Curator en BTW

Geschreven door Lexalert
Foto: LRD615  

Het wetsontwerp van 1 juni 2018 voert een nieuw artikel ivm curator en BTW in. Het luidt als volgt:

Art. 53undecies WBTW. Wanneer de belastingplichtige failliet wordt verklaard, wordt de curator in het kader van de vereffening in de plaats gesteld van de belastingplichtige ten aanzien van alle rechten die zijn verleend en alle verplichtingen die zijn opgelegd aan de laatstgenoemde door het Wetboek en de ter uitvoering ervan genomen besluiten.

Ingevolge artikel 2, tweede lid, van het WBTW, worden de handelingen verricht door de curator van een gefailleerde belastingplichtige ter uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht, of de handelingen verricht door een derde onder toezicht van de curator, geacht door de gefailleerde zelf te zijn verricht.

In de mate dat de curator geacht wordt de gefailleerde te vertegenwoordigen, is hij gehouden de verplichtingen die het Wetboek en de ter uitvoering ervan genomen besluiten opleggen aan de gefailleerde zelf, in de plaats van de gefailleerde te vervullen. Die verplichtingen omvatten met name de uitreiking van facturen, het houden van boeken, het opstellen van de opgave van zijn belastingplichtige klanten, de bewaring en de mededeling van documenten, met uitzondering van de periodieke aangiften inzake de handelingen van de gefailleerde van vóór het vonnis van faillietverklaring die de gefailleerde nog niet heeft ingediend op de dag van dat vonnis.

Lees ook: Wijzigingen BTW 2018

De curator moet daarenboven een jaarlijkse samenvattende aangifte indienen voor de door hem verrichte handelingen vanaf de dag van het vonnis van faillietverklaring.

Het huidige artikel 2, tweede lid, van het Wetboek bevestigt enkel het belastbaar karakter van de handelingen die door de curator werden verricht voor een gefailleerde belastingplichtige, zonder expliciet de verplichtingen inzake btw aan te duiden die ten laste gelegd worden van de curator in plaats van de gefailleerde. Die verplichtingen werden wel al opgesomd in de circulaire nr. 78/026 van 31 augustus 1978 met betrekking tot de regeling op het vlak van faillissement, (gerechtelijk) akkoord en beslag.

Het wetsontwerp van 1 juni 2018 verduidelijkt daarom in artikel 53undecies, nieuw, van het Wetboek dat de curator in de context van de vereffening van het faillissement in de plaats wordt gesteld van de gefailleerde belastingplichtige, voor alle door het Wetboek en ter uitvoering ervan genomen besluiten aan de laatstgenoemde toegekende rechten en opgelegde verplichtingen.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 1 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde