Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

Geschreven door Lexalert
Foto: foam  

In het ontwerp van technische nota gepubliceerd op 20 april 2017 verstrekt de Commissie onder de vorm van een Technische nota omtrent de definiëring van EBIT / EBITDA op basis van het Belgische jaarrekeningschema.

Ze maakt de lezer er attent op dat een dergelijke definiëring niet evident is, gezien dit sterk afhankelijk is van de sector waarin de desbetreffende onderneming actief is. Daarnaast worden we tevens geconfronteerd met de realiteit dat binnen de Europese financiële rapporteringspraktijk, het EBIT / EBITDA concept niet eenduidig werd gedefinieerd. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) en EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) zijn zogenaamde performantiemaatstaven dewelke gehanteerd worden om de operationele performantie van een onderneming weer te geven.

 

Zowel EBIT als EBITDA zijn afkomstig uit de internationale financiële rapporteringspraktijk, en worden reeds verschillende jaren gehanteerd door voornamelijk beursgenoteerde ondernemingen. Echter, daar waar de genoteerde ondernemingen vertrouwd zijn met deze concepten, acht de Commissie het raadzaam zowel het EBIT als EBITDA concept te definiëren op basis van de Belgische jaarrekening teneinde de interpretatieproblematiek van dergelijke performantiemaatstaven te reduceren voor wat betreft de niet-beursgenoteerde ondernemingen. 

Lees de volledige tekst van het ontwerp technische nota van 15 maart 2017