Debetberichten "onvoldoende opleidingsinspanningen" geannuleerd

Geschreven door Ester Van Oostveldt, Van Eeckhoutte, Tacquet & Clesse, www.bellaw.be
Foto: Barret Anspach  

Administratieve instructies RSZ 2016/1 - Tussentijdse instructies (17/05/2016), https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest

Werkgevers uit de private sector die in de jaren 2008, 2009, 2010 en/of 2011 behoorden tot één van de sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseerden, hebben voor die jaren wellicht een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,05 % betaald aan de RSZ (zie www.sociaalcompendium.be).

Op 23 oktober 2014 oordeelde het Grondwettelijk Hof evenwel dat de wettelijke basis van die bijkomende bijdrage in strijd is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod (zie SoCompact nr. 44-2014).

In navolging van dat arrest van het Grondwettelijk Hof:

  • heeft de wetgever de uitvoering van de hier bedoelde regeling m.b.t. de opleidingsinspanningen opgeschort voor de jaren 2015 en 2016 en bepaald dat de bijdrage niet kan toegepast worden voor de opleidingsinspanningen die betrekking hebben op de jaren 2012, 2013 en 2014 (zie SoCompact nr. 13-2015);
  • heeft de Raad van State beslist tot nietigverklaring van de lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen voor het jaar 2009 realiseerden (zie SoCompact nr. 16-2016).

Via zijn tussentijdse instructies bij de administratieve instructies van het eerste kwartaal van 2016 laat de RSZ nu weten dat beslist werd tot annulering van de debetberichten "onvoldoende opleidingsinspanningen" die voor de referentiejaren 2008, 2009 en 2010 opgesteld werden. Werkgevers die de bijdrage voor die jaren betaald hebben, zullen die dus terugbetaald krijgen. Nog volgens de tussentijdse instructies zullen de annuleringen vanaf 17 mei aan de erkende sociale secretariaten meegedeeld worden voor de werkgevers die bij die secretariaten aangesloten zijn, en per brief voor zij die dat niet zijn.

De RSZ doet in zijn instructies (nog) geen uitspraak over de bijdrage voor het referentiejaar 2011.

Lees ook: De zesde staatshervorming - Regionalisering van een aantal opdrachten