Effectentaks vanaf 1 januari 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: 24oranges.nl  

In de kamer werd op 11 december 2017 het wetsontwerp neergelegd dat de effectentaks invoert. Deze taks treedt op 1 januari 2018 in werking. 

Deze wet heeft tot doel om vanaf 1 januari 2018 een taks in te voeren op effectenrekeningen van natuurlijke personen die, wat de rijksinwoners betreft, zowel in België als in het buitenland gehouden worden, en, wat de niet-inwoners betreft, in België worden gehouden, en waarbij diens aandeel in de totale gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten 500 000 euro of meer bedraagt.

In lijn met het zomerakkoord wordt deze taks ingevoerd met het oog op een meer rechtvaardig fiscaal beleid, doordat enkel het aandeel van de titularis in één of meerdere effectenrekeningen geviseerd wordt waarvan de gemiddelde waarde 500 000 euro of meer bedraagt, uitgezonderd het aandeel in de gemiddelde waarde dat gehouden wordt in het kader van een levensverzekering of een regeling voor pensioensparen. Hierdoor wordt er vermeden dat de burger die voorziet in een aanvullende regeling voor zijn wettelijk pensioen negatieve gevolgen ondervindt van de invoering van deze taks. De grens van 500 000 euro werd vastgesteld opdat in lijn met dit gedachtegoed enkel de grotere vermogens zouden belast worden. Deze grens is vrij ruim genomen aangezien er op dit moment nog geen vermogenskadaster bestaat waarop men zich kan baseren voor het bepalen van een grens vanaf wanneer men een “groter vermogen” heeft. Deze grens is dan ook niet willekeurig vastgelegd maar houdt rekening met het doel van een rechtvaardige belasting met het oog op een budgettair rendement. De taks wordt geheven op het gehele bedrag van de gemiddelde waarde vanaf het moment dat deze waarde 500 000 of meer bedraagt.

Het uitgangspunt van deze taks is dat de aangifte en betaling van de taks steeds gebeurt door een Belgische tussenpersoon voor rekening van de titularis indien het aandeel van de titularis in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op de effectenrekeningen bij deze Belgische tussenpersoon 500 000 euro of meer bedraagt. In lijn met dit uitgangspunt is er een optie voorzien voor de titularis om een verklaring tot inhouding te doen (die onder elektronische vorm kan gebeuren) wanneer de titularis bij verschillende Belgische tussenpersonen effectenrekeningen aanhoudt en vermoedt dat zijn aandeel in de totale waarde van belastbare financiële instrumenten 500 000 euro of meer bedraagt. Enkel indien de titularis nagelaten heeft om de inhouding te laten doen door de tussenpersoon zal de titularis zelf verantwoordelijk zijn voor aangifte en betaling van de taks.

De taks op de effectenrekening wordt ingevoerd met het oog op een meer rechtvaardig fiscaal beleid. Dezelfde redenering gaat op voor de hervorming van de vennootschapsbelasting. De efficiëntie en rechtvaardigheid van de huidige structuur komt meer en meer onder druk te staan. Verschillende speciale regimes, aftrekposten en systemen komen onder vuur te liggen. Bovendien worden de regels in toenemende mate geharmoniseerd op het niveau van de Europese unie en zijn er ook in toenemende mate aanbevelingen van de OESO. Een evolutie die België dwingt de historische strategie van fiscale niches in de Belgische vennootschapsbelasting te herzien.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 11 december 2017 houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen