De Groep van tien bereikt een akkoord over enkele Corona-maatregelen

Geschreven door , Claeys & Engels, www.claeysengels.be
Foto:   jasleen_kaur

De Groep van tien, het overlegorgaan van vakbonden en werkgevers, bereikte op 14 april 2020 een akkoord over drie hete hangijzers in de huidige Coronacrisis. Het gaat concreet over een akkoord inzake een nieuw model van medisch getuigschrift, de aanpassing van de bedragen van de ziekte-uitkering en een voorafgaandelijke meldingsplicht voor werkgevers die een beroep willen doen op tijdelijke werkloosheid.

Nieuw medisch attest

Er wordt een nieuw model van medisch attest ingevoerd waarop de dokter duidelijk kan aanduiden of een werknemer ziek is, dan wel uit voorzorg thuis moet blijven. In dit laatste geval, moet nagegaan worden of telewerk mogelijk is. Blijkt dit niet haalbaar, dan zal de werknemer op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst en werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

Volg het on demand seminarie Gratis webinar – FAQ Coronavirus en HR-beleid - UPDATE met Emmanuel WAUTERS

Aanpassingen van ziekte-uitkeringen

Werknemers die ziek zijn gedurende een periode van tijdelijke werkloosheid, hebben geen recht op werkloosheidsuitkeringen maar krijgen een ziekte-uitkering. De sociale partners vragen om de bedragen van de ziekte-uitkeringen aan te passen zodat deze meer in lijn liggen met de bedragen die de werknemers ontvangen in het kader van de tijdelijke werkloosheid.

De sociale partners benadrukken dat de aanpassing aan de bedragen van de ziekte-uitkeringen slechts geldt zolang werkloosheid op grond van Corona kan worden toegepast (op heden tot 31 mei a.s.).

►Lees ook: Akkoord nieuw medisch getuigschrift, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en nieuwe meldingsplicht voor de werkgever bij tijdelijke werkloosheid

Meldingsplicht

De toepassing van tijdelijke werkloosheid op grond van Corona is voor de werkgever mogelijk zonder formaliteiten. Zo is het zelfs niet verplicht om voorafgaandelijk een kennisgeving te doen van de dagen van werkloosheid. Thans heeft de Groep van tien een akkoord bereikt inzake een zogenaamde meldingsplicht die nageleefd moet worden indien de werkgever tijdelijke werkloosheid inroept.

De werkgever geeft de periode aan waarop de melding betrekking heeft en geeft voor deze periode de concrete werkloosheidsdagen aan en de dagen waarop de werknemer wordt geacht arbeidsprestaties te leveren. Naderhand kan de werkgever de dagen van tijdelijke werkloosheid eventueel intrekken (namelijk wanneer hij toch een beroep wenst te doen op de werknemer voor het leveren van arbeidsprestaties).

Deze meldingsplicht moet gebeuren ten aanzien van de individuele werknemer. Een collectieve communicatie is ook mogelijk, maar enkel indien het op basis hiervan voor iedere individuele werknemer duidelijk is welk arbeidsregime specifiek voor hem/haar van toepassing zal zijn.

Deze melding dient uiterlijk te gebeuren ten laatste de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de tijdelijke werkloosheid. Leeft de werkgever de meldingsplicht niet na, dan kan hij geen gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid.

Naderhand moet de werkgever de ondernemingsraad (of bij gebreke hiervan het Comité voor Preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging) informeren over het gebruik van tijdelijke werkloosheid.

Dit akkoord van de Groep van tien wordt thans overgemaakt aan de bevoegde ministers.

Actiepunt

Gelet op het akkoord van de Groep van tien hou je er best rekening mee dat er binnenkort mogelijks een verplichting zal zijn om de werknemers voorafgaandelijk op de hoogte te brengen van de geplande werkloosheidsdagen. De opmaak van een concrete planning en een goede communicatie zullen aldus cruciaal zijn.