Doelgroepenvermindering: Cumulregels

Geschreven door Lexalert
Foto: Brian  

Via het ontwerp van decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid beoogt de Vlaamse regering het doelgroepenbeleid te hervormen. In de toekomst zal dit beperkt worden tot drie groepen: jonge en oudere en personen met een arbeidshandicap. Hier leest u meer over de cumulregels. 

De memorie van Toelichting bij de Bijzondere Wet van 6 januari 2014 bepaalt dat de federale overheid en de gewesten elk wat hen betreft bevoegd zijn om de regels inzake cumulatie vast te leggen voor de verminderingen van socialezekerheidsbijdragen die tot hun bevoegdheden behoren. Zij dienen hierbij evenwel rekening te houden met de actueel geldende principes:

  • “Een vermindering of de cumulatie van meerdere verminderingen kan nooit hoger zijn dan de socialezekerheidsbijdrage;
  • De  structurele  vermindering  en  de  sociale  maribel  dienen  voor  de gewestelijke doelgroepvermindering en de sectorale vermindering in mindering te worden gebracht van de socialezekerheidsbijdrage;
  • De doelgroepvermindering en sectorale vermindering worden vervolgens in mindering gebracht waarbij de som van de twee verminderingen niet meer mag bedragen dan de socialezekerheidsbijdrage.” (zie memorie p.122 e.v).

Die principes zijn ingeschreven in de programmawet van 24 december 2002. Zo bepaalt artikel 325 dat de werkgever naast de structurele vermindering en de sociale maribel enkel gebruik kan maken van een bijkomende vermindering van de werkgeversbijdragen, zijnde een doelgroepvermindering of een sectorale vermindering. De werkgever kan voor elk kwartaal de voor hem meest gunstige keuze maken, zolang hij aan de voorwaarden voldoet. Dit betekent dat de werkgever voor eenzelfde werknemer via het oude systeem bv. kan kiezen voor en doelgroepvermindering als oudere werknemer en een doelgroepvermindering voor  werknemers  getroffen  door  herstructurering. Het  ontwerp  van  decreet vereenvoudigt het doelgroepenbeleid door de duidelijke keuze voor twee niet- overlappende doelgroepen, de jonge en oudere werknemers.

Meer info over de doelgroepenvermindering: