Coronamaatregelen RSVZ voor zelfstandigen

Geschreven door Lexalert
Foto: Jun Frogosa  

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op verschillende maatregelen.

Overbruggingsrecht

In het kader van de Coronacrisis versoepelt men de toekenning van het overbruggingsrecht in het kader van overmacht (3de pijler van het overbruggingsrecht).

In volgende situaties kan je als zelfstandige in aanmerking komen voor het tijdelijk Corona-overbruggingsrecht:

 • de overheid heeft je verplicht om je activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Je komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Er is dus geen minimumduur van onderbreking vereist. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die hun handelszaak (zoals restaurants, cafés en niet-voedingszaken) verplicht moeten sluiten. Ook restaurants die afhaalmaaltijden verzorgen of leveren vallen hier onder.
 • de overheid heeft je niet verplicht je activiteit gedeeltelijk of volledig te onderbreken maar je ziet je wel genoodzaakt om als gevolg van de Coronacrisis je activiteit te onderbreken gedurende een periode van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die door quarantaine, een gebrek aan grondstoffen of om verschillende redenen van economische of organisatorische aard (verbonden met COVID-19) hun activiteit onderbreken. Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen zoals kinesisten, tandartsen en specialisten vallen hieronder.

Als voorwaarden gelden dat je:

 • zelfstandige in hoofdberoep bent (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters); of een zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep ;
 • als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd bent in België;
 • geen vervangingsinkomen geniet.

Opgelet: in tegenstelling tot sommige pijlers van het klassieke overbruggingsrecht is voor het Corona-overbruggingsrecht geen attest van de RVA vereist om te bewijzen dat je niet in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering.

Het Corona-overbruggingsrecht voorziet de betaling van het volledig maandbedrag voor maart en april, nl. :

 • 1.291,69 EUR indien je geen gezinslast hebt;
 • 1.614,10 EUR indien je wel gezinslast hebt.

In geval van toekenning, zal het overbruggingsrecht voor maart worden uitbetaald begin april en voor april, begin mei.

Aanvraag overbruggingsrecht naar aanleiding van het coronavirus indienen

Om een overbruggingsuitkering naar aanleiding van het coronavirus aan te vragen, stuur je het aanvraagformulier ingevuld op naar je socialeverzekeringsfonds. Je hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Uitstel van betaling

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Deze aanvraag kan ingediend worden tot 15 juni 2020.

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • naam en zetel van zijn bedrijf;
 • ondernemingsnummer.

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig voor 31 maart 2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 moeten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal:

 • 717,18 EUR voor een zelfstandige in hoofdberoep;
 • 0 EUR voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 1.548,18 EUR;
 • 0 EUR voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 3.096,37 EUR.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten en student-zelfstandigen (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Deze vrijstelling van betaling kan aangevraagd worden voor

 • de voorlopige bijdragen;
 • het bijdragesupplement na de regularisatie van het beroepsinkomen.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Je kunt je aanvraag online indienen of rechtstreeks via je socialeverzekeringsfonds. Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je socialeverzekeringsfonds.

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr [at] rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

Treedt er bij het doorsturen van je aanvraag een technische fout op? Dan kan je nog steeds je aanvraag indienen via je je socialeverzekeringsfonds dat je aanvraag met bijlagen dan bezorgt aan de dienst Vrijstelling van bijdragen van het RSVZ.

Meer weten?

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)

Mail naar mailbox-rek [at] rsvz-inasti.fgov.be.

Vrijstelling van bijdragen (DVR)

Mail naar mailbox-dvr [at] rsvz-inasti.fgov.be.

Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Geen aanmaningen en dwangbevelen voor niet betaalde sociale bijdragen

De socialeverzekeringsfondsen zullen voorlopig geen aanmaningen meer versturen voor nog niet betaalde sociale bijdragen. Ook de aangekondigde dwangbevelen voor nog niet betaalde sociale bijdragen zullen tot nader order niet uitgevoerd worden.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ("gelijkstelling wegens ziekte").