Enkele feestdagen naderen: ben ik aan mijn werknemers ten tijde van Corona feestdagloon verschuldigd?

Geschreven door Lisa Schildermans, Argus advocaten, www.argusadvocaten.be

Aangezien er sinds de uitbraak van het coronavirus nog geen wettelijke feestdag plaats vond, heeft u zich deze vraag naar alle waarschijnlijkheid nog niet gesteld.

Binnenkort komen er echter enkele wettelijke feestdagen aan, o.a. Paasmaandag en de “Dag van de Arbeid”, waarvoor de werkgever normalerwijze feestdagloon verschuldigd is.

Ten gevolge van de huidige coronacrisis, zijn veel werknemers ziek of door hun werkgever op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gezet.

Is men als werkgever in deze gevallen nog steeds feestdagloon verschuldigd?

Scenario 1: de werknemer is ziek en ontvangt ziekte-uitkeringen

Conform artikel 12, 3° a) van het KB van 18.04.1974 behoudt een werknemer zijn recht op loon voor de feestdagen die vallen in de periode van 30 kalenderdagen die volgen op de aanvang van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte.

Het is bijgevolg van belang om te weten wanneer de schorsing wegens ziekte exact begon.

Aangezien Paasmaandag dit jaar op 13 april valt, betekent dit bijvoorbeeld dat de werknemer enkel maar recht zal hebben op loon indien de ziekteperiode werd aangevat op of na 15 maart 2020.

Indien de werknemer zijn arbeidsovereenkomst reeds voor 15 maart werd geschorst omwille van ziekte, zal de werknemer geen recht op loon hebben, maar terugvallen op de uitkering van de mutualiteit.

Volg het on demand seminarie Gratis webinar – FAQ Coronavirus en HR-beleid - UPDATE met Emmanuel WAUTERS

Scenario 2: de werknemer ontvangt tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht

Conform artikel 12, 4° b) van het KB van 18.04.1974 behoudt een werknemer zijn recht op loon voor de feestdagen die vallen in de periode van 14 kalenderdagen (i.p.v. 30 dagen) die volgen op de aanvang van de schorsing wegens overmacht.

Opnieuw is het dus van belang om te weten wanneer de schorsing precies begon.

Aangezien Paasmaandag dus op 13 april valt, zal de werknemer bijvoorbeeld in dit scenario enkel maar recht hebben op loon indien de tijdelijke werkloosheid werd aangevat op of na 31 maart 2020.

Indien de werknemer reeds voor 31 maart op tijdelijke werkloosheid werd gezet, zal de werknemer geen recht op loon hebben, maar terugvallen op de werkloosheidsvergoeding van de RVA.

Scenario 3: de werknemer wisselt arbeidsprestaties af met dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Bij afwisseling van arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zal de werknemer zijn recht op loon slechts behouden indien (a) de feestdag valt binnen een periode van 14 kalenderdagen volgend op de start van de tijdelijke werkloosheid, én (b) de feestdag samenvalt met een geplande dag van werkloosheid.

Opgelet! De periode van 14 kalenderdagen dient ononderbroken te zijn. Bijgevolg begint deze periode van 14 dagen telkens opnieuw te lopen wanneer er een dag van werkloosheid volgt op een gewerkt dag.

In voorkomend geval zal de werknemer dus wel recht hebben op loon.

Uiteraard zal de werknemer ook recht hebben op loon indien de feestdag op een normale geplande arbeidsdag valt.

►Lees ook: Nieuwe vragen en antwoorden in FAQ RVA (versie 06.04.2020)

Scenario 4: de werknemer ontvangt tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ingevolge slecht weer, technische stoornis of economische redenen

Voor de werknemers die tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ingevolge slecht weer of een technische stoornis ontvangen, en de arbeiders die tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens economische redenen ontvangen, geldt de beperking van de eerste 14 of 30 kalenderdagen niet.

Conform artikel 13 van het KB van 18.04.1974 is de werkgever immers verplicht om aan deze werknemers elke feestdag te betalen die samenvalt met een dag van tijdelijke werkloosheid.

Afhankelijk van het aantal reeds aangegeven dagen van tijdelijke werkloosheid, is de werkgever echter enkel het belastbaar loon (brutoloon verminderd met de sociale zekerheidsbijdragen van de werknemer) verschuldigd voor een aantal feestdagen:

 

Aantal werkloosheidsdagen vanaf 1 januari

Aantal feestdagen waarvoor de WG het loon zonder RSZ betaalt

 

5 dagen/week

 

6 dagen/week

0

Van 0 tot 25

Van 0 tot 31

1

26 tot 50

31 tot 60

2

51 tot 75

61 tot 90

3

76 tot 100

91 tot 120

4

101 tot 125

121 tot 150

5

126 tot 150

151 tot 180

6

151 tot 175

181 tot 210

7

176 tot 200

211 tot 240

8

201 tot 225

241 tot 270

9

Vanaf 226

Vanaf 271

 

Voor bedienden die werkloosheidsuitkeringen ingevolge economische redenen ontvangen, gelden dezelfde regels voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.