Doelgroepenvermindering in Vlaanderen

Geschreven door Lexalert
Foto: John  

Via het ontwerp van decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid beoogt de Vlaamse regering het doelgroepenbeleid te hervormen. In de toekomst zal dit beperkt worden tot drie groepen: jonge en oudere en personen met een arbeidshandicap.

Huidige situatie

Het huidig doelgroepenbeleid is vastgesteld bij de Programmawet (I) van 24 december 2002 en diverse Koninklijke besluiten die hier uitvoering aan geven, de wetgeving rond de activering van werkloosheidsuitkeringen (Besluitwet van 28 december 1944 betreffende maatschappelijke zekerheid der arbeiders en het Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering) en het leefloon (Wet 26 mei 2002 op Maatschappelijke integratie). Het huidige doelgroepenbeleid bestaat uit werkgeversbijdrageverminderingen voor jonge werknemers, oudere werknemers, langdurige werklozen en werknemers in herstructureringen. Deze werkgeversbijdrageverminderingen worden via de RSZ of DIBISS toegekend tijdens de DmfA-aangifte. Deze verminderingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gecombineerd worden met de activering van de uitkering via de RVA of de POD Maatschappelijke Integratie. Het gaat dan om de Activa voor langdurige werklozen, Activa Start voor schoolverlaters, Activa Handicap. In bepaalde gevallen worden deze maatregelen geïntegreerd in Vlaamse maatregelen zoals werkervaring voor langdurige werkzoekenden.

Zesde staatshervorming

Met de bevoegdheidsoverdracht in het kader van de zesde staatshervorming kan de Vlaamse Regering sinds 1 juli 2014 verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid toekennen bij de aanwerving of tewerkstelling van werknemers met bepaalde kenmerken (leeftijd,…).

Wijzigingen

Het ontwerp van decreet stelt een drastisch vereenvoudigd Vlaams doelgroepenbeleid voorop, het ontwerp voorziet daartoe in:

  • de opheffing van het werkervaringsprogramma (artikelen 2 en 3);
  • nieuwe bepalingen op het vlak van doelgroepverminderingen voor jonge werknemers en ook oudere werknemers (artikelen 4 en 7);
  • de  opheffing  van  de  doelgroepverminderingen  voor  de  langdurige werkzoekenden (artikelen 5 en 6);
  • de opheffing van de doelgroepverminderingen in het kader van de herstructureringen (artikelen 9 t/m 11);
  • tegemoetkomingen voor de personen met een arbeidshandicap (artikel 12 t/m 15);
  • de organisatie van een performant handhavings- en toezichtskader (artikel 16 t/m 26);
  • een machtiging aan de Vlaamse Regering om een regeling vast te stellen die gericht  is  op  de  opheffing  van  het  Activaplan,  het doorstromingsprogramma, en de invoeginterim (artikelen 27 t/m 29);
  • machtiging aan de Vlaamse Regering om overgangsbepalingen te nemen die een coherente overgang van de wetgeving kunnen waarborgen (artikel 30).

Meer info over de doelgroepenvermindering: