Engelstalige facturen voor grensoverschrijdende transacties mogelijk

Geschreven door Lexalert
Foto: Ken Banks

De Taalwet van 1966 bepaalt dat "voor de akten en bescheiden, die voorgeschreven zijn bij wetten en reglementen, gebruiken de private nijverheids-, handels- en financiebedrijven de taal van het gebied waar hun exploitatiezetel of onderscheiden exploitatiezetels gevestigd zijn". In de praktijk betekent dit dat een bedrijf gevestigd in Vlaanderen in het Nederlands moet factureren, een Waals bedrijf in het Frans en dat een Brussels bedrijf de keuze heeft. Een Engelstalige factuur naar een buitenlandse klant sturen is uit den boze. Een meertalige factuur of een vertaling bij de factuur zijn wel mogelijk.

In aanvulling hierop stelt het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 1973 dat „[d]e te gebruiken taal voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, [...] het Nederlands [is]” en dat „De stukken of handelingen, die in strijd zijn met de bepalingen van dit decreet, zijn nietig. De nietigheid wordt ambtshalve door de rechter vastgesteld."

Meer hierover in het artikel: De taal van de factuur - evident in de taal van de klant of toch niet...

Op 21 juni 2016 deed het Europees Hof van Justitie een uitspraak in de zaak New Valmar BVBA tegen Global Pharmacies Partner Health Srl.

De feiten zien eruit als volgt:

Op 12 november 2010 sloten New Valmar, een te Evergem (België) gevestigde vennootschap naar Belgisch recht, en GPPH, een te Milaan (Italië) gevestigde vennootschap naar Italiaans recht, een overeenkomst waarbij laatstgenoemde werd aangesteld als de exclusieve concessiehouder van New Valmar in Italië voor de distributie van kinderartikelen. Deze overeenkomst liep tot en met 31 december 2014.

New Valmar heeft bij aangetekend schrijven van 29 december 2011 deze overeenkomst voortijdig beëindigd, met ingang van 1 juni 2012.

Bij dagvaarding van 30 maart 2012 heeft New Valmar de rechtbank van koophandel Gent verzocht GPPH te veroordelen tot betaling van een bedrag van ongeveer 234 192 EUR ter voldoening van een aantal onbetaalde facturen.

Als verweer tegen de vordering van New Valmar heeft GPPH de nietigheid van de facturen die aan de orde zijn in het hoofdgeding aangevoerd, op grond dat deze facturen „akten en bescheiden die voorgeschreven zijn bij de wetten en reglementen” zijn in de zin van de taalwet bestuurszaken en het taaldecreet (hierna, samen: „regeling in het hoofdgeding”) en in strijd waren met de in die regeling neergelegde voorschriften van openbare orde, aangezien behoudens de identiteitsgegevens van New Valmar en de btw- en bankgegevens, alle vermeldingen op die facturen, met inbegrip van de algemene voorwaarden, in een andere taal dan het Nederlands waren opgesteld, namelijk het Italiaans, ofschoon New Valmar in het Nederlandse taalgebied van het Koninkrijk België is gevestigd.

De rechter stelde hiervover een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie.

Het Hof stelt dat : Artikel 35 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een regeling van een gefedereerde eenheid van een lidstaat, zoals de Vlaamse Gemeenschap van het Koninkrijk België, die elke onderneming die haar exploitatiezetel op het grondgebied van deze eenheid heeft, de verplichting oplegt om voor alle vermeldingen op facturen betreffende grensoverschrijdende transacties uitsluitend de officiële taal van deze eenheid te gebruiken, op straffe van door de rechter ambtshalve vast te stellen nietigheid van deze facturen.

Conclusie

Voor grensoverschrijdende transacties zijn anderstalige (bijvoorbeeld Engelstalige) facturen dus mogelijk.

Lees de volledige tekst van het arrest C-15/15 New Valmar BVBA tegen Global Pharmacies Partner Health Srl. van 21 juni 2016