Circulaire FOD Financiën - BTW-wetboek onroerende verhuur

Geschreven door Lexalert
Foto: Kevin Smith  

Op 21 maart 2019 publiceerde FOD Financiën op hun website www.fisconet.be de circulaire 2019/C/25 betreffende de wet van 14.10.2018 tot wijziging van het Btw-Wetboek op het vlak van de onroerende verhuur - FAQ.

Deze circulaire bevat een FAQ met betrekking de invoering vanaf 01.01.2019 van een optionele btw-heffing van de onroerende verhuur aan belastingplichtigen voor de doeleinden van hun economische activiteit. Die optionele belastingheffing is evenwel ondergeschikt aan de verplichte belastingheffing van kortdurende verhuur voor een periode van niet meer dan zes maanden. 

Worden uitsluitend bedoeld door deze hervorming, de overeenkomsten waarvan het hoofdvoorwerp een in België belastbare dienstprestatie is, die bestaat uit de louter passieve exclusieve terbeschikkingstelling van een onroerend goed aan de huurder, wanneer ze ab initio onder de btw-vrijstelling van artikel 44, § 3, 2°, van het Btw-Wetboek vallen. 

"Onroerende verhuur, optionele belastingheffing, verplichte belastingheffing" - FOD Financiën, 21.03.2019 - Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Belasting over de toegevoegde waarde. 

FAQ - artikel 44, § 3, 2°, Btw-Wetboek

Verkorte Inhoudstafel 

I. Inleiding 

II. FAQ betreffende de optionele btw-heffing van onroerende verhuur (artikel 44, § 3, 2°, d) (nieuw), van het Btw-Wetboek): in welke gevallen kan bij de  verhuur van een onroerend goed vanaf 01.01.2019 de btw worden toegepast door middel van optie?

III. FAQ met betrekking tot de verplichte btw-heffing van de kortdurende onroerende verhuur (artikel 44, § 3, 2°, a), zevende streepje (nieuw), van het Btw-Wetboek: in welke gevallen moet vanaf 01.01.2019 de btw worden aangerekend ingeval van verhuur van een onroerend goed voor een periode van niet meer dan 6 maanden?

IV. FAQ met betrekking tot onroerende financieringshuur: kan of moet de btw worden toegepast vanaf 01.01.2019 in het kader van een onroerende financieringshuur?

V. FAQ met betrekking tot toepassingsgevallen

VI. FAQ met betrekking tot gebouwen voor opslagdoeleinden

VII. FAQ met betrekking tot de overgangsbepalingen

Lees hier de volledige tekst van de circulaire 2019/C/25 van 21 maart 2019 betreffende de wet van 14.10.2018 tot wijziging van het Btw-Wetboek op het vlak van de onroerende verhuur - FAQ.

Interne ref.: 134.229