Doelgroepenvermindering: Rekenregels

Geschreven door Lexalert
Foto: blair_25  

Via het ontwerp van decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid beoogt de Vlaamse regering het doelgroepenbeleid te hervormen. In de toekomst zal dit beperkt worden tot drie groepen: jonge en oudere en personen met een arbeidshandicap. Hier leest u meer over de toegepaste rekenregels. 

De keuze voor de multifunctionele aangifte gaat gepaard met een aantal rekenregels. Als het Vlaams gewest zou overwegen om van bepaalde van deze rekenregels af te wijken (vb. de looncomponenten), zou dit de eenvoud en transparantie van het doelgroepenbeleid niet ten goede komen. Werkgevers en sociale secretariaten zijn  vertrouwd met  de  huidige rekenregels en  kunnen, omdat deze op dezelfde manier berekend worden, de voordelen van een federale vermindering  van  de  werkgeversbijdragen  en  een  Vlaamse doelgroepvermindering tegen elkaar afwegen.

De multifunctionele aangifte gebeurt op kwartaalbasis. De implementatie van nieuw beleid of  wijzigingen kan  dan  ook enkel  bij de start van  een  nieuw kwartaal. Aangezien de doelgroepverminderingen ook op kwartaalbasis worden toegekend, moeten we hier rekening mee houden bij de uitwerking van de criteria. De loongrenzen die de Vlaamse Regering voor jonge en oudere werknemers zal hanteren moeten dan ook als refertekwartaallonen uitgedrukt.

Voor de berekening van de verschuldigde bijdragen aan de sociale zekerheid hanteert de multifunctionele aangifte een specifieke samenstelling van het loon, waarbij rekening wordt gehouden met o.a. de verschillende looncomponenten die gebonden  zijn  met  prestaties  (bv.  premie  voor  nachtwerk,  premie  voor ploegwerk, loon voor de overuren,...) en andere looncomponenten zoals de eindejaarspremies.

De forfaitaire bedragen worden toegekend bij een volledig kwartaal met voltijdse prestaties. Voor een werknemer die niet het volledige kwartaal of niet met voltijdse prestaties tewerkgesteld wordt, bevat het stelsel een aantal correctiefactoren waardoor de doelgroepvermindering van een deeltijdse werknemer niet proportioneel vermindert of vermeerdert met zijn prestaties.

Zoals eerder aangehaald, wordt de doelgroepvermindering pas berekend na de toepassing  van  de  structurele  vermindering.  Beslissingen  van  de  federale regering om de structurele vermindering te versterken, zoals voorzien in het competiviteitspact, betekenen een algemene loonkostenverlaging voor alle werknemers en heeft een budgettaire impact op de Vlaamse doelgroepverminderingen.  Ook  wijzigingen  aan  de  federale  doelgroep-  of sectorale verminderingen kan de keuze van werkgevers beïnvloeden, aangezien bovenop de structurele vermindering de werkgever één andere vermindering van de werkgeversbijdragen (doelgroep- of sectorale verminderingen) kan kiezen.

Meer info over de doelgroepenvermindering: