Codex Deontologie voor Advocaten - "mimumloon" stagiair-advocaten en publiciteit dossiers cliënten

Geschreven door Lexalert
Foto: Branko Collin  

In het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2018 werden twee wijzigingen van de Codex Deontologie voor Advocaten gepubliceerd. 

De eerste wijziging betreft de "Afdeling II.1.4 Plichten van de stagemeester" 

Artikel 36, lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

"De stagemeester en de stagiair bepalen in onderling overleg de vergoeding van de stagiair. Voor een voltijdse beschikbaarheid bedraagt de maandelijkse vergoeding ten minste [€ 1.400,00] voor het eerste stagejaar en ten minste [€ 1.950,00] vanaf het tweede stagejaar."

Deze wijziging werd goedgekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 20 december 2017. 

De tweede wijziging betreft "Afdeling III.1.7 Publiciteit"

Artikel 86 wordt als volgt gewijzigd:

"Tenzij zijn beroepsgeheim of de regelgeving die verband houdt met de gegevensbescherming zich ertegen verzet, mag de advocaat in zijn publiciteit gewag maken van de aard, de omvang en het resultaat van de dossiers die hij behandelde of die hij behandelt, dit zonder vermelding van de naam van de cliënt, tenzij die laatste zich hiermee specifiek akkoord verklaart."

Deze wijziging werd goedgekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 23 mei 2018.

Inwerkingtreding

Deze bepalingen treden binnen de drie maanden na publicatie in het Staatsblad in werking. In casu is dit 31 augustus 2018. 

Lees de volledige tekst van Wijziging van de Codex Deontologie voor Advocaten