Doelgroepenvermindering: Toezicht en handhaving

Geschreven door Lexalert
Foto: Daniel Lobo  

Via het ontwerp van decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid beoogt de Vlaamse regering het doelgroepenbeleid te hervormen. In de toekomst zal dit beperkt worden tot drie groepen: jonge en oudere en personen met een arbeidshandicap.

De regionalisering van het doelgroepenbeleid, evenals de wettelijke verankering van de federale instellingen als operator, noodzaken de gewesten en de federale overheid om meer of nauwer samen te werken. Dit is ook het geval op het vlak van toezicht en handhaving.

Hierop anticiperend werden binnen de schoot van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en in overleg met de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) gesprekken opgestart tussen de federale en regionale sociale inspectiediensten.

In het voorliggende ontwerp van decreet wordt een wettelijke basis gecreëerd zodat de afdeling Toezicht en Handhaving van het departement Werk en Sociale Economie kan optreden voor de bevoegdheden die in kader van het doelgroepenbeleid met de zesde staatshervorming werden overgedragen (zie memorie van toelichting bij Bijz. W.    met betrekking tot de zesde staatshervorming van 6 januari 2014, p. 116 e.v.). We voorzien dit zowel in de toepasselijke federale wetten (artikel 12 tot en met 19 en 21 van het ontwerp) als in het Vlaamse inspectiedecreet (artikel 20 ontwerp). We volgen hierbij de bepalingen die in de Bijzondere Wet van 6 januari 2014 onder doelgroepenbeleid werden geplaatst, met uitzondering van de materies die al opgenomen werden in het decreet van 24 april 2015 houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en  houdende diverse bepalingen inzake  het  beleidsdomein Werk en Sociale Economie alsook de federale programma’s inzake de sociale economie.

Gezien de specifieke situatie van het doelgroepenbeleid is het de bedoeling om – met respect van ieders bevoegdheden – de werking en het beleid van de federale en regionale sociale inspectiediensten op het terrein inzake doelgroepenbeleid (meer) op mekaar af te stemmen, en zo mogelijk een samenwerkingsprotocol af te sluiten.

Meer info over de doelgroepenvermindering: