Draaiboek sociale verkiezingen 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: Tim Reckmann

De wet van 4 april 2019 m.b.t. de sociale verkiezingen bevat in bijlage het draaiboek. U vindt het hieronder.

De data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien.

X: Dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.

X+7: Bezwaar ingediend bij de ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan, bij de werkgever in verband met de kiezerslijsten, de vaststelling van een aantal mandaten voor de ondernemingsraad en per categorie , de lijst van het leidinggevend personeel, van de kaderleden.

X+14: Beslissing van de ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan de werkgever, over de ingediende bezwaren en in geval van wijziging de aanplakking van de rechtzettingen

X+21: Beroep ingesteld bij de bevoegde arbeidsrechtbank tegen de kiezerslijsten, de vaststelling van het aantal mandaten voor de ondernemingsraad en per categorie, de lijst van het leidinggevend personeel, de lijst van het kaderpersoneel

X+28:

 • Beslissing van de arbeidsrechtbank
 • Indien nodig, een rechtzetting van de aanplakking op X
 • Definitieve afsluiting van de kiezerslijsten, van de vaststelling van het aantal mandaten voor de ondernemingsraad en per categorie, van de lijst van het leidinggevend personeel, van de lijst van het kaderpersoneel

X+35:

 • Indien van de kandidatenlijsten
 • Beslissing door de werkgever om de kiesprocedure stop te zetten wanneer geen enkele kandidaat werd voorgedragen

X+40:

 • Aanplakking door de werkgever van een bericht dat de namen van de kandidaten vermeldt
 • Aanwijzing van de voorzitter en van de plaatsvervangende voorzitter

X+47: Klacht met betrekking tot de kandidatenlijsten en intrekking kandidaturen

X+48: Verzending door de werkgever van de klachten naar de betrokken representatieve organisaties van werknemers en kaderleden

Lees ook: Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

X+54:

 • Eventuele wijzigingen van de kandidatenlijsten
 • Aanwijzing door de voorzitter van elk stembureau van zijn secretaris en van een plaatsvervangende secretaris
 • Aanwijzing door de ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan, door de voorzitter, van 4 bijzitters

X+56:

 • Aanplakking door de werkgever van de eventueel gewijzigde kandidatenlijsten
 • Akkoord van de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties over de stemming per brief

X+60: Aanplakking door de ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan, door de werkgever van een bericht dat de samenstelling van de stembureaus en de indeling van de kiezers per bureau aankondigt

X+61: Beroep tegen de kandidatenlijsten

X+70: Aanwijzing van de getuigen door de representatieve organisaties die de kandidaten hebben voorgedragen

X+75:

 • Beslissing van de arbeidsrechtbank inzake het beroep tegen de kandidatenlijsten
 • Beslissing door de werkgever om de kiesprocedure stop te zetten wanneer de arbeidsrechtbank alle kandidaturen geannuleerd heeft

X+76: Eventuele vervanging van de kandidaten

X+77:

 • Definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten en aanplakking door de werkgever
 • De ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan, de werkgever met het akkoord van alle leden van de vakbondsafvaardiging, schrapt de werknemers die geen deel meer uitmaken van de onderneming van de kiezerslijsten

X+79: Stopzetting van de kiesprocedure

X+80:

 • Overhandiging of verzending van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen
 • Verzending door de voorzitters van de stembureaus van de oproepingsbrieven en de stembiljetten in geval van stemming per brief

X+82: Verzending van de oproepingsbrief bij een ter post aangetekende brief, of op de wijze bepaald bij unaniem akkoord van de raad, bij ontstentenis van een bewijs van ontvangst door de bestemmeling van de oproepingsbrief verzonden via een ander middel

X+90:

 • dag van de verkiezingen en stemopneming
 • verzending door de voorzitter van het origineel van de PV’s naar de Directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van een afschrift van de PV’s naar de werkgever en naar de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties

Y+1 : overhandiging, door de voorzitter aan de werkgever, van de documenten die voor de verkiezingen hebben gediend

Y+2 : aanplakking van de samenstelling van de ondernemingsraad door de werkgever

Y+15 : beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de verkiezingen of van de beslissing de procedure stop te zetten of een verzoek tot verbetering van de resultaten van de verkiezingen, of tegen de afvaardiging van de werkgever

 

Y+25 : bewaring door de werkgever van de documenten die gediend hebben voor de verkiezingen:

Y+69 : beslissing van de arbeidsrechtbank

 

Y+84 : beroep

Y+86 : einde van de verplichte aanplakking van het bericht met de aankondiging van de verkiezingsuitslagen en het bericht met de plaats waar de verschillende andere documenten kunnen worden geraadpleegd

Y+144: Beslissing van het arbeidshof

 • De persoon of dienst belast met het versturen of het ronddelen van de oproepingsbrieven voor de verkiezing
 • Er wordt op de dag van de verkiezingen elektronisch gestemd Nee/Ja

Sociale verkiezingskalender 2020 vindt u hier