35

C. Voor de expertises verricht door psychologen

 

1° wanneer een geloofwaardigheidsonderzoek werd gedaan (zelfs met tekeningen), of met deelname aan het verhoor en opstelling van een verslag wordt een forfaitaire vergoeding van toegekend

269,31

2° voor het onderzoek van een persoon door een psycholoog, het onderzoek bestaande uit de bestudering van het strafdossier, de diverse gepaste onderzoeken en een volledige reeks testen, met opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking

284,97

D. Voor het verhoor onder hypnose :

 

Voor een gesprek onder hypnose bestaande uit : onderhoud met de politie, studie van het strafdossier, zitting onder hypnose, opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking en het eventueel beluisteren van het videoverhoor, wordt een forfaitair bedrag toegekend van

284,97

E. Diversen

 

Er wordt toegekend :
1° aan de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog die zich voor het verrichten van een opdracht ter plaatse heeft begeven en hij de taak, door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil, niet heeft kunnen vervullen.

24,73

2° aan de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog die zijn opdracht niet heeft kunnen uitvoeren, omdat de te onderzoeken persoon geen gevolg heeft gegeven aan zijn oproeping

17,20

3° Indien in het kader van een deskundig onderzoek door de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog, inlichtingen dienen ingewonnen te worden bij derden, wordt overeenkomstig vastgestelde uurlonen van hoofdstuk X, één bijkomend uur per persoon toegekend met een maximum van 3 uur.

 

Afdeling VI. - BIJZONDERE ONDERZOEKEN

 

A. Er wordt toegekend, in het kader van een onderzoek, op bevel van onderzoek aan het lichaam :
1° voor de studie van het strafdossier : deze prestatie wordt aangerekend in geweten tegen de uurlonen voorzien in hoofdstuk X

 

2° voor de gedetailleerde anamnese : deze prestatie wordt aangerekend in geweten tegen de uurlonen voorzien in hoofdstuk X

 

3° voor een algemeen medisch onderzoek en onderzoek aan het lichaam

150,54

Wanneer een set seksuele agressie wordt gebruikt

224,65

4° voor de monsternemingen, per aard

23,00

5° voor het onderzoek van kledingstukken of overtuigingsstukken : * voor het eerste voorwerp

45,87

* voor ieder der volgende voorwerpen

11,35

6° voor het opstellen en uitwerken van het verslag : deze prestatie wordt aangerekend in geweten tegen de uurlonen voorzien in hoofdstuk IX.

 

B. Voor de studie van röntgenfoto's, per geröntgende persoon, wordt toegekend

26,13

C. Een verhoging van 50 % wordt toegestaan aan de specialisten in de gerechtelijke geneeskunde voor de prestaties vermeld in hoofdstuk I afdeling I A 1°, 2°, 5° en afdeling II A 1° en 2°.

 

D. Alle prestaties die niet in onderhavig hoofdstuk zijn voorzien, worden vergoed overeenkomstig de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. De deskundige zal op zijn kostenstaat het nummer van de nomenclatuur, dat overeenstemt met de verrichte prestatie vermelden.

 

HOOFDSTUK II. - TOXICOLOGISCHE EXPERTISES

 

AFDELING I. - ALGEMENE BEPALINGEN

 

A. Behalve in uitzonderlijke gevallen die moeten gerechtvaardigd worden, omvatten de honoraria alle kosten, in het bijzonder die voor de reagentia, foto's, de bibliografische opzoekingen, de materialen, de archivering van de overtuigingsstukken en het opstellen en tikken van het verslag. De vastgestelde bedragen zijn deze welke normaal moeten worden toegepast, behalve wanneer de deskundige, in de uitoefening van zijn opdracht bijzondere moeilijkheden bij het uitvoeren verantwoordt, hetgeen hogere honoraria rechtvaardigt.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder organisch materiaal monsters van menselijke en dierlijke oorsprong en in het algemeen alle materialen die grote hoeveelheden organische stoffen bevatten.

 

B. Voor de in het huidige hoofdstuk niet vermelde bijzondere ontledingen of opsporingen, worden de honoraria vastgesteld volgens de uurlonen van hoofdstuk X.

 

C. Behoudens de voorziene uitzonderingen, wanneer één enkele opdracht de herhaling van prestaties voorzien in hoofdstuk II van de afdeling II, hetzij op verschillende stalen van eenzelfde inbeslagname of op monsters van eenzelfde lijk, worden de honoraria voor de 2e, 3e, 4e en volgende prestaties respectievelijk verminderd met 15, 30 en 50 procent.

 

D. Wanneer een college van deskundigen-toxicologen aangesteld werd, brengt elke deskundige zijn eigen prestaties in rekening. Voor het gezamenlijk nazien van de resultaten en voor het opmaken van het verslag wordt x euro aan elke deskundige toegekend

171,59

AFDELING II HONORARIA VOOR TOXICOLOGISCHE EXPERTISEN

 

Er wordt toegekend : 1° voor het beschrijvend onderzoek van de in de opdracht vermelde overtuigingsstukken, * voor het eerste stuk

41,36

* voor ieder van de volgende stukken

10,25

2° voor de voorbereiding van organisch materiaal met het oog op de verdere bewerkingen

82,79

3° voor de mineralisatie van organisch materiaal

176,24

4° voor de behandeling van organisch materiaal om er de fracties uit af te zonderen die organisch vergif zouden kunnen bevatten, met het oog op hun identificatie

228,10

5° a) voor het opsporen van een bepaald vluchtig vergif in organisch materiaal

228,10

b) voor de algemene opsporing van vluchtig vergif in organisch materiaal

580,84

6° a) voor het opsporen van een bepaald mineraal vergif

228,10

b) voor de algemene opsporing van mineraal vergif

580,84

7° a) voor het opsporen van een bepaald organisch vergif

228,10

b) voor de algemene opsporing van organisch vergif.
Dit honorarium mag slechts eenmaal worden aangerekend, ongeacht het aantal prelevementen van eenzelfde lijk

1400,27

8° voor het doseren van een door de deskundige geïdentificeerd mineraal of organisch vergif

176,24

9° voor het bepalen van het koolmonoxide gehalte in het bloed

352,61

10° voor het bepalen van het alcoholgehalte : a) in een bloedstaal, inbegrepen het onderzoek van het dossier en het berekenen van het alcoholgehalte op het ogenblik van de feiten

111,01

b) in postmortaal bloed

248,78

AFDELING III. - HONORARIA VOOR HET OPSPOREN VAN VERDOVENDE MIDDELEN, HORMONEN EN ANDERE STOFFEN

 

A. Er wordt toegekend voor het opsporen in urine van stoffen bedoeld door de wetgeving op de verdovende middelen, zoals cannabis, opiumhoudende stoffen en morfinomimetische derivaten, cocaïne, psychostimulerende en/of anorexigene amines, met inbegrip van hun derivaten :

 

1° bij middel van oriënterende immunochemische testen voor de opsporing van 1 tot 7 verdovende middelen

87,87

2° voor de bevestiging, zo nodig, door middel van een spectrometrische detectie voor de opsporing van 1 tot 4 verdovende middelen

281,12

B. Er wordt toegekend, voor het opsporen van stoffen met hormonale of met anti-hormonale of met beta-adrenergische of met productiestimulerende werking in organisch materiaal :

 

1° bij middel van een voorafgaande immunochemische test per groep van stoffen voor de eerste 10 stalen

87,87

vanaf het 11e staal per groep van stoffen

35,17

2° bij middel van een chromatografische techniek, gekoppeld aan een spectometrische detectie, ter bevestiging van een voorafgaand positief immunochemische reactie :
per staal en per groep van stoffen

210,86

3° bij middel van chromatografische techniek, gekoppeld aan een spectrometrische detectie : per staal en per groep van stoffen. In dit laatste geval moeten deze groepen expliciet in de vordering zijn aangegeven

281,12

Alleen de honoraria voorzien in 1° en 2° van dit artikel zijn cumuleerbaar.

 

C. Er wordt toegekend voor de ontleding van poeders of andere farmaceutische vormen, onder anderen de inhoud van spuiten :

 

1° voor het beschrijvend onderzoek van de overtuigingsstukken vermeld in de vordering : voor het eerste overtuigingsstuk

45,96

voor elk van de volgende overtuigingsstukken

11,38

2° voor de voorbereiding van de stalen met het oog op de verdere bewerkingen : per staal en per groep van stoffen

15,80

3° voor het opsporen van vergif : per staal en per groep van stoffen

210,86

4° voor het doseren van het geïdentificeerde vergif op voorwaarde dat dit uitdrukkelijk aangevraagd werd door de vorderende magistraat : per staal en per groep van stoffen

210,86

De degressieve tarifering, zoals voorzien in hoofdstuk II afdeling I is niet van toepassing op punt B 21, 2° en 3°, noch op punt C, 2° en 4°.

 

AFDELING IV. - BLOED- EN SPEEKSELANALYSES MET BETREKKING TOT DRUGS IN HET VERKEER

 

A. bloedanalyses

 

Het kwantitatief bepalen in bloed van de stoffen die vallen onder de wetgeving 'drugs in verkeer' alsook het isoleren van de fracties die deze stoffen bevatten : - bevestiging van één drugklasse.

113,78

- bevestiging van twee drugklassen.

178,20

- bevestiging van drie tot vier drugklassen.

257,47

B. Speekselanalyses

 

Het kwantitatief bepalen in speeksel van de stoffen die vallen onder de wetgeving 'drugs in verkeer' alsook het isoleren van de fracties die deze stoffen bevatten : - bevestiging van één drugklasse.

113,78

- bevestiging van twee drugklassen.

178,20

- bevestiging van drie tot vier drugklassen.

257,47

   

HOOFDSTUK III. - BALLISTISCHE EXPERTISES

 

AFDELING I. - ALGEMENE BEWERKINGEN

 

Er wordt toegekend : I. voor het volledig onderzoek van een wapen, daaronder begrepen het uiteennemen, schoonmaken, weer ineenzetten, meten, het opnemen van kruitresten en het nagaan van de werking

65,97

II. voor het onderzoek van het geheel van de munitie van een zelfde kaliber, daaronder begrepen het meten en de identificatie van het merk

23,44

III. voor het onderzoek van afgevuurde projectielen, daaronder begrepen het meten en de identificaties van alle aard inzonderheid die van de munitie : - voor het projectiel of projectielen afkomstig van het eerste patroon

56,53

- voor het projectiel of de projectielen van iedere volgende patroon

24,45

IV. voor het onderzoek van afgevuurde hulzen, daaronder begrepen het meten en de identificaties van alle aard inzonderheid die van de munitie : - voor de eerste huls

10,70

- voor iedere volgende huls

4,54

V. voor het onderzoek van kledingstukken, daaronder begrepen het macroscopisch en microscopisch onderzoek, het opnemen van de kogelsporen, van de verbranding, van de rooksporen en de kruitincrustaties :
- voor het eerste kledingstuk

30,63

- voor ieder volgend kledingstuk en dit per persoon

10,70

VI. voor de bepaling door middel van schietproeven van de kracht, van de juistheid en de precisie van een gebruikt wapen, daaronder begrepen het leveren van de munitie en de schietschijven van alle aard, per wapen :
- voor de kracht

40,77

- voor de juistheid en de precisie

20,45

VII. voor de studie en het opnemen van de kogelbanen in de ruimte, daaronder begrepen de opmetingen ongeacht het aantal gebruikte wapens :
- voor de eerste kogelbaan

32,96

- voor iedere bijkomende kogelbaan

16,36

VIII. voor de bepaling van een schotafstand door schietproeven, daaronder begrepen het leveren van de munitie en de schietschijven van alle aard en de analyse van de resultaten : a) In geval van munitie met een enkel projectiel : - voor de eerste schotafstand

53,63

- voor ieder bijkomende schot afstand

15,31

b) In geval van munitie met meervoudige projectielen : - voor de eerste schotafstand

76,62

- voor ieder bijkomende schotafstand

22,97

AFDELING II. - BIJZONDERE BEWERKINGEN MET HET OOG OP DE IDENTIFICATIE VAN DE GEBRUIKTE WAPENS

 

Er wordt toegekend :
I. voor de opsporingen ter identificatie van het type en het merk van een gebruikt wapen, indien dit wapen niet aanwezig is. Door het onderzoek van de opgenomen mechanische kenmerken op de hulzen en/of op de projectielen per te identificeren wapen; alle bewerkingen en onkosten zijn in dit bedrag begrepen

144,30

II. voor de opsporingen ter identificatie van wapens waarover betwisting bestaat : a) voor het schieten met het oog op het bekomen van vergelijkingshulzen en projectielen, daaronder begrepen het leveren van munitie : per litigieus wapen

30,63

b) voor de eigenlijke identificatie, daaronder begrepen het vergelijkend microscopisch onderzoek en het opsporen van de al dan niet overeenstemmende kenmerken tussen de litigieuze elementen en de vergelijkingselementen :

94,23

- voor de eerste huls met betrekking tot litigieus wapen

68,96

- voor iedere volgende huls

34,48

c) voor de identificatie door ontwikkeling op tinnen blad : per litigieus projectiel

76,62

d) met het oog op de voorlegging van het positief identificatiebewijs:

3,88

door microvergelijking, d.w.z. juxtapositie op een enkele microfoto van een litigieus element en een vergelijkingselement

 

- door uitsnijding en manuele bedekking van twee microfoto's (vergelijkingselement en betwist element)

38,30

- door aftekening van de gemeenschappelijke kenmerken op twee microfoto's (vergelijkingselement en litigieus gegeven)

45,96

Er zal maar één enkele vergoeding toegekend worden per geïndentificeerd wapen, ongeacht het aantal geleverde microfoto's. De microfoto's mogen echter worden meegerekend.

 

De bijkomende kosten worden afzonderlijk geregeld.

 

HOOFDSTUK IV. - GENETISCHE ANALYSE

 

AFDELING 1. - ONDERZOEK VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN EN STAALNAME

 

4 § 1 Voor het beschrijvend onderzoek van overtuigingsstukken vermeld in de vordering wordt toegekend: :
- voor het eerste stuk

30,60

- voor ieder der volgende stukken

10,20

AFDELING 2. - VOORAFGAANDELIJKE TESTEN

 

5 § 1 Voor het onderzoek van het overtuigingsstuk teneinde de aard van het biologisch spoor vast te stellen wordt toegekend: § 2. De voorafgaande tests kunnen, zo nodig, verricht worden op ieder spoor aanwezig op het overtuigingsstuk, teneinde vast te stellen welke het meest geschikte is om het beste onderzoeksresultaat te bekomen.

46,92

De honoraria voor de tests vanaf het tweede en volgende sporen worden vastgesteld als volgt :

30,60

§ 3. Deze testen omvatten, naargelang het geval, het opsporen van bloed en de vaststelling van zijn aard, van sperma en het microscopisch onderzoek van spermatozoïden, van speeksel, van urine en van fecale stoffen.

 

AFDELING 3. - EXTRACTIE EN KWANTIFICATIE VAN DNA

 

6 § 1 Voor de extractie en het doseren van DNA wordt per staal toegekend :

49,98

§ 2. Voor de extractie van beenderen, tanden en de differentiële extractie van spermacellen en epitheelcellen wordt het bedrag verhoogd met

72,41

§ 3. Indien de kwaliteit en de hoeveelheid geëxtraheerde DNA niet toelaten een resultaat te bekomen, zal het onderzoek niet verder worden uitgevoerd. Indien de hoeveelheid gekwantificeerd DNA minder bedraagt dan 6 picogram/microliter kan het onderzoek niet worden verdergezet. In afwijking van het tweede lid kan de vorderende overheid het onderzoek verder laten uitvoeren rekening houdend met de concrete elementen van het strafdossier.

 

AFDELING 4. - GENETISCH ONDERZOEK

 

7 § 1. Voor elk genetisch onderzoek van een staal wordt toegekend : Dit bedrag zal slechts éénmaal per overtuigingsstuk worden aangerekend, behalve wanneer de vordering uitdrukkelijk opdraagt dat meerdere of alle sporen op eenzelfde overtuigingsstuk moeten worden onderzocht. Indien enkel het mitochondriaal DNA-profiel wordt gevraagd, dan dient dit in de vordering te worden gespecificeerd. § 2. Indien een analyse bij hoogdringendheid dient te gebeuren wordt het bedrag van artikel 7, § 1, verhoogd met 65 %. Dit bedrag kan enkel worden toegekend indien de vordering uitdrukkelijk vermeldt dat de resultaten beschikbaar moeten zijn binnen de twee werkdagen volgend op de dag van de gezamenlijke ontvangst van de vordering en de overtuigingsstukken.

197,86

§ 3. Indien bovenop het genetisch profiel een Y-chromosoom profiel noodzakelijk is, zal worden toegekend

146,87

§ 4. Indien bovenop het genetisch profiel een mitochondriale DNA-analyse noodzakelijk is, zal worden toegekend : Deze bijkomende analyse vermeld in de paragrafen 3 en 4 dient uitdrukkelijk te worden vermeld in de vordering. Dit bedrag zal slechts éénmaal per overtuigingsstuk worden aangerekend, behalve wanneer de vordering uitdrukkelijk opdraagt dat meerdere of alle sporen op eenzelfde overtuigingsstuk moeten worden onderzocht.

227,44

AFDELING 5. - OPSTELLEN VAN EEN GENETISCH PROFIEL VAN EEN PERSOON

 

Art. 8. Voor het opstellen van een genetisch profiel van een persoon in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, wordt toegekend :

 

1° Voor het opstellen van een genetisch profiel van een persoon: Onverminderd het bepaalde in artikel 3, omvat deze prijs geen vergelijking van het genetische profiel van een persoon met sporen.

61,19

2° Indien bovenop het genetisch profiel een Y-chromosoom profiel noodzakelijk is, wordt toegekend : Deze bijkomende analyse dient uitdrukkelijk te worden vermeld in de vordering.

146,87

3° Indien bovenop het genetisch profiel een mitochondriale DNA-analyse noodzakelijk is, wordt toegekend : Deze bijkomende analyse dient uitdrukkelijk te worden vermeld in de vordering.

227,44

4° Indien een analyse bij hoogdringendheid dient te gebeuren wordt het bedrag bedoeld in de bepaling onder 1°, verhoogd met 400 %. Dit bedrag kan enkel worden toegekend indien de vordering uitdrukkelijk meldt dat de resultaten beschikbaar moeten zijn binnen de 24 uur volgend op de dag van de gezamenlijke ontvangst van de vordering en de overtuigingsstukken.

 

HOOFDSTUK VI. - EXPERTISES INZAKE VERKEER

 

A. De honoraria van de verkeersdeskundigen worden forfaitair vastgesteld, rekening houdend met hun indeling in groepen en de aard van de ongevallen.

 

Onder "voertuig" dient verstaan te worden het enkelvoudig vervoermiddel zoals : de fiets, de bromfiets (minder dan 49 cc), de motorfiets (meer dan 49 cc), de automobiel, de tractor, de landbouwtractor, de vrachtwagen, de kampeerauto.

 

Onder "sleep" dient verstaan te worden het geleed voertuig zoals : de automobiel + aanhanger, de trekker + oplegger, de vrachtwagen + aanhanger of het landbouwwerktuig

 

B. De verkeersongevallen waarin voertuigen of slepen betrokken zijn, worden ingedeeld in de volgende groepen :

 

- Groep 1 : een voertuig of een sleep tegen een vaste hindernis

 

- Groep 2 : een voertuig of een sleep tegen een voetganger, fietser of bromfietser, een fiets tegen een voetganger

 

- Groep 3 : een motorfiets tegen een motorfiets; een motorfiets tegen twee fietsers of twee bromfietsers; een voertuig, uitgezonderd een tweewieler, tegen twee fietsers of bromfietsers; een voertuig tegen een voertuig uitgezonderd een tweewieler; een voertuig, uitgezonderd een tweewieler, tegen een sleep (voertuig minder dan 7 ton)

 

- Groep 4 : drie voertuigen tegen elkaar, uitgezonderd fietsers of bromfietsers; twee voertuigen en een sleep (voertuig minder dan 7 ton) tegen elkaar; twee slepen (voertuig minder dan 7 ton) tegen elkaar

 

- Groep 5 : de uitzonderlijke verkeersongevallen zoals : een trein, tram of autobus tegen een voertuig of sleep (voertuig meer dan 7 ton); de kettingbotsingen; de vliegtuigongevallen

 

C. De prestaties verricht in het kader van een expertise inzake verkeer worden forfaitair vastgesteld op :

 

13 uren voor degenen voorzien in Groep 1
15 uren voor degenen voorzien in Groep 2
22 uren voor degenen voorzien in Groep 3
25 uren voor degenen voorzien in Groep 4

 

De prestaties verricht in het kader van een deskundig onderzoek, zoals voorzien in groep 5, worden aangerekend in geweten.

 

Al deze prestaties, in rekening gebracht tegen de uurlonen voorzien in hoofdstuk X omvatten bijvoorbeeld :

 

- de afstapping ter plaatse en beschrijving ervan
- de vaststellingen en opmetingen ter plaatse
- het technisch onderzoek van de voertuigen
- het opstellen van een voorverslag
- de studie van het dossier
- het opstellen en het verbeteren van het deskundig verslag
- het opmaken van het fotografisch dossier met commentaar
- het opmaken van het plan
- het neerleggen van het deskundig verslag

 

D. Indien het deskundig onderzoek dient gevoerd te worden op tegenspraak, kan de deskundige in eer en geweten, drie supplementaire uren aanrekenen (volgens de voorziene uurloren van hoofdstuk X) per partij die effectief heeft deelgenomen aan de expertiseverrichtingen, voor alle bijkomende werkzaamheden die niet voorzien zijn in punt B van die afdeling, met name de vergaderingen, de voorbereidingen van de vergaderingen, de tijd noodzakelijk voor het bijeenroepen van de partijen en voor het secretariaat.

 

E. De verplaatsingskosten, de kosten voor het typen van het verslag, het maken van foto's en fotokopieën worden afzonderlijk in rekening gebracht met toepassing van hoofdstuk X.

 

F. De facturen en onkostennota's met betrekking tot de eventuele tussenkomst van derden waarop beroep werd gedaan, worden met de nodige verantwoording in rekening gebracht, overeenkomstig punt C van hoofdstuk XI.

 

HOOFDSTUK VII. EXPERTISES INZAKE ONDERZOEK VAN VEZELS EN HAREN

 

A. Voor het beschrijvend onderzoek en de bewaring van overtuigingsstukken wordt toegekend

 

- voor het eerste voorwerp

44,96

- voor ieder der volgende stukken

11,13

Voor de monsternemingen en de voorbereidende opzoekingen van vezels en haren op overtuigingsstukken Hetzelfde bedrag wordt toegekend voor monsternemingen in een voertuig

31,37

Dit bedrag dekt inzonderheid de kostprijs van de volgende twee prestaties :

 

- het afzonderen van vezels en haren op overtuigingsstukken bij middel van een zelfklevend doorschijnend blad

10,17

- het voorbereidend onderzoek van de monsternemingen (binoculair onderzoek), onderzoek, classificatie, selectie op grond van een macroscopisch onderzoek van de kleur, de lengte en de doorsnede; bewaring van de vezels en de haarmonsters, per doorschijnend blad

9,90

B. Voor het microscopische onderzoek wordt toegekend :

 

Voor de vaststelling van de morfologische karakteristieken, zoals lengte, doorsnede, kleur, concentratie en verdeling van de pigmenten (haar), structuur van het merg (haar), onderzoek van de ontglanzers (vezels), aanduiding van het weven en de fabricage van de vezel, oppervlaktekarakteristieken enz. : per staal

40,80

C. Voor de bijkomende onderzoeken wordt toegekend :

 

1° macroscopisch onderzoek van een schubafdruk : per staal

23,92

2° meting van de medullaire index : voor het macroscopisch onderzoek : per staal

23,92

3° onderzoek van de doorsnede van een vezel/haar door middel van microtomie : onderzoek van de specifieke morfologische karakteristieken : per staal

30,20

4° infraroodmicrospectrometrie : voor de karakterisering van cosmetische producten en de bepaling van de chemische samenstelling van de vezels : per staal

60,99

5° zichtbare microspectrometrie : voor het scheikundig onderzoek van capillaire kleurstoffen en de meting van de kleur van de vezels : per staal

46,97

6° microfluorimetrie : voor het onderzoek van de fluorescentie van vezels en van kleurstoffen voor haren : per staal

46,97

7° meting van de dubbele breking

32,00

8° TLC : voor de scheikundige ontleding van de kleurstoffen (haren en vezels), shampoo en andere capillaire producten :
per staal

61,89

9° meting van het smeltpunt : voor het karakteristieke smeltpunt van de scheikundige aard van vezels : per staal

28,23

10° elektronenmicroscopie : voor het onderzoek van bijzondere kenmerken en misvormingen

104,62

HOOFDSTUK VIII. - ZEKERE BEWERKINGEN INZAKE CRIMINALISTIEK

 

Er wordt toegekend :
I. voor het opsporen van afdrukken ter plaatse, per vordering

30,63

II. voor het nemen van vinger-, palm- of andere afdrukken op een lijk

34,51

III. voor het nemen van dezelfde afdrukken meer dan drie dagen na de dag van het overlijden

46,01

IV. voor het nemen van dezelfde afdrukken na herstel van de vingertoppen, dezelfde bedragen verhoogd met

34,51

V. voor het vergelijken van de opgenomen afdrukken met de vingerafdrukken van personen met name aangeduid in de vordering : a) voor ieder der eerste vergelijkingen

22,94

b) voor ieder der volgende acht

12,20

c) voor ieder der volgende, de vijftigste inbegrepen

3,76

d) voor ieder der volgende, vanaf de eenenvijftigste

1,45

VI. voor het opsporen der kenmerken, tracering en nummering met inkt op de vergrotingen, per identificatie

46,01

VII. voor het afgietsel van een voetspoor en de ontleding

22,94

- per bijkomend afgietsel

9,19

VIII. voor het vergelijken van een afgietsel, tekening of foto van een voetspoor met voeten, schoenen, kousen of sokken, met inbegrip van de beschrijving ervan, voor de eerste drie vergelijkingen

24,48

- voor ieder der volgende

9,19

IX. voor het nemen van een afdruk van een spoor van braak met een tweede afgietsel

22,94

X. voor het vergelijken van een afdruk van een spoor van braak met werktuigen, voor de vergelijking met ieder der eerste drie werktuigen

22,94

- voor de vergelijking met elk der volgenden

9,19

HOOFDSTUK IX. - EXPERTISES VAN VERSCHILLENDE AARD

 

De honoraria van de scheikundigen, dierenartsen en deskundigen in eetwaren, worden vastgesteld overeenkomstig het tarief dat, in toepassing van het ministerieel besluit van 13 december 1974 op de vervalsing van levensmiddelen, vastgesteld is. Deze honoraria omvatten alle kosten van uitvoering der ontledingen, alsook die van de ter zake noodzakelijke benodigdheden.

 

HOOFDSTUK X. - PRESTATIES DIE IN DE LOONSCHAAL NIET VOORZIEN ZIJN

 

Voor de prestaties van deskundigen waarin deze loonschalen niet voorzien, gelden volgende uurlonen : 1° hoogleraren of docenten

90,66

2° specialisten in wetsgeneeskunde

79,24

3° deskundigen houder van een universitair diploma of van een diploma uitgereikt door een erkende instelling van hoger onderwijs van het lange type, bedrijfsrevisoren, accountants

69,11

4° andere deskundigen

53,73

De uurlonen kunnen slechts in uitzonderlijke omstandigheden en voor behoorlijk gegronde redenen worden overschreden, zulks op voorstel van de verzoekende autoriteit en na akkoord van de Minister van Justitie.
Deze bedragen omvatten alle algemene onkosten van de deskundige, met uitzondering van de verplaatsingkosten, van de kosten voor het typen van het verslag, het maken van foto's en fotokopieën, waarvoor volgende vergoedingen worden toegekend :

 

a) verplaatsingen : per kilometer

0,5397

In dat bedrag zijn de wagenkosten en de duur van de verplaatsing begrepen.

 

b) typen : onder getypte bladzijde verstaat men dertig regels die zestig tekens bevatten, spaties inbegrepen.
Het invoegen van de foto's wordt bij de berekening niet in aanmerking genomen.

3,88

Zijn vervat in dit tarief : het herlezen, het collationeren...
De vergoeding geldt voor de originele versie alsmede voor twee afschriften

 

c) fotokopieën : per stuk. Enkel de bijlagen bij het verslag worden vergoed

0,06

d) fotograferen : Analoge kleurenfoto's en zwart-witfoto's

 

formaat 9 x 13 en 10 x 15

1,26

formaat 13 x 18

2,50

Digitale foto's

0,44

Voor de deskundige onderzoeken in verkeer zijn 10 foto's per voertuig alsook 10 foto's van de omstandigheden ter plaatse toegelaten.

 

Indien de deskundige ten behoeve van zijn archief van de foto een dubbel laat maken, kan een bijkomende vaste vergoeding per foto in rekening worden gebracht. Deze foto's moeten niet bij de staat van kosten en honoraria worden gevoegd.

0,30

In de hierboven bedoelde vergoedingen zijn alle kosten inbegrepen, inzonderheid die voor de aankoop van de film, het ontwikkelen en afdrukken van de foto's, het eventuele gebruik van een flitslicht en de afschrijving van het materieel.

 

De BTW die de daaraan onderworpen deskundige heeft betaald, is niet in die vergoeding begrepen, maar deze laatste kan het bedrag van die belasting terugvorderen. Voor de deskundigen die niet onderworpen zijn aan de BTW, worden de vergoedingen met de van toepassing zijnde BTW verhoogd.

 

Een vergoeding wordt verleend voor de werkzaamheden ter voorbereiding van het nemen van microfoto's :

22,14

De vergoeding wordt verleend zonder rekening te houden met het aantal te fotograferen elementen, noch met het aantal genomen foto's, behalve in verband met de ballistische onderzoeken waar zij wordt toegekend naar verhouding van het aantal te identificeren wapens. De foto's worden betaald op de hierboven omschreven wijze

 

Wanneer andere formaten dan de hierboven vermelde zijn aangewend, worden de werkelijke gedragen kosten tegen overlegging van de factuur terugbetaald.

 

HOOFDSTUK XI. - ALGEMENE BEPALINGEN

 

A. Afstapping ter plaatse.
Voor een plaatsopneming en beschrijving ervan, op vordering van het parket, van de onderzoeksrechter of de politie op vraag van het parket, deelneming aan opsporingen, onderzoeken en ondervragingen, voor het opzoeken van sporen en vlekken, wordt x euro toegekend

57,48

Ieder bijkomend uur wordt vergoed overeenkomstig het uurtarief voorzien in hoofdstuk X

 

B. De administratieve verzendingskosten ingevolge het tegensprekelijk karakter van een vonnis of beschikking, geregeld door de artikelen 962 tot 992 van het Gerechtelijk Wetboek, worden aan de deskundigen die deze uitgaven deden, terugbetaald.

 

Er wordt toegekend voor :

 

- een aangetekende brief

8,24

- een gewone brief

3,47

- de verzending van een voorafgaand verslag

3,47

- de verzending van een definitief verslag

3,47

Een kopie van de betrokken briefwisseling dient gevoegd te worden bij het deskundig verslag

 

C. De deskundigen die een beroep doen op derden, hetzij om computersimulaties te maken door middel van computer-software, hetzij om een overzicht van de wegen of een plan op te stellen...., geeft geen recht op een vergoeding.
Ingeval in de vordering uitdrukkelijk is bepaald dat een beroep kan worden gedaan op derden voor bepaalde werkzaamheden, die bovendien nauwkeurig zijn omschreven, kan een afwijking van dat beginsel in overweging worden genomen.
De deskundige schiet de kosten voor en zal deze kunnen terugvorderen op overlegging van de factuur vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs.

 

D. Behoudens de voorziene uitzonderingen, dekken de in dit besluit vastgestelde honoraria alle werkzaamheden en kosten van de deskundigen, namelijk het verslag, het loon van de helpers, kosten voor het typen en correspondentiekosten uitgezonderd deze vermeld in artikel 46.

 

E. Wanneer een CD, DVD of andere informatiedrager is toegevoegd aan het verslag wordt er per drager toegekend :

3,60

   

AFDELING II. - VERTALERS/TOLKEN

 

VERTALERS

 

1-basistarief per regel naar logogrammentaal

0,97

2, 1° -basistarief per woord Nederlands - Frans

0,061

2, 2° basistarief per woord Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, Turkse talen en Romatalen

0,095

2, 3° basistarief andere talen

0,083

   

TOLKEN

 

4 basistarief prestatie

48,91

kilometervergoeding

0,5397

wachttijd

34,65

AFDELING IV. - GEZWORENEN

 

Gezeteld

45,21

Geen zitting

11,15

   

AFDELING V. - GETUIGEN

 

Getuigen

17,64

Getuigen deskundigen

54,38

   

AFDELING VI. - ANDEREN

 

Vervoer van stoffelijke overschotten :

122,10

Bijkomende kilometervergoeding vanaf 16 km

1,20

Gebruik van autopsiezalen :

 

Voor gebruik van een autopsiezaal

86,50

Voor een meer uitgeruste zaal met alle voorzieningen

190,30

Gebruik van een mortuarium : Per dag

17,29

Slotenmakers : Openen van een deur

61,04

Bankinstellingen : Eenvoudige identificatie
Forfaitair bedrag bij bankrekening
(gedetailleerde informatie, historiek en documenten)

Gratuit
Gratis

 

 23,99

Duikers, helmduikers en hondengeleiders

35,27

Robotfoto's (uurloon)

35,27

Erkende bemiddelaars :

 

ereloon per uur (ten belope van max. twintig uur)

47,97

forfaitaire vergoeding per bemiddeling

59,97

Technische raadgever :

 

ereloon per uur (ten belope van max. twintig uur)

47,97

forfaitaire vergoeding voor de gemaakte kosten

59,97

Buitengewone uitgaven

2998,38

Bewaringskosten

599,68

Rogatoire commissies

2998,38

Verplichte vergoeding opgelegd door de rechter aan iedere veroordeelde

53,58

   

AFDELING III. - GERECHTSDEURWAARDERS

 
   

Gerechtsdeurwaarders : indexering van de bedragen in het KB van 23/8/15

 

Forfaitair bedrag (art. 1) voor dagvaarding/betekening op hetzelfde adres

19,05

Vertaling per bladzijde

2,52

Betekening van een akte van verzet tegen een veroordeling tot straf en andere (art. 3)

25,40

Verplaatsingskosten volgens omzendbrief 223 dd. 17/4/14

 

Verplaatsing

 

Gerechtelijk arrondissement WEST-VLAANDEREN

 

Afdeling Brugge

3,58

Afdeling Kortrijk

2,36

Afdeling Veurne

2,87

Afdeling Ieper

4,57

Gerechtelijk arrondissement OOST-VLAANDEREN

 

Afdeling Gent

2,87

Afdeling Dendermonde

2,36

Afdeling Oudenaarde

3,19

Gerechtelijk arrondissement ANTWERPEN

 

Afdeling Antwerpen

2,18

Afdeling Mechelen

2,52

Afdeling Turnhout

2,52

Gerechtelijk arrondissement LIMBURG

 

Afdeling Hasselt

2,87

Afdeling Tongeren

3,04

Gerechtelijk arrondissement LEUVEN

3,90

Gerechtelijk arrondissement BRUSSEL

2,18

Gerechtelijk arrondissement WAALS-BRABANT

5,41

Gerechtelijk arrondissement EUPEN

7,68

Gerechtelijk arrondissement LUIK

 

Afdeling Luik

2,18

Afdeling Verviers

3,58

Afdeling Hoei

5,41

Gerechtelijk arrondissement NAMEN

 

Afdeling Namen

3,40

Afdeling Dinant

8,04

Gerechtelijk arrondissement LUXEMBURG

 

Afdeling Marche-en-famenne

10,10

Afdeling Neufchâteau

5,96

Afdeling Aarlen

3,58

Gerechtelijk arrondissement HENEGOUWEN

 

Afdeling Bergen

2,87

Afdeling Doornik

2,18

Afdeling Charleroi

2,18

 

Tarieven voor de takeling en de stalling van voertuigen
(indexering van de bedragen in de bijlage van omzendbrief 62ter van 20/7/07)
Maximum forfaitaire prijzen zonder BTW die van toepassing zijn op de inbeslagnemingen voor onverzekerd rijden en op het takelen na gerechtelijke vorderingen:


TAKELEN Inbegrepen
- verplaatsing van 1 tot 15 km
- de dag van de takeling

STALLEN
- vanaf de dag na takeling
- tot de dag van vertrek

Van 8 tot 20 uur van ma tot vrij behalve feestdagen

Van 20 tot 8 uur za, zo en feestdagen

Binnen
of
Overdekt

Buiten

TARIEF I
Voertuigen < 3,5 T

Meer dan 15 km: 1,22 € per km

Meer dan 15 km: 1,83 € per km

A. Staanplaats < wagen (bromfietsen, motors, ...)

   

1,22 € per dag

0,62 € per dag

B. Staanplaats = wagen (wagens voor gemengd gebruik, monovolumes, bestelwagens, aanhangwagens, ...)

73,27 €

109,90 €

2,44 € per dag

1,22 € per dag

C. Staanplaats > wagen

   

3,67 € per dag

1,83 € per dag

Vrachtwagens, autobussen en elk ander voertuig vanaf 3,5 T

Meer dan 15 km:
2,15 € per km

Meer dan 15 km:
3,21 € per km

   

TARIEF II
≥ 3,5 T - < 7,5 T

146,53 €

219,78€

4,28 € per dag

2,15 € per dag

TARIEF III
≥ 7,5 T - < 19 T

219,78 €

329,67 €

van geval tot geval: van 4,90 € tot 9,77 € per dag

van geval tot geval: van 2,44 € tot 4,90 € per dag

TARIEF IV
≥ 19 T

293,03 €

439,56 €


TOEPASSINGSVOORWAARDEN:
De geïndexeerde bedragen vermeld in punt 1:
€ 1,22 - € 2,15 - € 18,32 - € 21,38 - € 27,48 - € 12,20 - € 18,32 - € 29,98
De geïndexeerde bedragen vermeld in punt 8:
€ 1,22 - € 2,44 - € 9,77

Lees de volledige tekst van de omzendbrief van 25 september 2018 131/5 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert