Circulaire over BTW op restaurant- en cateringkosten

Geschreven door Lexalert
Foto: Extravigator.com  

Op 4 april 2019 publiceerde de FOD Financiën op de website www.fisconet.be de circulaire 2019/C/26 betreffende het btw-tarief dat van toepassing is op restaurant- en cateringdiensten.

Deze circulaire becommentarieert het btw-tarief dat van toepassing is op restaurant- en cateringdiensten. Deze diensten zijn onderworpen aan het btw-tarief van 12 % op basis van rubriek I, van tabel B, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, met uitsluiting van het verschaffen van dranken waarop het normale btw-tarief van 21 % van toepassing is. Deze circulaire actualiseert en vervangt de beslissing nr. E.T.117.557 van 23.12.2009.

Inhoudstafel 

  1. Inleiding 
  1. Begrip 'restaurant- en cateringdiensten' 
  1. Handelingen die betrekking hebben op maaltijden en dranken en die niet het verlaagd btw-tarief van 12 % genieten op basis van rubriek I, van tabel B, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven 
  1. Enige prijs voor een restaurant- of cateringdienst onderworpen aan verschillende btw-tarieven 

          4.1. Restaurant- of cateringdienst, inclusief dranken, tegen een forfaitaire prijs 

                4.1.1. Principe: normale waarde 

                4.1.2. Uitzondering één: procentueel aandeel 

                4.1.3. Uitzondering twee: coëfficiënt van 35% 

          4.2. Restaurant- of cateringdienst tegen een forfaitaire prijs, met een meerprijs voor de                     dranken 

1. Inleiding

De beslissing nr. E.T.117.557 van 23.12.2009 vormde de eerste administratieve commentaar met betrekking tot de tariefverlaging van 21 % naar 12 % voor restaurant- en cateringdiensten, het verschaffen van dranken daaronder niet begrepen, overeenkomstig de vanaf 01.01.2010 geldende rubriek I, van tabel B, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven. 

Aangezien gebleken is dat de draagwijdte van randnummer 3 van voormelde beslissing bepaalde verduidelijkingen vergt en in die beslissing bovendien geen rekening wordt gehouden met het huidig administratief standpunt inzake het onderscheid tussen een levering van spijzen en/of dranken en een restaurant- of cateringdienst, wordt die publicatie middels onderhavige circulaire in haar geheel geactualiseerd. 

Deze circulaire vervangt vanaf heden de beslissing nr. E.T.117.557 van 23.12.2009.

► Lees ook: Circulaire FOD Financiën - BTW-wetboek onroerende verhuur

2. Begrip 'restaurant- en cateringdiensten'

De prestaties die vallen onder 'restaurant- en cateringdiensten' zijn diensten als bedoeld in artikel 18, § 1, tweede lid, 11°, van het Btw-Wetboek. 

Artikel 6 van de uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 van de Raad van 15.03.2011 houdende vaststelling van maatregelen tot uitvoering van richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde bepaalt het volgende: 

'1. Onder restaurant- en cateringdiensten wordt verstaan het verstrekken van bereide of onbereide spijzen of dranken dan wel beide, voor menselijke consumptie, in combinatie met voldoende bijkomende diensten ten behoeve van de onmiddellijke consumptie van die spijzen of dranken. Het verstrekken van spijzen of dranken dan wel beide is niet meer dan een onderdeel van het geheel waarin het dienstenaspect de overhand heeft. Restaurantdiensten zijn dergelijke diensten verstrekt in de ruimten van de dienstverrichter en cateringdiensten zijn dergelijke diensten verstrekt elders dan in de ruimten van de dienstverrichter. 

2. Het verstrekken van bereide of onbereide spijzen of dranken dan wel beide, al dan niet inclusief het vervoer ervan, maar zonder andere bijkomende diensten wordt niet aangemerkt als restaurant- en cateringdiensten'. 

Er wordt verwezen naar nummer 2.5.2 van circulaire 2017/C/70 van 06.11.2017 betreffende het geregistreerde kassasysteem voor het onderscheid tussen een levering van spijzen en/of dranken en een restaurant- of cateringdienst. 

3. Handelingen die betrekking hebben op maaltijden en dranken en die niet het verlaagd btw-tarief van 12 % genieten op basis van rubriek I, van tabel B, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven 

De eenvoudige levering van bereide maaltijden en van dranken (dit wil zeggen maaltijden en dranken die het voorwerp zijn van een levering van goederen in de zin van artikel 10 van het Btw-Wetboek) dient belast te worden tegen het btw-tarief dat geldt voor de geleverde goederen (6 % of 21 %). 

Dranken die het voorwerp zijn van een dienst als bedoeld in artikel 18, § 1, tweede lid, 11°, van het Btw-Wetboek, zijn zonder onderscheid onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 %. Hierbij is dus van geen belang: 

  • dat die dranken desgevallend met maaltijden worden verschaft in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse tegen één globale prijs (zie punt 4, hierna) 
  • dat het gaat om niet-alcoholhoudende dranken zoals fruit- en groentesappen, melk- en sojadranken, koffie of thee, mineraalwater... 

In het geval van het verschaffen van gemeubeld logies met ontbijt, is de restaurantdienst inzake het ontbijt integraal onderworpen aan het verlaagd tarief van 6 % (toepassing cijfer 1 van rubriek XXX, van tabel A, van de bijlage bij voormeld koninklijk besluit nr. 20). 

4. Enige prijs voor een restaurant- of cateringdienst onderworpen aan verschillende btw-tarieven 

4.1. Restaurant- of cateringdienst, inclusief dranken, tegen een forfaitaire prijs 

Indien een globale prijs wordt gevraagd voor een restaurant- of cateringdienst waarbij zowel spijzen als dranken worden verschaft, dient die prijs te worden gesplitst: 21 % voor de dranken en 12 % voor de spijzen. Wanneer de restaurateur of cateraar die splitsing niet wenst te doen, zal de heffing slechts als regelmatig kunnen worden aangemerkt indien het geheel wordt belast tegen het hoogste toepasselijke btw-tarief, dat wil zeggen, in casu, het tarief van 21 % dat van toepassing is op het verschaffen van dranken in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse. 

4.1.1. Principe: normale waarde 

Het gedeelte van de globale prijs dat moet worden toegerekend aan de verschafte dranken moet in principe overeenstemmen met de normale waarde ervan, zijnde de prijs die de klant normaal zou moeten betalen bij afzonderlijke afname van de dranken. 

4.1.2. Uitzondering één: procentueel aandeel 

Van dit principe mag worden afgeweken wanneer blijkt dat voormelde wijze van splitsing leidt tot een overwaardering van de drank ten aanzien van de spijzen

Voorbeeld 

Een menu die bestaat uit drie componenten (hamburger, frieten en een drank) wordt in een fastfoodrestaurant aangeboden tegen een globale prijs van 6,74 euro, inclusief btw (hierna 'globale menuprijs' genoemd). 

De componenten worden ook apart aangeboden ('à la carte') elk tegen een aparte prijs, inclusief btw (hierna 'à la carte' prijs genoemd): 

  • de 'à la carte' prijs van een drank is 2,05 euro 
  • het totaal van de 'à la carte' prijs van een hamburger en van de 'à la carte' prijs van frieten bedraagt 6,24 euro. 

De ‘globale menuprijs’ is dus 1,55 euro voordeliger voor de klant dan wanneer hij de componenten afzonderlijk ('à la carte') zou bestellen tegen de 'à la carte' prijs. 

De splitsing van de ‘globale menuprijs’ overeenkomstig voormeld principe, waarbij het aan de drank toegekende aandeel (inclusief btw) dus 2,05 euro bedraagt (dit is de prijs die overeenkomt met de 'à la carte' prijs van de drank) en waarbij zodoende het aan de spijzen toegekende aandeel (inclusief btw) 4,69 euro bedraagt, leidt tot een overwaardering van de drank ten aanzien van de spijzen aangezien de korting ook gedeeltelijk betrekking heeft op de drank. 

De administratie beschouwt in de gegeven omstandigheden dan ook het procentueel aandeel

  • van de 'à la carte' prijs van de drank (bedraagt 2,05 euro in voormeld voorbeeld) in de totale 'à la carte' prijs (bedraagt 8,29 euro in voormeld voorbeeld), als een correcte en objectieve sleutel voor de waardering van het aandeel (inclusief btw) van de drank in de globale menuprijs. 

Het procentueel aandeel van de 'à la carte' prijs van de drank in de totale 'à la carte' prijs bedraagt in voormeld voorbeeld 24,73 %. Volgens die sleutel bedraagt het aan de drank toe te kennen aandeel (inclusief btw) in de ‘globale menuprijs’ bijgevolg 1,67 euro (dit is 24,73 % van 6,74 euro). 

  • van de 'à la carte' prijs van de hamburger en de frieten (bedraagt 6,24 euro in voormeld voorbeeld) in de totale 'à la carte' prijs (bedraagt 8,29 euro in voormeld voorbeeld), als een correcte en objectieve sleutel voor de waardering van het aandeel (inclusief btw) van de spijzen in de globale menuprijs. 

Het procentueel aandeel van de 'à la carte' prijs (die betrekking heeft op de 'à la carte' prijs van een hamburger en frieten) in de totale 'à la carte' prijs bedraagt in voormeld voorbeeld 75,27 %. Volgens die verdeelsleutel bedraagt het aan de spijzen toe te kennen aandeel (inclusief btw) in de globale menuprijs bijgevolg 5,07 euro (dit is 75,27 % van 6,74 euro). 

4.1.3. Uitzondering twee: coëfficiënt van 35% 

Ter vereenvoudiging aanvaardt de administratie een coëfficiënt van 35 % om het drankenaandeel te bepalen voor standaard menutypes 'all-in' met drie of meer gangen (dit wil zeggen menu's waarin begrepen een aperitief, aangepaste wijnen, mineraalwater en koffie of thee). Hieronder vallen in voorkomend geval dus ook het middageten en het avondmaal met bijhorende dranken verstrekt door hotelhouders in het kader van volledig pension of halfpension. 

Deze coëfficiënt geldt dus niet voor andere all-in formules waarin bijvoorbeeld ook sterke dranken en champagne of alle dranken na middernacht begrepen zijn. Die coëfficiënt is bovendien niet dwingend: de belastingplichtige kan ervan afwijken, onder controle van de administratie, indien hij een andere prijzenpolitiek voert of de administratie kan het percentage van 35 % betwisten wanneer het in een concreet geval afwijkt van de werkelijkheid. 

Belastingplichtigen die moeilijkheden zouden ondervinden bij het toepassen van wat voorafgaat kunnen de administratie contacteren. 

4.2. Restaurant- of cateringdienst tegen een forfaitaire prijs, met een meerprijs voor de dranken 

Indien op de kaart een afzonderlijke prijs (inclusief btw) wordt vermeld voor dranken (bijvoorbeeld aangepaste wijnen facultatief bij een bepaalde menu), dient de in die meerprijs begrepen btw te worden geheven tegen het tarief van 21 %. 

De prijs van het menu zonder de facultatieve dranken moet eveneens verder worden uitgesplitst wanneer in dat menu nog andere dranken (bv. aperitief of koffie) begrepen zijn. 

Voorbeeld 

Een menu dat bestaat uit drie componenten (hoofdgerecht, dessert en koffie) wordt in een restaurant aangeboden tegen een globale prijs van 24 euro, inclusief btw (hierna 'globale menuprijs’ genoemd). 

Voor een meerprijs van 5 euro, inclusief btw kan men het menu aanvullen met een aangepaste wijn. 

In dat geval wordt de aangepaste wijn afzonderlijk belast tegen het tarief van 21 %, inbegrepen in de prijs van 5 euro. De 'globale menuprijs' dient verder opgesplitst te worden zoals uiteengezet onder punt 4.1. hiervoor, waarbij de koffie belast wordt tegen het tarief van 21 % en het hoofdgerecht en dessert het verlaagd tarief van 12 % genieten. 

  

Interne ref.: 133.812