Coronavirus (COVID-19) - Termijnen in burgerlijke en administratieve procedures en schriftelijke behandeling

Geschreven door Lexalert
Foto: dierk schaefer  

De maatregelen genomen ter bestrijding van de dreiging van het Covid-19-virus zorgen ervoor dat gaandeweg niet enkel het maatschappelijk en economisch leven, doch ook het gerechtelijke en administratief leven, dreigt stil te vallen. Volgende maatregelen dringen zich dan ook op:

In geschillenprocedures bestaat de vrees dat vanaf de strengere veiligheidsvoorschriften genomen door de regering vanaf 18/3/2020, mogelijks bepaalde rechtshandelingen niet tijdig konden of nog kunnen gesteld worden : het besluit voorziet daarom in een “forfaitaire”, uniforme en eenvoudige regeling voor alle vervaltermijnen, waarbij alle betrokkenen tot 1 maand na het ophouden van de lopende crisisperiode, alsnog kunnen optreden. Bijkomend wordt aandacht geschonken aan opeenvolgende termijnen en eventueel reeds bepaalde rechtsdagen, die hierdoor dienen aangepast te worden.

Teneinde onze rechtbanken en hoven de kans te geven om aan de oproep van de overheid om thuis- en telewerk zoveel mogelijk toe te passen, en ook de fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken, ook dus tussen rechters, griffiepersoneel, advocaten en rechtszoekenden, wordt voor zaken die normaal gezien behandeld zouden worden op zittingen in huidige crisisperiode de mogelijkheid geboden de zaken in beraad te nemen zonder pleidooien.  Alleen als alle partijen zich daartegen verzetten wordt de zaak uitgesteld. In andere gevallen beslist de rechter of hij de zaak al dan niet zonder pleidooien in beraad neemt.