Cijfers van het vorig boekjaar bij opmaak jaarrekening volgens nieuw model

Geschreven door Lexalert
Foto: Artiom Gorgan  

Het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, heeft een aantal wijzigingen aangebracht aan het volledige en verkorte schema van de balans- en resultatenrekening. Daarnaast werd tevens het microschema ontwikkeld.

Zo worden in het verkorte en volledige schema van de resultatenrekening de uitzonderlijke resultaten geschrapt als afzonderlijke rubriek en worden deze ondergebracht onder de bedrijfsresultaten dan wel de financiële resultaten. Ze worden voortaan aangeduid als niet-recurrente resultaten, evenwel zonder dat op inhoudelijk vlak, i.e. met betrekking tot de kwalificatie, een wijziging plaatsvindt. In het verkorte schema en het microschema van de resultatenrekening worden de in de brutomarge begrepen niet-recurrente bedrijfsopbrengsten afzonderlijk vermeld. Onder de financiële opbrengsten wordt een aparte lijn toegevoegd die betrekking heeft op de recurrente financiële opbrengsten afkomstig van kapitaal-en interestsubsidies.

Daarnaast wordt er voortaan zowel in het volledige alsook in het verkorte schema van de balans een verdere uitsplitsing gevraagd binnen de voorzieningen. Bij deze uitsplitsing worden bovendien de voorzieningen voor milieuverplichtingen nu ook afzonderlijk vermeld.

Als gevolg van de nieuwe rubriceringen en de introductie van het schema voor de microvennootschappen zullen de vergelijkende cijfers bij de jaarrekening die wordt neergelegd over het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2016 niet meer overeenstemmen met de rubricering in de jaarrekening die werd neergelegd over het boekjaar dat aanving vóór 1 januari 2016 en dus als vergelijkend boekjaar zal fungeren voor boekjaren die aanvatten op of na 1 januari 2016.

Identieke voorstelling van de jaarrekening van het ene jaar tot het andere

Art. 86 KB W.Venn. stelt dat de voorstelling van de jaarrekening identiek moet zijn van het ene tot het andere jaar. De Commissie is van oordeel dat de toepassing van dit consistentiebeginsel als gevolg van de omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 niet werd aangetast. Immers zal de vennootschap de bedragen van het voorafgaande boekjaar tevens moeten presenteren conform de toelichtingsvereisten toepasbaar vanaf 1 januari 2016. Dit leidt ertoe dat de vergelijkbaarheid van de cijfers tussen het huidige en het voorafgaande boekjaar behouden blijft en er derhalve bevestigend kan worden geantwoord op de vraag of de bedragen van het vorige boekjaar identiek zijn met die welke eerder openbaar werden gemaakt daar de aanpassing een gevolg is van ofwel een uitsplitsing, een hergroepering of een verschuiving binnen het jaarrekeningschema.

Lees de volledige tekst van het ontwerpadvies Cijfers van het vorig boekjaar bij opmaak jaarrekening volgens nieuw model