Invoeren eBox voor arbeidsrechtelijke documenten

Geschreven door Lexalert

Het wetsontwerp van 7 januari 2019 voorziet ten eerste in een solide wettelijke basis voor het gebruik van de eBox. Het voorziet onder meer dat de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox dezelfde rechtsgevolgen tot stand brengt als de uitwisseling op niet elektronische dragers en dat deze uitwisseling wordt geacht te voldoen aan een eventuele verplichting tot gebruik van een aangetekende zending. Ten tweede wordt het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de eBox geregeld. Tenslotte wordt ook een wettelijk kader voor de erkenning van private dienstenaanbieders die de elektronische berichten van overheidsinstanties kunnen ontsluiten voorzien.

Een vlotte betrouwbare elektronische communicatie van de overheid met burgers en ondernemingen is een belangrijke pijler voor digitale transformatie.

Efficiënte gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties met respect voor de persoonlijke levenssfeer kreeg een wet telijk kader met de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator. Elektronische identificatie van burgers, transnationaal en nationaal, kreeg een wettelijk kader met de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie. Veilige elektronische communicatie met de overheid stimuleren is een volgende stap in het vormgeven van de digitale transformatie van de overheid.

Dit voorontwerp creëert een wettelijk kader voor het elektronisch uitwisselen van berichten tussen tussen overheidsinstanties (gebruikers) en natuurlijke personen, ondernemingen of andere overheidsinstanties.

Doel van de eBox

Via eBox kunnen overheidsinstanties (gebruikers) op een elektronische manier berichten uitwisselen met natuurlijke personen, ondernemingen en andere overheidsinstanties.

De eBox voor burgers wordt aangeboden door de federale overheidsdienst bevoegd voor digitale agenda en is een dienst die gebruikers toelaat om elektronische berichten uit te wisselen met natuurlijke personen. Deze natuurlijke personen kunnen kiezen voor elektronische communicatie via eBox met alle overheidsinstanties die aangesloten zijn.

Ander interessant artikel: Productenlijst ecocheques 2019

De eBox voor ondernemingen wordt aangeboden worden door Rijksdienst voor sociale zekerheid en is een dienst die gebruikers toelaat om elektronische berichten uit te wisselen met houders van een ondernemingsnummer. Deze houders van een ondernemingsnummer worden desgevallend door specifieke sectorale regelgeving opgelegd worden om de eBox te gebruiken.

De doelstelling van de eBox is enerzijds om de beslissing van de regering van 20 juli 2016 om burgers/ ondernemingen een centrale, betrouwbare en moderne plaats voor de uitwisseling van berichten met de overheidsdiensten aan te bieden, uit te voeren. Anderzijds wil men ook een tool aanreiken aan de overheidsdiensten om de verzending van officiële berichten te dematerialiseren en dus de postkosten aanzienlijk te verminderen (brieven en aangetekende brieven). Tenslotte zal de overheid een bijkomend voordeel genieten dankzij de schaalvoordelen die voortvloeien uit een mutualisering van de kosten voor de bewustmaking van de bevolking.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 7 januari 2019 inzake elektronische uitwissiling van berichten via de eBox