Dan toch geen FBB-verrekening op Franse dividenden?

Geschreven door Stefaan Kindt, Alaska, www.alaska-group.eu
Foto: Mike Cohen  

In 2017 heeft het hof van Cassatie zich in het voordeel van de belastingplichtige uitgesproken over de dubbele belastingen bij het ontvangen van een dividend uit een Franse vennootschap. Een beroepsrechter te Antwerpen dient zich tengevolge daarvan opnieuw uit te spreken. In tussentijd hebben een aantal belastingplichtigen een rechterlijke procedure opgestart, waarbij ze zich hebben gebaseerd op de uitspraak van Cassatie, maar dat blijkt toch niet zomaar een uitgemaakte zaak te zijn…

Bronheffing en...

Wanneer een Belgische belastingplichtige-natuurlijke persoon een dividend (100) uit een Franse vennootschap ontvangt, heft Frankrijk daarop een bronbelasting van 15% (85 = 100- 15%). Daar blijft het echter niet bij… In België wordt daar (85) ook nog eens 30% roerende voorheffing op ingehouden (59,5 = 85 x 30%). Dat was niet naar de zin van een Belgische particuliere belegger vermits in het dubbelbelastingverdrag gesloten tussen Frankrijk en België bepaald is dat de Franse bronheffing kan verrekend worden met de Belgische roerende voorheffing. Die verrekening staat ook gekend als het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) welke volgens het dubbelbelastingverdrag minstens 15% moet bedragen. Uiteindelijk is de zaak voor het hof van Cassatie gekomen die de Belgische belastingplichtige in het gelijk stelde. Het oorspronkelijke arrest van de beroepsrechter werd verbroken en de zaak is doorverwezen naar een beroepsrechter te Antwerpen.

Volg op 20 november 2020 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (NOV 2020) met Roel VAN HEMELEN

Bezwaarschrift

Een aantal belastingplichtigen hebben zich op dat cassatiearrest gebaseerd om een bezwaarschrift in te dienen teneinde ook in hun geval het teveel aan Belgische belasting terug te vorderen, nl. 15 % van het netto uit Franse bron ontvangen dividend na aftrek van de Franse bronheffing. Blijkbaar worden de bezwaarschriften niet zomaar ingewilligd. Er is, naar verluidt, besloten voorlopig geen beslissing te nemen over het bezwaar en het arrest af te wachten dat het hof van beroep te Antwerpen zal vellen in de voormelde zaak.

►Lees ook: Vlaanderen schaft duolegaat af - Maar wat komt in de plaats?

Stand van zaken

Bij de minister van Financiën werd onlangs gepeild naar de stand van zaken. Hij heeft laten weten dat in het geschil voor het hof van beroep te Antwerpen momenteel een rechtsdag bepaald is op 26 november 2019. Het arrest van de beroepsrechter te Antwerpen wordt dan ergens eind december 2019 verwacht. De minister werd tevens ondervraagd over het arrest van 20 september 2018 waarin het hof van beroep te Brussel wel toepassing had gemaakt van de voormelde cassatierechtspraak om de verrekening van het FBB toe te staan aan een particuliere belegger die dividenden uit Frankrijk ontvangen had. Volgens de minister heeft de fiscus een cassatievoorziening ingediend tegen dat arrest. Hier laat de minister weten dat het administratief standpunt ongewijzigd blijft in afwachting van de uitspraak van het Hof van Cassatie over de nieuwe voorziening. Van zodra hier meer nieuws over gekend is, brengen wij u hiervan op de hoogte.