Doelgroepenvermindering: Oudere werknemers

Geschreven door Lexalert
Foto: Willy Verhulst  

Via het ontwerp van decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid beoogt de Vlaamse regering het doelgroepenbeleid te hervormen. In de toekomst zal dit beperkt worden tot drie groepen: jonge en oudere en personen met een arbeidshandicap. Lees meer over oudere werknemers. 

Momenteel worden de doelgroepverminderingen voor oudere werknemers via de RSZ toegekend op basis van de leeftijd van de werknemer. Enkel werkgevers die werknemers van RSZ-categorie 1 (=privésector) tewerkstellen komen in aanmerking. Dit betekent dat werkgevers uit de non-profitsector (categorie 2) en de beschutte werkplaatsen (categorie 3) niet in aanmerking komen voor deze doelgroepvermindering.  Die  werkgevers  kunnen  gebruik  maken  van   een specifieke structurele vermindering en de sociale maribel.

Het voorliggend ontwerp van decreet wijzigt de huidige doelgroepvermindering voor oudere werknemers op een aantal vlakken. Zo wordt de leeftijd, conform het Vlaams regeerakkoord, opgetrokken tot 55 jaar. Het toepassingsgebied van de werkgevers blijft voor het overige integraal ongewijzigd.

Meer info over de doelgroepenvermindering:

Bij de oudere werknemers zal bij het toekennen van de doelgroepvermindering een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de zittende werknemers en aanwervingen van de niet-werkende werkzoekenden. De bedoeling is om de aanwerving van niet-werkende werkzoekenden 55-plussers te stimuleren. Uit gegevens van de VDAB blijkt dat de uitstroom naar werk van niet-werkende werkzoekenden ouder dan 55 jaar lager is dan de uitstroom bij jongere leeftijdsgroepen. Bij de inwerkingtreding van die specifieke doelgroepvermindering zal de regelgeving inzake de tewerkstellingspremie 50+ (Besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie) worden opgeheven aangezien beide maatregelen dezelfde finaliteit nastreven, namelijk het verhogen van de tewerkstellingskansen van oudere werkzoekenden.

Het  ontwerp  van  decreet  machtigt  de  Vlaamse Regering  om  de  hoogte  en duurtijd van de doelgroepverminderingen vast te stellen, zodat flexibel kan ingespeeld op evoluties van de arbeidsmarkt.