Doelgroepenvermindering: Jonge werknemers

Geschreven door Lexalert
Foto: Maria  

Via het ontwerp van decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid beoogt de Vlaamse regering het doelgroepenbeleid te hervormen. In de toekomst zal dit beperkt worden tot drie groepen: jonge en oudere en personen met een arbeidshandicap. Hier leest u meer over de doelgroepvermindering voor jonge werknemers. 

Het huidige federale beleid beperkt de doelgroepverminderingen voor jongeren tot de laaggeschoolden (en een kleine groep van langdurig werkloze middengeschoolden), en houdt een relatief hoge loongrens aan. Het ontwerp van decreet breidt het scholingscriterium uit naar alle laag- en middengeschoolden, en stelt een door de Vlaamse Regering te bepalen loongrens voorop.

Het nieuwe doelgroependecreet voorziet dat de werkgevers gebruik kunnen maken van een vermindering van de werkgeversbijdragen bij de aanwerving van laag- of middengeschoolde jonge werknemers die aan welbepaalde, door de Vlaamse Regering vast te stellen, loongrenzen voldoen. Het decreet machtigt de Vlaamse Regering om de forfaitaire bedragen te bepalen zodat de Vlaamse Regering  vlot  kan  inspelen  op  evoluties  van    de  arbeidsmarkt,  zoals  een verhoging van het scholingsniveau of de werkzaamheidsgraad van jongeren. Verder wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om te bepalen wanneer de loongrens wordt toegepast (zie verder).

In  het  huidige  beleid  kunnen  werkgevers  van  een  doelgroepvermindering genieten tot het kalenderjaar waarin de jongere 18 jaar is, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de deeltijds lerenden of het hebben van een arbeidsovereenkomst. Pas vanaf het kalenderjaar dat de jongere 19 jaar wordt, begint de termijn voor de doelgroepvermindering te lopen.

Het nieuwe doelgroepenbeleid schrapt die leeftijdsgrens van 18 jaar. Tijdens de periode van deeltijds leren en werken geniet de werkgever een doelgroepvermindering voor de leerling, zonder dat die periode als leerling in rekening wordt genomen voor de doelgroepvermindering als jonge werknemer.

Dit betekent dat bij een aanwerving na de periode van leren en werken bij eenzelfde werkgever die werkgever nog steeds beroep kan doen op de doelgroepvermindering voor jonge werknemers.

Meer info over de doelgroepenvermindering: