Codex Deontologie voor Advocaten - Nieuwe regels mbt advocaat en insolventie

Geschreven door Lexalert
Foto: GotCredit  

Het KB van 26 april 2018 voorziet dat ook vrije beroepers onderworpen worden aan insolventie en faillissement. In opvolging hiervan paste de OVB Codex Deontologie voor Advocaten aan. Een nieuw hoofdstuk "Insolventie" wordt daarbij ingevoegd. ​De artikels van dit nieuwe hoofdstuk worden genummerd vanaf artikel 160bis.

De advocaat verwittigt onmiddellijk de stafhouder en bezorgt hem tegelijkertijd een kopie van alle relevante documenten telkens wanneer de advocaat of de vennootschap waarbinnen hij zijn beroep van advocaat uitoefent het voorwerp uitmaakt van een maatregel of toepassing in het kader van de bepalingen van Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht en de uitvoeringsbesluiten.

De advocaat die failliet is verklaard wordt vanaf datum van het vonnis dat zijn faillissement uitspreekt ambtshalve weggelaten van het tableau of de lijst van stagiairs of de lijst bedoeld in artikel 58.
De advocaten vennoten van het samenwerkingsverband van advocaten zoals bedoeld in artikel 170, met uitsluiting van netwerken, dat failliet is verklaard en de advocaten leden van een feitelijke vereniging dat failliet is verklaard, worden vanaf datum van het vonnis dat het faillissement uitspreekt van het samenwerkingsverband of de feitelijke vereniging waarvan hij deel uitmaakt ambtshalve weggelaten van het tableau of de lijst van stagiairs of de lijst bedoeld in artikel 58.

Hoger beroep of verzet bij de tuchtraad van beroep tegen de weglating ingevolge faillissement schorst de weglating niet."

De advocaat die failliet verklaard is kan onmiddellijk nadat hij failliet is verklaard aan de raad van de Orde de inschrijving vragen op het tableau of de lijst van stagiairs of de lijst bedoeld in artikel 58.
De advocaat neemt de rang op het tableau of de lijst van stagiairs of de lijst bedoeld in artikel 58 op datum van de nieuwe inschrijving.

De stafhouder van iedere balie stelt jaarlijks een lijst op van insolventiefunctionarissen in de zin van artikel XX.20 § 1 laatste lid van het Wetboek van Economisch Recht, met opgave van minstens de volgende informatie:
1) naam en professionele contactgegevens van de kandidaat;
2) de insolventieprocedures waarvoor de kandidatuur geldt;
3) de rechtsgebieden waarvoor de kandidatuur geldt.
De stafhouder maakt deze lijst jaarlijks tegen uiterlijk 30 november over aan de Orde van Vlaamse Balies, zodat de Orde van Vlaamse Balies tijdig en uiterlijk tegen 31 december kan voldoen aan haar wettelijke verplichting tot neerlegging van de lijst in het Centraal Register Solvabiliteit.

Lees ook: Codex Deontologie voor Advocaten - Wijzigingen permanente vorming en gerechtelijke mandatarissen

Onverminderd de toepassing van artikel 109, dient ook de advocaat die aangesteld wordt als insolventiefunctionaris, de stafhouder op de hoogte te brengen van zijn aanstelling en van het bestaan van de procedure in het kader van de bepalingen van Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht lastens de advocaat of de vennootschap waarbinnen deze zijn beroep van advocaat uitoefent.

Dit reglement treedt in werking op 30 april 2018 (dit is de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad).

Bekijk de volledige tekst van de publicatie in het reglement betreffende de advocaat en insolventie