De principiële nietigheid van de stilzwijgende hernieuwing van de commerciële samenwerkings-overeenkomst.

Geschreven door Mr. Robin Tavernier, Lexeco Advocaten, www.lexeco.be

Bij de codificatie van het Wetboek Economisch Recht werd de oude wet betreffende de precontractuele informatieplicht overgenomen en opgenomen in het wetboek. Waarbij de oude wet uitsluitend een gedetailleerde informatieplicht voorzag in het kader van franchise contracten, kent deze verplichting sinds de codificatie een veel ruimer toepassingsgebied: makelaars-, agentuur-, commissie-, franchiseovereenkomsten, distributiecontracten, affiliatieovereenkomsten, licentiecontracten, de huur van een handelszaak, …

De ondernemer lijkt er zich vandaag te weinig van bewust dat men niet enkel bij nieuwe overeenkomsten aan de specifieke voorschriften dient te voldoen, doch deze eveneens dient te respecteren bij het hernieuwen van (mogelijks zeer) oude overeenkomsten.

Het stilzwijgend hernieuwen van een bestaande overeenkomst, zonder stil te staan bij de wettelijke formaliteiten kan ernstige gevolgen hebben. De sanctie bij het niet naleven van deze informatieverplichting is immers niet gering. Diegene die precontractueel niet voldoende werd ingelicht, kan de nietigheid van de overeenkomst inroepen tot 2 jaar na sluiten van de overeenkomst. Daarenboven kunnen partijen niet onderling afstand doen van een eventuele nietigheid voor het verstrijken van 1 maand van het sluiten van de overeenkomst.

Ander interessant artikel: Intrest betalingsachterstand handelstransacties 2016

Hoe deze valkuil vermijden? Bij hernieuwing van een commerciële samenwerkingsovereenkomst van bepaalde duur, het sluiten van een nieuwe overeenkomst of het wijzigen van een overeenkomst die reeds minstens 2 jaar wordt uitgevoerd, dient 1 maand voor het hernieuwen of sluiten van de (gewijzigde) overeenkomst het ontwerp van de overeenkomst en een afzonderlijk document met een strikt wettelijk bepaalde inhoud worden overgemaakt aan de contractspartijen