Doelgroepenvermindering: Personen met een arbeidshandicap

Geschreven door Lexalert
Foto: Crystian Cruz  

Via het ontwerp van decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid beoogt de Vlaamse regering het doelgroepenbeleid te hervormen. In de toekomst zal dit beperkt worden tot drie groepen: jonge en oudere en personen met een arbeidshandicap. Hieronder meer over de doelgroepenvermindering voor personen met een arbeidshandicap. 

Om de personen met een arbeidshandicap aan het werk te houden en hun aanwerving te bevorderen, zal  de Vlaamse Ondersteuningspremie (besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap), ook wel VOP genoemd, verder ingezet worden.

Thans wordt deze tegemoetkoming aan personen met een arbeidshandicap integraal beheerd door de VDAB, op grond van het VDAB-decreet van 7 mei 2004 (artikel 5, 5°) en het uitvoeringsbesluit van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap.

Per 1 juli 2016 zal het beheer van de VOP worden toevertrouwd aan het Departement  Werk  en  Sociale  Economie  en  zal  de  rol  van  de  VDAB  zich toespitsen op de attestering van de personen met een arbeidshandicap en het evalueren van het rendementsverlies bij de verlenging of verhoging van de ondersteuning.  In  het  ontwerp  wordt  voorzien  in  een  nieuwe  decretale onderbouw voor de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP).

De VOP compenseert het rendementsverlies van de aanwerving of tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap gedurende een periode van vijf jaar (die verlengbaar is na evaluatie door de VDAB) en dit zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. De VOP wordt volgens de huidige modaliteiten verder gezet en de Vlaamse Regering zal in het kader van de doorstroom uit de sociale economie in een uitbreiding van de doelgroep voorzien. Verder worden een aantal procedurele aanpassingen voorzien gezien het beheer vanaf 1 juli 2016 door het Departement WSE wordt opgenomen. Dit betekent dat we een wijziging aan het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap voorzien.

Meer info over de doelgroepenvermindering: