Einde verplichting syndici om lijst mede-eigendommen naar BIV te sturen

Geschreven door Lexalert
Foto: Nicolas Nova  

De wet van 21 december 2018 (B.S. 22 januari 2018) met betrekking tot de deontologie van syndici voorziet in volgende doelstellingen:

  •  de tuchtprocedure het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) transparanter te maken; 
  • de klagers meer actiemiddelen te geven;
  • het BIV meer slagkracht te geven om op te treden tegen oneerlijke vastgoedmakelaars en
  • de cliënten van vastgoedmakelaars te beschermen tegen de insolvabiliteit van deze laatsten door het invoeren van een wettelijke regeling inzake de kwaliteitsrekening;
  • een administratieve vereenvoudiging voor syndici door het schrappen van de verplichting tot het verzenden van de lijsten van door hen beheerde verenigingen van mede-eigenaars aan het BIV.

Hieronder gaan we in op de verplichting tot het verzenden van lijsten.

Syndici zijn verplicht om uiterlijk op 1 januari van elk jaar de lijst van mede-eigendommen waarvan zij syndicus zijn aan het Instituut over te zenden. Deze verplichting betreft alle professionele syndici, zowel deze ingeschreven bij het BIV als deze die een vrij beroep. Deze bepaling is overbodig geworden daar een koninklijk besluit van 15 maart 2017. Dit koninklijk besluit is op 1 april 2017 in werking getreden. Het verplicht elke vereniging van mede-eigenaars het mandaat van zijn syndicus te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen door een ondernemingsloket naar keuze.

Het koninklijk besluit voorziet in een overgangsperiode van een jaar. De wet voorziet ook in een overgangsbepaling die deze verplichting herneemt tot op het moment van het verlopen van de overgangsperiode voorzien in het bovenvermelde koninklijk besluit (deze periode zou een jaar kunnen verlengd worden tot twee jaar maximum). De syndicus wordt echter vrijgesteld van de verplichting tot verzending van de lijst vanaf het moment dat hij ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor elke vereniging van mede-eigenaars waarvan hij syndicus is.

De wet treedt in werking op 1 februari 2018

Lees de volledige tekst van de wet van 21 december 2017 tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar