Definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer – Wanneer kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden?

Geschreven door Lexalert
Foto: faungg's photos  

De wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid regelt de aspecten met betrekking tot het arbeidsrecht in geval van re-integratietrajecten. Deze komen aan bod in artikel 100, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zal hierdoor verschillende wijzigingen ondergaan die meer bepaald  betrekking hebben:

  • op de impact van de periode van uitvoering van het aangepast werk op de initiële arbeidsovereenkomst;  
  • op de berekening van de opzeggingsvergoeding in geval van verbreking tijdens de periode van uitvoering van het aangepast werk; of
  • op de verplichting voor de werkgever om het gewaarborgd  loon te betalen tijdens deze periode.

Deze maatregelen hebben tot doel rechtszekerheid te bieden in de arbeidsrelatie tijdens de periode van uitvoering van het aangepast werk. Met dit doel voor ogen worden een aantal duidelijke principes naar voren geschoven, waarvan sommige gebaseerd zijn op de bestaande rechtspraak, met betrekking tot het lot van de arbeidsovereenkomst die de periode van uitvoering van het aangepast werk voorafgaat. Deze nieuwe regels bieden de partijen ook de mogelijkheid om in een bijlage de belangrijkste elementen van de arbeidsrelatie tijdens de periode van uitvoering van het aangepast werk overeen te komen. Tot slot wordt de actuele praktijk van het RIZIV met betrekking tot het gewaarborgd  loon bevestigd in de wet van 3 juli 1978, wat de coherentie tussen de bepalingen van het arbeidsrecht en de bepalingen van het socialezekerheidsrecht verzekert.

Door ervoor te zorgen dat geen enkele nieuwe verplichting of verzwaring van verplichtingen wordt opgelegd, hebben deze bepalingen de ambitie om, via de creatie van een aangepast juridisch kader, mee te werken aan de bevordering van de formules van aangepast werk.

Tot slot voert dit wetsontwerp een nieuwe regeling in met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid bij de werknemer.

Deze regeling komt in de plaats van de regeling die werd ingevoerd door artikel 2 en 3 van de wet van 27 april 2007 houdende diverse bepalingen, maar die sindsdien nog niet in werking was getreden. De voormelde twee artikelen worden dan ook weer ingetrokken.

In de regeling die thans wordt ingevoerd wordt een aangepast artikel 34 ingevoerd in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

In dit aangepaste artikel 34 wordt bepaald  dat een beroep op beëindigende overmacht wegens definitieve arbeidsongeschiktheid slechts mogelijk is nadat het re-integratietraject van de werknemer die het overeengekomen definitief niet kan uitoefenen, vastgesteld krachtens de wet van 4 augustus 1996, is beëindigd. De regels m.b.t. dit re-integratietraject zullen worden vastgesteld in een nieuwe afdeling 6/1 van het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, die deel zal uitmaken van de codex over het welzijn op het werk.

Lees ook: Einde van de arbeidsovereenkomst bij definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer: nieuwe wettelijke regeling op komst

Op die manier wordt tegelijk een concreet gevolg gegeven aan de Europese rechtspraak in verband met de verplichting tot het uitvoeren van ”redelijke aanpassingen” ten aanzien van definitief arbeidsongeschikte werknemers.

Lees de volledige tekst van de wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid