Corona - Welke acties mogelijk voor uw bedrijf - update 18/3/2020

Geschreven door , Sherpa Law, www.sherpalaw.be

Door het Coronavirus moeten we onze manier van leven, maar ook onze manier van werken als ondernemer drastisch aanpassen. De veiligheidsmaatregelen van de overheid hebben niet alleen zware gevolgen voor de horeca- en retailsector, ook andere sectoren voelen de impact en staan voor grote uitdagingen. U goed informeren, duidelijk communiceren, flexibel zijn en anticiperen is vandaag meer dan ook nodig.

Deze ongeziene situatie doet uiteraard heel wat vragen rijzen. Wij volgen alles op de voet en houden u op de hoogte. Hieronder beantwoorden we alvast enkele veel gestelde vragen. Aarzel echter niet om ons te contacteren als u nog met andere vragen zit. Wij staan voor u klaar.

Vandaag gaan er nieuwe maatregelen in. U vindt een overzicht hier.

1. MOET IK VERPLICHT TELEWERK ORGANISEREN ?

Bedrijven zijn – ongeacht hun omvang – verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.

Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

2. VOOR WELKE FISCALE SCHULDEN KAN IK BETALINGSUITSTEL KRIJGEN?

Ondernemingen kunnen een afbetalingsplan krijgen voor volgende schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Btw
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Daarnaast zal de FOD Financiën een vrijstelling verlenen voor nalatigheidsinteresten en zullen boetes wegens niet-betaling kwijtgescholden worden.

Verder worden de aanslagbiljetten voor onroerende voorheffing pas in september verstuurd in plaats van in mei. Dat betekent een uitstel van belastingen voor ondernemingen van 1 miljard euro. Als onderneming krijgt u tijd tot eind november om die bedragen te betalen.

3. KOMT MIJN ONDERNEMING IN AANMERKING OM EEN UITSTEL VAN BETALING TE KRIJGEN?

Alle natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO) die hinder ondervinden door het Coronavirus komen in aanmerking voor uitstel van betaling, ongeacht de activiteitensector.

U moet de hinder die u ondervindt wel daadwerkelijk aantonen. Financiële hinder kunt u bijvoorbeeld aantonen door:

 • Een daling van het omzetcijfer
 • Een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties
 • Gevolgen van een ‘kettingreactie met partnerondernemingen.

 

4. MOET IK BEPAALDE VOORWAARDEN NALEVEN OM UITSTEL VAN BETALING TE KRIJGEN?

Om van de steunmaatregelen te genieten moet u de voorwaarden voor het indienen van de aangiftes naleven. Schulden die het gevolg zijn van fraude zijn uitgesloten.

De steunmaatregelen worden ingetrokken in volgende gevallen:

 • Wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie;
 • Er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

5. HOE VRAAG IK CONCREET EEN UITSTEL VAN BETALING AAN?

Wanneer u een aanslagbiljet of een betaalbericht ontvangt, moet u als onderneming één aanvraag per schuld indienen die geldt voor alle maatregelen.

U moet daarvoor het formulier gebruiken dat de FOD Financiën ter beschikking stelt. U kan dat formulier mailen of per post versturen.

Het formulier en het contactpunt dat bevoegd is voor alle maatregelen vindt u terug op de website van de FOD Financiën: https:

U moet uw aanvraag doen tegen uiterlijk 30 juni 2020 en u mag binnen de dertig dagen een antwoord verwachten.

6. KAN IK BEROEP DOEN OP EEN CRISISWAARBORG?

Voor Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen werd 100 miljoen euro voorzien voor crisiswaarborgen. Als u daartoe behoort, kunt u daarop een beroep doen om bestaande schulden te financieren via de waarborg van een overbruggingskrediet door de Participatie Maatschappij Vlaanderen.

7. WORD IK VERGOED ALS IK MIJN ZAAK VERPLICHT MOET SLUITEN?

Vlaamse ondernemers aan wie een volledige sluiting wordt opgelegd, hebben recht op een eenmalige hinderpremie van 4.000 euro. Dat geldt bijvoorbeeld voor horecazaken. Ondernemingen die enkel in het weekend moeten sluiten, zoals kledingwinkels, hebben recht op een eenmalige premie van 2.000 euro.

Als de toestand niet verandert na de eerste sluitingsperiode van 21 dagen (14 maart tot en met 3 april), dan komt daar een vergoeding van 160 euro per dag bovenop.

Op dit moment zijn er nog geen aanvraagformulieren beschikbaar.

8. HEB IK RECHT OP DE HINDERPREMIE ALS IK ALS RESTAURANT OVERSCHAKEL OP TAKE AWAY OM OP DIE MANIER TOCH NOG INKOMSTEN TE HEBBEN?

Restaurants die niet volledig sluiten, maar overschakelen op afhaalmaaltijden, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten. Zij krijgen een eenmalige premie van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen deze hinderpremie aanvragen.

9. MOET IK BELASTINGEN BETALEN OP DE ONTVANGEN HINDERPREMIE?

In principe is de ontvangen vergoeding belastbaar, tenzij daarvan expliciet afgeweken wordt. De overheid moet hier nog uitsluitsel over geven. Aangezien de hinderpremies bij hinder door openbare werken vrijgesteld zijn, is het heel waarschijnlijk dat de vrijstelling wordt doorgetrokken naar de hinderpremie in het kader van het Coronavirus.

10. MIJN RESTAURANT MOET SLUITEN. DAAROM BIED IK VANAF NU AFHAALMAALTIJDEN AAN. HOE ZIT HET MET BTW OP AFHAALMAALTIJDEN?

In tegenstelling tot restaurant- en cateringdiensten is de levering van afhaalmaaltijden onderworpen aan een verlaagd btw-tarief van 6%. Levert u ook dranken, dan moet u een onderscheid maken:

 • Niet-alcoholische dranken: 6% btw
 • Alcoholische dranken met laag alcoholgehalte(max. 0,5% voor bier en max. 1,2% voor andere dranken): 6%
 • Andere alcoholische dranken: 21% btw

U bent wel nog steeds verplicht om een GKS-ticket uit te reiken, ook voor afhaalmaaltijden!

11. WAT ALS IK SUBSIDIES ONTVING VAN VLAIO, MAAR MIJN TERMIJNEN NIET KAN NAKOMEN?

De nodige flexibiliteit zal in acht genomen worden voor Vlaamse ondernemers over toegekende subsidies. Als zou blijken dat u de termijnen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van VLAIO niet kunt nakomen, overleg dan met het Vlaams Agentschap om op die manier toch een verlenging van de termijnen te bekomen.

12. IK BEN GEVESTIGD IN HET BRUSSEL OF WAALS GEWEST. HOE ZIT HET DAAR MET STEUNMAATREGELEN?

Op heden is er nog geen verdere informatie beschikbaar. Uiteraard volgen wij dit op de voet en informeren we u zodra daarover verdere beslissingen genomen werden.

13. IK BEN INTERNATIONAAL TEWERKGESTELD, MAAR DOOR DE CORONAMAATREGELEN BEN IK MINDER DAGEN DAN GEPLAND IN HET BUITENLAND. HOE ZIT HET MET DE FISCALITEIT VAN MIJN VERGOEDING?

In een internationale context vormt de fysieke plaats van tewerkstelling een belangrijk beoordelingspunt om te bepalen welk land belasting mag heffen over de toegekende vergoeding.

Het is duidelijk dat aan werknemers meer en meer de vraag gesteld wordt om van thuis uit te werken. Dat komt er concreet op neer dat in een internationale context, de belastingheffing over de ontvangen vergoeding eerder zal verschuiven van het initiële ‘werkland’ naar het ‘woonland’.

In de meeste gevallen wordt in zo’n geval gewerkt met een zogenaamde ‘tax equalisation’. De problematiek wordt verschoven naar de werkgever en de financiële impact op de werknemer blijft beperkt.

Belangrijk is wel om de nodige aanpassingen door te voeren in de loonlijsten zodat de juiste bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden.

Het ziet er niet naar uit dat er een fiscale tolerantie zal doorgevoerd worden om hogervermelde impact te vermijden. De dubbelbelastingverdragen zijn op dat vlak duidelijk. Een aanpassing in België alleen zou bovendien niet volstaan. Hiervoor is een internationale aanpak nodig.

14. KAN IK EEN BIJKOMENDE VERGOEDING KRIJGEN VOOR THUISWERK?

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, stimuleert de overheid via alle mogelijke kanalen thuiswerk, voor zover dat uiteraard mogelijk is. Thuiswerk brengt voor de werknemers enkele bijkomende kosten mee die meestal privé gedragen worden. Denk aan extra verwarming van de woning overdag, een hoger elektriciteitsverbruik, het gebruik van een privé gefinancierde internetverbinding. Hoewel dat allemaal kosten zijn die in een context van samenhorigheid marginaal zijn, zijn ze in principe wel eigen aan de werkgever.

Dat houdt een fiscale opportuniteit in. Als deze kosten door de werkgever vergoed worden, gaat het om een belastingvrije vergoeding (aftrekbaar voor de werkgever, niet belast als loon bij de werknemer). Er moet in dat geval wel een dubbel bewijs geleverd worden: dat de kosten eigen zijn aan de werkgever én dat de vergoeding daar ook daadwerkelijk aan besteed werd. Wat de sociale zekerheid betreft gelden gelijkaardige principes.

Het aantonen van de grootte van deze kosten zal niet altijd eenvoudig zijn. Daarom dat de terugbetaling ook op een forfaitaire basis kan gebeuren, voor zover deze terugbetaling voldoet aan ernstige normen.
Specifiek voor de vergoeding van bovengenoemde kosten, stelt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een maximumbedrag voorop dat vandaag 126,94 euro per maand bedraagt. Ook in voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (rulings) wordt het maximumbedrag van de RSZ vaak als maximumbedrag gehandhaafd.

Daarbovenop kunnen ook de kosten voor het professionele gebruik van de internetverbinding vergoed worden, voor zover die al niet gedragen worden door de werkgever. Deze vergoeding mag maximaal 20 euro per maand bedragen.

De keerzijde van de medaille is dat werknemers die vaak op de baan zijn volgens dezelfde bovenstaande principes al een vergoeding kregen. Deze zogenaamde ‘baankosten’-vergoeding tot 17 euro per dag wordt verminderd wanneer de werknemer effectief minder de baan op is.

15. KUNT U ZELF OVERMACHT INROEPEN TEN AANZIEN VAN UW KLANTEN ALS UW LEVERANCIER NIET MEER LEVERT ALS GEVOLG VAN HET CORONAVIRUS?

Dat hangt ervan af:

Uw contract is duidelijk

Kijk om te beginnen uw contractvoorwaarden (contract, algemene voorwaarden,…) grondig na. Vaak is daarin voorzien dat u zelf niet aansprakelijk gesteld kunt worden voor zaken waarvoor u afhankelijk bent van een derde partij. Zo’n bepaling verhindert dat u een vergoeding aan uw klant verschuldigd bent omwille van late, of zelfs geen, levering of dienstverlening.

Uw contract voorziet dit niet

Staat er niets in uw contract, dan stelt zich de vraag of het in gebreke blijven van uw leveranciers betekent dat u zelf overmacht kunt inroepen ten aanzien van uw klanten.

Naar Belgisch recht is bij niet-nakoming van verbintenissen, dan wel bij vertraging van de uitvoering ervan, een schadevergoeding verschuldigd. Behalve indien dat het gevolg is van een vreemde oorzaak die niet aan de schuldenaar toerekenbaar is en er geen sprake is van kwade trouw. Wanneer de schuldenaar wordt verhinderd door overmacht, is er geen schadevergoeding verschuldigd.

Wat is overmacht?

Overmacht is een onoverkomelijk beletsel voor de nakoming van een verbintenis. Het gaat dus om een externe omstandigheid die vreemd is aan de schuldenaar en die het onmogelijk maakt om zijn verbintenissen uit te voeren.

Er moet aan twee voorwaarden voldaan zijn:

 • Het moet (tijdelijk) onmogelijk zijn om uw verbintenis uit te voeren.
 • Deze onmogelijkheid mag niet aan u toe te rekenen zijn. Onder deze tweede voor-waarde wordt vaak begrepen dat de onmogelijkheid onvoorzienbaar en onvermijdelijk moet zijn.

Interpretatie van overmacht

Over de interpretatie van die ‘onmogelijkheid’ bestaat discussie. Volgens sommigen moet die ‘absoluut’ zijn, anderen gaan ervan uit dat het ‘redelijkerwijze’ onmogelijk moet zijn om verbintenissen uit te voeren. Wij menen dat deze laatste strekking de voorkeur geniet.

Als u kunt aantonen dat het redelijkerwijs niet mogelijk was om uw verbintenis uit te voeren, kunt u overmacht inroepen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het onmogelijk was om op korte termijn en aan normale voorwaarden een nieuwe leverancier te vinden.

Wat zijn de gevolgen van overmacht?

Bevrijdt overmacht u volledig van uw verplichtingen tot levering van het goed of de uitvoering van de vooropgestelde diensten? Dat hangt ervan af.

 1. Is er sprake van definitieve overmacht, dan bent u definitief bevrijd van uw verplichtingen.

 2. Is de overmacht slechts tijdelijk, dan worden uw verplichtingen geschorst tot zolang de overmachtssituatie van toepassing is, als de aard van uw verbintenissen en de overeenkomst met uw klant dat toelaten. Zodra de uitvoering opnieuw mogelijk is, moet u uw verplichtingen nakomen.

16. MAG EEN EVENEMENT OP ELK MOMENT GEANNULEERD WORDEN OP GROND VAN HET CORONAVIRUS?

Dat hangt ervan af:

Situatie tot 13 maart

Voor 12 maart bestond er in België geen wettelijke verplichting om alle evenementen af te gelasten. Is het Coronavirus in dat geval een valabel argument om ieder evenement toch te annuleren als organisator, dan wel als klant?

Check ook hier altijd eerst wat uw contract daarover bepaalt. Is zo’n situatie voorzien, dan past u het contract toe. Het is in dat geval mogelijk dat er bij annulering alsnog een vergoeding verschuldigd is. Voorziet uw contract niets, dan moet u nagaan of aan de dubbele voorwaarde voor overmacht voldaan is (zie hoger).

Gelet op de adviezen van de overheid en experten die aangeraden hebben om (grotere) evenementen niet te laten plaatsvinden, zijn er wel argumenten om te stellen dat het redelijkerwijze niet langer verwacht kon worden dat men een gepland evenement alsnog liet/laat doorgaan.

Situatie na 13 maart

Sinds de communicatie van de federale overheid op 12 maart, is duidelijk dat er zich na 13 maart wel een situatie van overmacht voordoet wat betreft de organisatie van evenementen. Opnieuw zal het contract bepalen wat de concrete gevolgen in elke individuele situatie zijn.

17. MAG U ALS WERKGEVER VERPLICHT THUISWERK OPLEGGEN?

Dat mag inderdaad in de huidige crisis en dat werd ook bevestigd in een brief van de FOD Werkgelegenheid van 11 maart 2020. Daarin staat duidelijk dat een werkgever vanuit zijn rol als goede huisvader voor alle werknemers thuiswerk als veiligheidsmaatregel kan voorzien.

Eerder bestond daar wat onzekerheid over. Verschillende specialisten stelden dat een werkgever thuiswerk niet mag verplichten omdat de regelgeving rond werkbaar werk de vrijwilligheid als basiselement voorziet. Door iemand ‘thuis te zetten’ wijzigt u als werkgever inderdaad eenzijdig de arbeidsplaats. Maar nu is het standpunt van de overheid dus duidelijk, verplicht werknemers thuis zetten mag.

U zet best wel een aantal afspreken op papier en moet ook de nodige faciliteiten voorzien zoals een laptop of internetverbinding. Er kunnen ook onkostenvergoedingen worden uitbetaald voor thuiswerk of telewerk (zie vraag 13). En als uw polis arbeidsongevallen thuiswerk niet standaard voorziet, neem dan contact op met uw makelaar of verzekeringsmaatschappij.

18. MAG U ALS WERKGEVER UW WERKNEMERS VERPLICHTEN VERLOF OP TE NEMEN?

Bij gebrek aan collectieve afspraken, is verlof het resultaat van een individueel akkoord tussen werkgever en werknemer. Maar artikel 63.2 van het KB van 30 maart 1967 voorziet wél dat op ondernemingsvlak afspraken mogelijk zijn én dat deze afspraken in dat geval een hogere rechtswaarde hebben dan het individueel overleg.

Daarnaast kunnen in het arbeidsreglement regels staan over het opnemen van verlofdagen, waaronder het verplicht opnemen van verlofdagen. U kunt uw arbeidsreglement in die zin aanpassen, maar moet dan wel de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement volgen. Als werknemers én hun vertegenwoordigers de ernst van de situatie beseffen, kan zo’n aanpassing vlot verlopen.

U kunt ook tijdelijk de uurroosters aanpassen. Daarvoor is geen wijziging van het arbeidsreglement nodig. U moet deze wijziging wel 24 uur op voorhand meedelen.

19. HOE KAN IK ALS BEDRIJF EVENTUELE CASHFLOWPROBLEMEN OPVANGEN?

Als bedrijf zou u problemen kunnen krijgen met uw cashflow door het teruglopen van bestellingen of omdat sommige van uw klanten niet tijdig betalen. Krediet ‘kopen’ door niet te betalen is verleidelijk, maar ook gevaarlijk. Maak hier daarom best proactief afspraken over met uw klanten en leveranciers.

Vaak is ook de overheid (RSZ, bedrijfsvoorheffing, btw, personen- en vennootschapsbelasting) één van uw grootste schuldeisers. Op de federale ministerraad van 6 maart 2020 werd beslist dat ten aanzien van deze verplichtingen tot betaling van bijdragen en belastingen, een spreiding van betaling mogelijk is, zonder dat er boetes of verhogingen worden toegepast (zie ook vraag 1).

Let wel, de gebruikelijke intresten blijven wel gelden. Ook deze kunnen vervallen mits een apart akkoord van het Beheerscomité dat u meestal pas achteraf zal ontvangen.

Overweeg daarom als ondernemer of u niet beter met uw bank rond de tafel gaat zitten, dan dat u de overheid als kredietgever neemt. De rentes zijn nog altijd laag.

20. WAT ALS MIJN GEZONDE WERKNEMERS NIET KUNNEN WERKEN ALS GEVOLG VAN HET CORONAVIRUS?

Zowel de FOD Werkgelegenheid als de RVA erkennen het Coronovirus als overmacht tot eind juni 2020.

Hieronder vindt u deze overzichtelijk weergegeven. De RVA zelf heeft ook een zeer uitgebreide nota verspreid waarin deze verwerkt zit (u vindt deze hier).

21. WAT ALS IK ALS DOOR DEZE CORONACRISIS MOEITE HEB OM MIJN SOCIALE BIJDRAGEN TE BETALEN?

U kunt in dat geval een afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen. Als uw onderneming het econo-misch moeilijk krijgt en het niet lukt om uw sociale bijdragen tijdig te betalen, dan kunt u voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen. U doet in dat geval maandelijkse afbetalingen voor een maximumduur van 24 maanden.

Hebt u al uw sociale bijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bij-drage-opslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten. Dat is echter afhankelijk van een be-slissing van de RSZ en dus geen automatisme.

Om zo’n minnelijk afbetalingsplan aan te vragen, vult u het formulier in dat u terugvindt op de website van de RSZ. In het vak 'Uw motivatie' legt u uit op welke manier uw onderneming finan-cieel lijdt door het coronavirus (verplichte sluiting, geen levering van grondstoffen, minder bestellingen …)

22. KAN IK TIJDELIJKE WERKLOOSHEID OM ECONOMISCHE REDENEN VOOR MIJN BEDIENDEN INROEPEN?

Dat kan. De arbeidsovereenkomstenwet voorziet de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst ook voor bedienden tijdelijk te schorsen wegens uitzonderlijke economische omstandigheden (gebrek aan werk).

Er zijn drie mogelijkheden

 1. Uw onderneming behoort tot één van volgende paritaire comités (PC 209, PC 214, PC 211, PC 222, PC 315.01, PC 315.02, PC 324, PC 327). In deze paritaire comités is er een regeling uitgewerkt in cao’s voor deze uitzonderlijke situatie die u moet toepassen.

 2. Uw onderneming heeft zelf een bestaande regeling uitgewerkt die u toepast.

 3. Uw onderneming heeft in het verleden nog nooit economische werkloosheid voor be-dienden ingeroepen. In dat geval moet u een ondernemingsplan indienen bij de FOD Werkgelegenheid om tijdelijke werkloosheid mogelijk te maken.

Welke procedure moet u volgen?

Het ondernemingsplan dat u moet indienen bij de FOD Werkgelegenheid volgt een template die de overheid ter beschikking stelt. U moet daarin de onvoorziene omstandigheden waarmee uw onderneming geconfronteerd wordt, toelichten. Verder moet u ook een vastgestelde daling (minstens 10%) kunnen aantonen van uw omzet, uw productie of uw bestellingen. U kunt dat bewijs leveren aan de hand van btw-aangiftes of andere bewijzen.

Eens u het plan hebt ingediend, kunt u in afwachting van de erkenning als onderneming in moei-lijkheden, gebruikmaken van de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Welke entiteit?

Er kan rekening worden gehouden met uw onderneming als juridische entiteit, technische be-drijfseenheid (TBE) of vestigingsplaats.

Wie moet u informeren?

 • De werknemers die u op werkloosheid wil zetten. Dat kan via aanplakking of door een melding aan de werknemer 7 kalenderdagen op voorhand.

 • De ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, als die er is.

 • Een elektronische melding bij de RVA minstens 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag. Bij de economische reden vermeldt u ‘schorsing bedienden’ en ver-der bij opmerkingen ‘Coronavirus’.

Welke regeling is mogelijk per werknemer?

De arbeidsovereenkomst kan volledig geschorst worden (gedurende 16 weken - te rekenen per volledige kalenderweek) of gedeeltelijk à rato van 2 arbeidsdagen per week (gedurende maxi-mum 26 weken).

Welke uitkering is voorzien?

Tijdens de periode van werkloosheid heeft de werknemer recht op een uitkering vanwege de RVA. Deze uitkering bedraagt 70% van het geplafonneerd loonbedrag (2.754,76 euro per maand). Als werkgever kunt u wel bijpassen met een minimumbedrag van 5 euro per werkloosheidsdag. Als het voorzien is in het ondernemingsplan en de FOD Werkgelegenheid keurt het goed, kan dat ook een ander bedrag zijn.

Voor welke periode gelden deze maatregelen ?

Alvast tot en met 30 juni 2020.