Correspondentiekosten in criminele en correctionele zaken

Geschreven door Lexalert
Foto: Michael Pereckas  

In het Belgisch Staatsblad van 3 september 2020 verscheen het Koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Het Hof van Cassatie oordeelde bij arrest van 19 mei 2020 dat ingevolge artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, in werking getreden op 1 januari 2020, de veroordeling op basis van artikel 91, tweede lid van het Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken van 28 december 1950, geen rechtsgrond meer heeft. Het wegvallen van de rechtsgrond voor die kostenveroordeling betekent een aanzienlijk inkomstenverlies voor de Schatkist. Een herstel van de opgeheven bepaling drong zich op. 

Volg op 17 november 2020 van 12 uur tot 14 uur het online seminar Tips & tricks voor schuldeisers met Pieter VAN AERSCHOT

Het KB van 28 augustus 2020 bepaalt dat In criminele en correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 euro opgelegd.

Het KB treedt de dag van publicatie in werking.