Einde woonbonus vanaf 1 januari 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: Carl Campbell  

In het Regeerakkoord 2019-2024 van de nieuwe Vlaamse Regering wordt de uitdoving van de geïntegreerde woonbonus aangekondigd. Het Regeerakkoord voorziet in een tax shift van het hebben van een woning, naar het verwerven van een woning.

Opgelet: De uitdoving van de geïntegreerde woonbonus moet eerst nog worden behandeld door het Vlaams Parlement.

Vanaf 1 januari 2020:

  • komen nieuwe leningen niet langer in aanmerking voor de woonbonus
  • wordt het tarief van de registratiebelasting met 1% verlaagd. Concreet zal het tarief dalen van 7% naar 6% voor de aankoop van de enige gezinswoning. Het tarief daalt zelfs naar 5% voor wie een ingrijpende energetische renovatie uitvoert.

Om te bepalen welk fiscaal regime van toepassing is, is voor de woonbonus de datum van de authentieke leningsakte bepalend:

  • Tekent u uiterlijk op 31 december 2019 de leningsakte bij de notaris, dan kunt u nog genieten van de geïntegreerde woonbonus.
  • Dateert de authentieke leningsakte van na 31 december 2019, dan zult u de geïntegreerde woonbonus niet meer kunnen genieten.
  • Als er geen authentieke hypothecaire leningsakte verleden wordt (bv. bij een wederopname op een bestaande lening), dan geldt de datum van aanvaarding van het kredietaanbod als datum van de lening. De wederopname wordt immers als een nieuwe lening beschouwd.
  • Voor bestaande leningen blijft de woonbonus gewoon behouden. U behoudt het recht op de woonbonus zolang u aan bovenvermelde voorwaarden voldoet.

Voor de verlaging van de registratiebelasting is de datum van de verkoopovereenkomst determinerend. De datum van de notariële akte is daarbij dus niet bepalend.

Procedure

Om recht te hebben op de belastingvermindering vermeldt u op uw belastingaangifte onder de juiste rubriek het bedrag van de door u betaalde interesten en kapitaalaflossingen.

U hebt hiervoor wel de noodzakelijke fiscale attesten van uw kredietverstrekker nodig.

Lees ook: FAQ Vlabel stopzetting woonbonus vanaf 1 januari 2020

Bedrag

Basisbedrag

De uitgaven voor uw hypothecaire lening kunnen in rekening gebracht worden voor een basisbedrag van 1.520 euro als de lening werd aangegaan voor de eigen, maar niet-enige woning. Op dit bedrag zal dan een tarief van 40% worden toegepast om de concrete belastingvermindering te kunnen berekenen (belastingvermindering bedraagt maximaal 1.520 euro x 40% = 608 euro).

Als een deel van de lening niet gewaarborgd is door een hypothecaire inschrijving (bv. hypothecair mandaat of volmacht), zullen de uitgaven die betrekking hebben op dat deel van de lening niet in aanmerking komen voor het belastingvoordeel.

Opgelet: Voor de enige en eigen woning kunt u voor leningen aangegaan vóór 1 januari 2016 genieten van de woonbonus.

Verhogingen

Als de woning tevens uw enige woning is op het ogenblik dat u de hypothecaire lening aangaat, zult u ook kunnen genieten van een verhoging van het basisbedrag met 760 euro, en dit gedurende 10 jaar te rekenen vanaf het jaar waarin u de lening bent aangegaan (belastingvermindering bedraagt maximaal [1.520 euro + 760 euro] x 40% = 912 euro).

Als u op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin u de hypothecaire lening bent aangegaan 3 kinderen of meer ten laste hebt, kunt u gedurende 10 jaar ook genieten van een bijkomende verhoging van 80 euro (belastingvermindering bedraagt maximaal [1.520 euro + 760 euro + 80 euro] x 40% = 944 euro).

Alleenstaand of samenwonend

Het basisbedrag en de eventuele verhogingen worden toegepast per belastingplichtige. Ook de voorwaarden om van het basisbedrag en van de eventuele verhogingen te genieten worden per belastingplichtige gecontroleerd.

Als een koppel samen een hypothecaire lening aangaat, kunnen beide partners afzonderlijk uitgaven inbrengen ten bedrage van maximaal het basisbedrag en eventuele verhogingen, bijvoorbeeld:

  • Een gehuwd koppel zonder kinderen koopt een (eigen) woning aan en gaat hiervoor een lening aan in 2017. De ene partner heeft al een woning, de andere niet. Als beide partners aan alle voorwaarden voldoen, kan de eerste partner enkel uitgaven ten belope van het basisbedrag inbrengen (1.520 euro) en de tweede partner het basisbedrag + de verhoging voor enige woning (1.520 euro + 760 euro = 2.280 euro).

Bij de aangifte is er wel een onderscheid tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden enerzijds en feitelijk samenwonenden anderzijds:

  • gehuwden en wettelijk samenwonenden die een gemeenschappelijke aangifte indienen en die samen een lening zijn aangegaan waarvoor beiden recht hebben op de geïntegreerde woonbonus, mogen het totale bedrag van de door hen beiden betaalde interesten en kapitaalaflossingen in aanmerking nemen. Die uitgaven moeten per belastingplichtige beperkt worden in functie van de maximale bedragen (basisbedrag, eventueel verhoogd). Zij kunnen, binnen bepaalde grenzen, de lasten vrij verdelen voor zover zij samen eigenaar zijn van de woning en dit ongeacht ieders eigendomsaandeel.
  • feitelijk samenwonenden: De uitgaven komen voor de belastingvermindering in aanmerking ten belope van het eigendomsaandeel dat elke feitelijk samenwonende heeft in de woning.