Doelgroepenvermindering: Informatie-uitwisseling

Geschreven door Lexalert

Via het ontwerp van decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid beoogt de Vlaamse regering het doelgroepenbeleid te hervormen. In de toekomst zal dit beperkt worden tot drie groepen: jonge en oudere en personen met een arbeidshandicap. Hier leest u meer over de informatie-uitwisseling. 

De werkgeversbijdrageverminderingen worden verwerkt tijdens het proces van de multifunctionele aangifte. De RSZ en de DIBISS vragen dat alle gegevens die geen deel uitmaken van de multifunctionele aangifte, zoals scholingsgegevens, hen elektronisch ter beschikking worden gesteld. Zowel voor de doelgroepvermindering voor jonge werknemers als de doelgroepvermindering voor oudere werknemers zal de VDAB instaan voor de afbakening van de potentiële doelgroep en zal die gegevens bezorgen via het netwerk van de sociale zekerheid aan de RSZ en DIBISS, conform de privacywetgeving.

Die rol van de VDAB als authentieke bron voor de afbakening van de doelgroepen voor de verminderingen voor jonge werknemers en aanwerving van oudere niet- werkende werkzoekenden houdt niet enkel voor de federale instellingen een aantal verplichtingen in, maar ook voor de werkgevers en werkzoekenden heeft dit tot gevolg dat de VDAB het aanspreekpunt is om de potentiële rechten op een doelgroepvermindering te kennen.

Jonge werknemers

Van de   jongere werknemer wordt gevraagd om bij de VDAB een elektronisch dossier aan te maken. Voor een schoolverlater in beroepsinschakelingstijd en een uitkeringsgerechtigde werkloze (inschakelings- of werkloosheidsuitkering) is de inschrijving bij de VDAB verplicht voor jongeren die in Vlaanderen wonen. Ook andere jonge werkzoekenden, zoals jongeren uit de andere gewesten, kunnen zich als werkzoekende inschrijven om een beroep te doen op de dienstverlening van de VDAB.

Oudere werknemers

De leeftijd van de oudere werknemers zal het forfaitaire bedrag van de doelgroepvermindering voor zittende werknemers bepalen, zoals dit nu ook het geval is.

Voor de verhoogde doelgroepvermindering bij de aanwerving van niet-werkende werkzoekenden staat de VDAB in voor de bepaling van het recht op de vermindering. De VDAB bezorgt deze gegevens via de nieuw te ontwikkelen gegevensstroom aan de RSZ, zodat werkgevers tijdens de aangifte gebruik kunnen maken van de verhoogde vermindering. Ook voor deze verhoogde vermindering wordt de VDAB de authentieke bron voor het potentiële recht op de doelgroepvermindering. Doorheen de aangifte controleren RSZ en DIBISS de andere voorwaarden van de toekenning, zoals de vestiging en het loonplafond.

Meer info over de doelgroepenvermindering: